0

Siyavuş Kərimi: “İxtisasindan asili olmayaraq hami muğam keçməlidir”

-
0

Zərbi muğamlarin ifasi barədə

-
0

“Şüştər” muğamının inkişaf tarixindən

-
0

“Kəsmə şikəstə” zərbi muğamı haqqında deyəcəklərimiz

-
0

Gənc tarzənlərin müasir tar ifaçılıq sənətinin inkişafında rolu

-
0

Tar ifaçılıq sənəti haqqinda yeni monoqrafiya

-
0

Milli musiqi ifaçılığında janr əlaqələri

-
0

К вопросу об исполнительских трактовках фортепианных произведений Роберта Шумана

-
0

Pianoçularin yaradıcılıq təcrübəsində interpretasiya problemi

-
0

Musiqi folklorunun toplanılma məsələlərinə dair

-
0

Cəbrayil rayonunun musiqi — mədəni mühiti

-
0

Tar alətinin təşəkkül tarixinə dair

-
0

Elektro akkord tar

-
0

Nizami irsi Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında

-
0

Aqşin Əlizadənin “Violin ilə orkestr üçün konserti”ndə milliliyin təzahür prinsipləri

-
0

Rəna Qədimovanın xor və orkestr üçün “Sarı gəlin” balladası

-
0

Ferens Listin fortepiano yaradıcılığının səciyyəsi

-
0

Значение азербайджанских народных мелодий в творчестве Эльмиры Назировой

-