“Konservatoriya” elmi jurnalının tələbləri

Tələblər pdf formatında 
Требования на русском в pdf 
Requirements in English in pdf

“Konservatoriya” elmi jurnalı Azərbaycan Milli Konservato­riya­sının Elmi Şurasının 26 dekabr 2008-ci il tarixli 7 saylı protokolu ilə təsdiq edilmiş, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində 17.12.2008-ci il tarixdə 2770 saylı Şəhadətnamə ilə qeydə alınmışdır.

“Konservatoriya” elmi jurnalında çap olunmaq uçun təqdim ediən məqalələr aşağıdakı şərtlərə cavab verməlidir.

Məqalənin quruluşu

 1. Müəllifin adı və soyadı
 2. Müəllifin fotosu
 3. Statusu (elmi adı, elmi dərəcəsi və ya fəxri adı, yaxud dissertant, ya da doktorant olduğu təşkilat) və vəzifəsi (işlədiyi yer, müəssənin ünvanı)
 4. E-maili
 5. Məqalənin başlığı (Baş hərflərlə)
 6. Məqalənin yazıldığı dildə xülasə (4-5 cümlə) və açar sözlər (6-10 söz)
 7. Məqalənin mətni, foto və not nümunələri ilə birgə
 8. Ədəbiyyat siyahısı
 9. Daha iki dildə xülasə və açar sözlər
 10. Rəyçilər

Təqdim edilən məqalələrin formatı

 • Məqalənin çap olunmuş əlyazması (1 nüsxə) və onun elektron variantı (CD disk və ya fləş kartda) məqaləyə 2 rəy ilə birlikdə təqdim edilir. Əlyazma və CD disk geri qaytarılmır. Məqalə jurnalın emailinə göndərilə bilər. azconservatory@gmail.com
 • Məqalə Azərbaycan dilində, yaxud rus və ingillis dillərində Times New Roman şriftində, 12-lik ölçüdə, 1 intervalı ilə yazılmalıdır.
 • Hər sözdən sonra, həmçinin nöqtə və vergüldən sonra cəmi bir boşluq (spaceback) işarəsi qoyulmalıdır. Mətnə tərtibat vermək olmaz.
 • İlk əvvəl məqalənin müəllifinin, yaxud müəlliflərin adı və soyadı tam yazılır.
 • Müəllifin tutduğu vəzifə, iş yerinin ünvanı və əgər varsa elmi dərəcəsi verilir.
 • Müəlliflə əlaqə saxlamaq üçün email ünvanı göstərilməlidir. Bu email məqalə çap olunduqda da göstəriləcək deyə işlək ünvan olmalıdır.
 • Məqalənin başlığı həddən artıq böyük olmamalıdır və 8 sözdən artıq olacaqsa ixtisar ediləcək. Başlıqların yazılışında sözlər sətirdən sətrə keçirilməməli, başlığın sonunda nöqtə qoyulmamalıdır. Əgər başlıq iki cümlədən ibarətdirsə, onları nöqtə qoymaqla bir-birindən ayırmaq lazımdır.
 • Məqalənin başlığından sonra əsas dildə xülasə və açar sözlər yazılmalıdır. Məqalənin mahiyyətini bir neçə cümlə ilə xarakterizə edən qısa xülasə və bir neçə sözlə ifadə edə biləcək açar sözlər seçilir və məqalədən əvvəl verilir.
 • Məqalə ədəbiyyat siyhısı, not nümunələri və xülasələrlə birlikdə 10-20 A4 formatlı səhifə çərçivəsində olsa yaxşıdır.
 • Elmi məqalənin sonunda ədəbiyyat siyahısı verilir. Məqalənin tamam istinadsız olması, eləcə də çox böyük ədəbiyyat siyahısı olması hər ikisi məqbul deyil.
 • Elmi məqalə araşdırmadırsa not nümunələrinin olması vacibdir. Not nümunələri not yazan proqramların birində səliqəylə yığılmalıdır. Ksero kopyanın görüntüsü keyfiyyətsiz olarsa məqalənin üstündə verilə bilməz.
 • Ədəbiyyat siyahısından sonra məqalənin yazıldığı dildən başqa daha 2 dildə xülasə və həmin dillərdə açar sözlər yazılmalıdır.
 • Müəllifin yazılı şəkildə təqdim etdiyi artıq imzalanmış iki nəfər rəyçilərinin adı məqalənin sonunda verilir.
 • Sadalanan tələblər olmayan məqalə geri qaytarıla bilər.
 • Bütün tələblərə cavab verən məqalə qəbul edildikdə müəllif əlaqə üçün telefon nömrəsini redaksiyaya təqim etməlidir. Telefon nömrəsi dərc edilməyəcək.

