AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2021 №3 (52) 

Vüqar ƏLİYEV

AMK-nın “Muğam (xanəndə)” kafedrasının baş müəllimi

Ünvan: Yasamal r., Ə.Ələkbərov küç. 7

E-mail: eliyev.vqar@bk.ru

 

BAYATI-ŞİRAZ MUĞAMI HAQQINDA BƏZİ MÜLAHİZƏLƏR

 UOT 781,7               

Xülasə: Təqdim olunan məqalədə “Bayatı-Şiraz” və “Bayatı-İsfahan” muğam­la­rı­nın oxşar və fərqli cəhətləri qeyd olunur, eləcə də Azərbaycan bəstəkarlarının “Bayatı-Şiraz” muğamı əsasında simfonik muğam janrında yazdığı əsərlərdən söhbət açılır.

Açar sözlər: Muğam, şərq, musiqi, simfonik muğam, dəstgah, xanəndə

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

Azərbaycan dilində

 1. Axundov İ.A. Azərbaycan muğamları. Monoqrafiya. B.: Mütərcim, 2015, 96 s.
 2. Abdullayeva M. Azərbaycan musiqi tarixi. IV cild. Nazim Əliverdibəyov. B.:, 2019, s.76-102
 3. Bakıxanov Ə.M. Ömrüm sarı simi. B.: İşıq, 1985, 78 s.
 4. Bayramov T. Muğam ifaçılığı sənətinin formalaşmasında Mir Möhsün Nəvvabın rolu Konservatoriya” jurnalı 2017 — 3(37) s.4-9. URL:http://konservatoriya.az/wp-content/uploads/2020/03/Konservatoriya-2017-3-4-9.pdf
 5. Əmirov F.C. Musiqi aləmində. B.: Gənclik, 1983, 272 s.
 6. Ələkbərov S. Bayatı-Şiraz muğamında “İsfahanək” şöbəsi. // “Konservatoriya” jurnalı. 2020 1-2, s. 6-10. URL: http://konservatoriya.az/wp-content/uploads/2020/06/Konservatoriya_2020-1-2.6-10.pdf
 7. Əliyev İ. XIX-XXI əsrlərdə Azərbaycan muğam sənətinin təkamülünə dair. // “Konservatoriya” jurnalı, 2015-3, URL:http://konservatoriya.az/?p=1311
 8. Hacıbəyov Ü.Ə. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B.: Yazıçı, 1985, 154 s.
 9. Xəlilov V.C. Muğamların tədrisinə aid metodik tövsiyələr. B.: XTN, 1982, 45 s.
 10. İmrani R.H. Muğam tarixi. B.: Elm, 1998, 280 s.
 11. Məmmədova R.A. Azərbaycan muğamı. B.: Elm, 2002, 278 s.
 12. Muğam ensiklopediyası. Redaksiya heyətinin sədri və baş redaktor M.Əliyeva. B.: Heydər Əliyev Fondu, 2008, 216 s. URL: http://mugam.musigi-dunya.az/
 13. Nəvvab M.M. Vüzuh-ül-Ərqam, B.: Еlm, 1989, 84 s.
 14. Səfərova Z.Y. Azərbaycan musiqi elmi (XIII-XX əsrlər). B.: Azərnəşr. 2006, 541 s
 15. Tağıyev R. VI-XIV əsrlərdə “İsfahan” muğamı. // “Konservatoriya” jurnalı. 2017-2. s.25-29. URL:http://konservatoriya.az/pdf/Konservatoriya-2017-2(25-29).pdf
 16. Zöhrabov R.F. Muğam. B.: Azərnəşr, 1991, 219 s.

Rus dilində

 1. Гулийев А.Н. Принципы контрастности в музыкальной драматургии азербайджанского мугама. Б.: Şərq-Qərb, 2009, 136 с.
 2. Мамедов Р. Гибридный жанр азербайджанской музыки – «Симфонический мугам» //“Konservatoriya” jurnalı 2017No3 (37) s.84-94 http:// konservatoriya.az/wp-content/uploads/2017/09/Konservatoriya-2017-3-84-94.pdf

Saytoqrafiya

 1. Alim Qasımov — Bayatı-Şiraz. URL:https://www.youtube.com/watch?v=lyYEpOXiC8U
 2. Bayatı-Şiraz. URL:http://kataloq.cmap.az/az/cultural-heritage/Music_Dance/Mugham/597
 3. Vikipediya, azad ensiklopediya. Səfiəddin Urməvi. URL:https://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99fi%C9%99ddin_Urm%C9%99vi
 4. Eldar Mansurov — «Bəhramnamə» — Bayatı-Şiraz (İfa: Elxan Mansurov (Tar)) | 2005 URL:https://www.youtube.com/watch?v=PUG66cfOOnI

Notoqrafiya:

 1. Əsədullayev A.M. Bayatı-Şiraz və Hümayun. B.: Adiloğlu, 2003, 48 s.
 2. Məmmədli Ə. Azərbaycan muğamları (İnstrumental). B.: Azərbaycan, 2010, 328 s.

 

Вугар АЛИЕВ

Старший преподаватель АНК

НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ О МУГАМЕ “БАЯТЫ-ШИРАЗ” 

 

Резюме: В представленной статье отмечается сходство и различие муга­мов «Баяты-Шираз» и «Баяты-Исфахан», а также рассказывается о произ­ве­де­ниях азербайджанских композиторов в жанре симфонического мугама на основе мугама «Баяты-Шираз».

Kлючевые слова: мугам Баяты-Шираз, мугам Баяты-Исфахан, симфонический мугам, джаз-мугам, рок- музыка и мугам

 

Vugar Aliyev

Chief teacher of ANC

 

SOME REFLECTIONS ABOUT MUGHAM «BAYATI-SHIRAZ» 

 

Summary: The article highlights similar and different aspects of Bayati-Shiraz and Bayati-Isfahan mughams, as well as works written by Azerbaijani composers in the symphonic mugham genre based on Bayati-Shiraz mugham.

Keywords: Mugham, East, music, symphonic mugham, dastgah, singer

 

Rəyçilər:

professor Arif Babayev

professor Fəxrəddin Dadaşov

 

Mövzuya uyğun