 

 

Nümunə:

Пример:

Müəllifin adı, soyadı

İş yeri, vəzifəsi, iş yerinin ünvanı

Elmi dərəcəsi

Emaili

MƏQALƏNIN ADI (8 SÖZDƏN AZ)

Xülasə əsas dildə:

Açar sözlər:

Məqalənin mətni …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………

………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………………………….

…………………………………………………..

………………

Arada not nümunəsi və fotolar da olmalıdır………………………………………………. .

………………………………………………………………………………….

……………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………………….

Ədəbiyyat siyahısı

 1. ……………………..
 2. ………………………

Müəllifin adı və soyadı rusca

Müəllifin vəzifəsi və elmi dərəcəsi rusca

MƏQALƏNIN ADI RUSCA

Резюме

Xülasə rusca…………………………………………………………………… …………………………………………………………

……………………………

Açar sözlər rusca…………………………………………………

Müəllifin adı və soyadı ingiliscə

Müəllifin vəzifəsi və elmi dərəcəsi ingiliscə

MƏQALƏNIN ADI INGILISCƏ

Summary

Xülasə ingiliscə…………………………………………………………………………………

Açar sözlər ingiliscə…………………………………………………………..

 

Məqalənin elmi dəyəri

Elmi jurnalda çap olunmaq üçün ilk əvvəl məqalənin elmi dəyəri müəyyənləşdirilir. Amma elmi məqalə Azərbaycan dilinin qrammatikası və yazı qaydalarına zidd yazıla bilməz. Bədii obrazca gözəl yazılmış məqalə müəllifinə başucalığı gətirir. Elmi məqalədə heç olmasa bir problem qoyulmalı və məqalənin sonunda həlli yolları göstərilməli yaxud müəyyən nəticələr çıxarılmalıdır. Elmi məqalə balaca bir elmi işdir. Məlum faktları və artıq dərc edilmiş kitab və məqalələrdən sitatları sadəcə sadalamaq məqaləyə elmi dəyər vermir. Elmi məqalədə artıq məlum və kiminsə dərc edilmiş fikri istinadsız yazılarsa bu, mənimsəmə, plagiat sayılır. Eləcə də dırnaq arasında yazılımış hər hansı sitat istinadsız verilərsə qeyri-peşəkar yanaşmadır. Redaksiya heyəti həmin mənbəni axtarıb tapmağa və istinad verməyə borclu deyil.

Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq işin elmi yeniliyi aydın şəkildə verilməlidir. Elmi məqalədə plagiat faktı aşkarlanarsa məqalə dərhal müəllifinə qaytarılır. Təkcə cümlə, yazı deyil, həm də fikir, ideya oğurluğu da plagiat sayılır. Plagiat faktı ilə rastlaşdıqda işini birinci dərc eləmiş məqalə, yaxud kitabın müəllifi haqlı sayılır. İşinin oğurlanması faktını aşkar etmiş müəllif müvafiq şikayətlə Ali Attestasiya Komissiyasına müraciət edərək oğurluq etmiş müllifin məqaləsinin elmi statusunu geri çağırmağı xahiş edə bilər.

Məqalənin elmi dəyərini müəyyənləşdirmək məsələsində problemlər olarsa redaksiya ekspert şurasının fikrini əsas götürərək qərar verir. Redaksiya ekspert şurasınıın tərkibini gizli saxlaya bilər.

Rəyçilər

Elmi jurnal məqalələri redaksiyaya iki mötəbər rəy ilə birlikdə təqdim edilir. Rəy verən şəxsin elmi dərəcəsi məqalə müəllifindən artıq olmalıdır. Rəy təxminən bir səhifəlik həcmdə yazılaraq məqalənin mahiyyətini və elmi dəyərini açıqlamalıdır. Rəyçi rəy verməzdən əvvəl mütləq məqaləni oxumalıdır. Rəy müəllifin istedadı və şəxsiyyətinə deyil, konkret məqaləyə verilir. Redaksiya rəyçilərin fikrinə etibar edir. Plagiat məsələsində problem olarsa məsuliyyət rəyçilərin üzərindədir.

Ədəbiyyat siyahısı

Mövzu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, [1] və ya [1, s.119] kimi işarə olunmalıdır. Biblioqrafik istinadlar “Sənədlərin biblioqrafik təsvir qaydaları” – 7.1- 2003 Dövlət Standartları əsasında aparılır. Biblioqrafik məlumat mənbənin axtarışı, tam xasiyyətnaməsi üçün lazım olan bütün məlumatları əks etdirməlidir ki, şübhələr yarandıqda sitatın, şərhin, mənbənin dürüstlüyünü yoxlamaq və məlumatı birbaşa ilkin mənbədən götürmək mümkün olsun.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin ədəbiyyatına üstünlük verilməlidir.  İstinad olunmuş mənbənin ədəbiyyat siyahısındakı nömrəsi mətndəki istinaddan sonra kvadrat və ya adi mötərizədə göstərilir. Məsələn: [11] və ya (11).

Mətnin içində verilən istinadın səhifəsi də göstərilməlidir. Məqalənin mətnində böyük həcmli kitab(lar)ın müxtəlif səhifələrinə bir neçə dəfə istinad olunduğu halda ədəbiyyat siyahısında bu mənbə yalnız bir dəfə göstərilir, lakin mətndəki istinaddan sonra əsərin siyahıdakı nömrəsi, cild (çoxcildli əsərlər üçün) və müvafiq səhifə(lər) göstərilir. Məsələn: [39, 250-252], [153, s. 2,106] və mətnin digər bir yerində [39,156], [153, s.1,86-91] və s. İstinad bir neçə kitabın sadalanmasını tələb edirsə onlar vergül vasıtəsilə ayırmaqla ədəbiyyat siyahısındakı sıralanma nömrəsini göstərmək olar. Məsələn: [39, 3, 12].

Qeydlər səhifənin altında sətiraltı istinad şəklində verilsə daha yaxşıdır. Mötərizə içində, yaxud məqalənin sonunda verilən qeydlər yazının oxunmasını narahat edir.

İstinad verilmə qaydaları

Elmi məqalədə göstərilən mənbələrin biblioqrafik təsvirində aşağıdakı şərti işarələrdən istifadə edilir:  nöqtə, vergül, iki nöqtə — :, / çəpəki xətt, // qoşa çəpəki xətt, ( ), [] mötərizə. İstinad olunan mənbənin biblioqrafik təsviri onun növündən asılı olaraq verilməlidir. Siyahıya daxil olan mənbələr haqqında məlumat aşağıdakı kimi göstərilir.

Kitaba istinad:

Kitabların (monoqrafiyaların, dərsliklərin və s.) biblioqrafik təsviri müəllifin və ya kitabın adı ilə tərtib edilir, müəlliflər dörd nəfərədək olduqda müəllifin və ya müəlliflərin soyadı və inisialları ilə verilir. Məsələn: Bədəlbəyli Ə.B. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. B.: Elm, 1969, 248 s.

Müəllifi göstərilməyən və ya dörddən çox müəllifi olan kitablar (kollektiv monoqrafiyalar və ya dərsliklər) kitabın adı ilə verilir və çəpəki xətlə ayrılır. Məsələn: Kriminalistika: Ali məktəblər üçün dərslik / K.Q. Sarıcalinskayanın redaktəsi ilə. Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 1999, 715 s.

Çoxcildli nəşrə aşağıdakı kimi istinad edilir:
Azərbaycan tarixi: 7 cilddə, IV c., Bakı: Elm, 2000, 456 s.

Məqaləyə istinad:

İstinad verilən məqalələrin biblioqrafik təsviri iki hissədən ibarət olur. 1. Məqalə haqqında məlumat; 2. Məqalənin dərc edildiyi nəşr orqanı haqqında məlumat. Bu hissələr bir-birindən qoşa çəpəki xətlə -“//” ayrılır ki, ondan əvvəl və sonra bir interval qoyulur. Dördədək müəllifi olan məqalələrdə müəlliflərin hamısının soyadları və inisialları verilir. Azərbaycan və rus dilində olan istinadlarda müəlliflərin hər iki inisialı, Qərbi Avropa dillərində olan mənbələrdə isə adlarının yalnız birinci hərfi göstərilir. Məsələn:
Abdullayeva S.A. Çalğı alətlərimizin sorağı ilə. // “Qobustan” jurnalı, 1971, №1, s.  69-70.

Xarici dildə:

Liang C., Kriman S. An JR-spectroscopic study of the effect of imozing irradiation on the structure of polyutadilne (akrilonitrill) // Polym. Sci., 1999, v. 31, No 123, p. 51-60.

Dörddən çox müəllifi olan məqalələrdə ilk üç müəllifin soyadları və inisialları, sonra isə aşağıdakılar ixtisarlardan biri verilir: — “və b.”-Azərbaycan dilində olan nəşrlərdə; — “и др.”-rus dilində olan nəşrlərdə; — “et al”-Qərbi Avropa dillərində olan nəşrlərdə. Məsələn:
Məmmədov F.X., Mahmudov T.Q., Sadıxova Z.İ. və b. Armourianum növü və onun seleksiya əhəmiyyəti // Azərbaycan Aqrar elmi, 2003, №1-3, s. 78.

Məqalələr toplusuna, yaxud konfrans materiallarına istinad :

Məqalələr toplusundakı və konfrans materiallarındakı mənbənin biblioqrafik təsviri də iki hissədən ibarət olur. Onlar isə bir-birindən bir çəpəki xətlə- “/” ayrılır ki, ondan əvvəl və sonra bir interval qoyulur. Məsələn:

Əhmədov M.C. Orta əsrlərdə ərəb mənbələrində təsadüf edilən bir Azər­bay­can musiqi aləti haqqında. V Respublika Konfransının materialları. 29-31 ok­­­­tyabr 1990. B.: 1991, s. 23-24.

Dissertasiyaya istinad:

Dissertasiyaya istinad edilərkən, əvvəlcə müəllifin soyadı, inisialları, dissertasiyanın adı verilir, iki nöqtədən sonra isə iddia olunan alimlik dərəcəsi, şəhər, nəşr ili və həcmi göstərilir. Məsələn: Süleymanov S.Y. Xlorofil-zülal kompleksləri, xloroplastların tilakoid membranında onların struktur-molekulyar təşkili və formalaşmasının tənzimlənməsi: Biol.elm.dok. … dis. Bakı, 2003, 2002. s.

Qəzet məqaləsinə istinad:

Qəzet materiallarına istinad edildikdə, müəllifin soyadı və insialları, sonra mənbənin adı, qəzetin adı, nəşr olunduğu şəhər, il, gün, ay və ya nömrə göstərlir. Məsələn:
Məmmədov M.A. Faciə janrının tədqiqi. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəz., Bakı, 1966, 14 may.

Arxiv materiallarına istinad: 

 1. Bakıxanov Ə.M. Üzeyir Hacıbəyov haqqında xatirələrim. Ə.Bakıxa­no­vun şəxsi arxivi, s. 6.
 2. Azərbaycan Respublikası MDTA: f. 44, siy.2, iş 26, vv. 3-5

İnternet resurslarına istinad:

İnternet resursları dedikdə elektronlaşdırılmış sənədlər, məlumat bazaları, portallar, saytlar, veb səhifələr, bloqlar, forumlar nəzərdə tutulur. İnternet resusrlarına istinad verirkən məqalənin müəllifi, məqalənin adı, sonra dərc edildiyi saytın adı, tarixi göstərilməlidir. Sonunda həmin mənbənin internet ünvanı URL: əlavəsindən sonra göstərilir. «URL» (Uniform Resource Locator – resursun unifikasiya göstəricisi deməkdir). Məsələn:

Abdullayev A. Qiymətli nəşr. — Biblioqrafiya. Diskoqrafiya. Notoqrafiya. // “Musiqi dünyası” jurnalı, № 3 – 4 (17), 2003. s. 213-214. URL:http://www.musigi-dunya.az/new/read_magazine.asp?id=294

Foto və not nümunələrinə dair

“Konservatoriya” jurnalında dərc olunacaq məqalələr üçün müəllifin fotosu təqdim edilməlidir. Foto keyfiyyətli və yüksək pikselli olmalıdır. Foto artıq skanerdən keçirilmiş, hər hansı elektron daşıyıcılar, fləş kart, yaxud diskə köçürülmüş olmalıdır. Məqaləyə uyğun verilən fotolar da eləcə. Yüksək keyfiyyətli, skanerdən keçirilmiş və ayrıca fayl şəklində məqaləyə əlavə olaraq təqdim edilir. Foto mətnin içinə salınanda keyfiyyətini itirir və onu redaktə etmək mümkün olmur. Foto illüstrasiya və not nümunələrinin olması jurnalın elektron versiyası üçün də, saytda görüntünün olması üçün də vacibdir.

Xülasələr

Məqalələrin müxtəlif dillərdə verilən xülasələri bir-birinin eyni və və məqalənin məzmununa uyğun olmalıdır. Xülasələr elmi və qrammatik baxımdan ciddi hazırlanmalıdır. Məqalələrin nəşri üçün tələb olunan xarici 2 dildə xülasələr professional tərəfindən tərcümə edilməlidir ki, anlaşıqlı olsun. Onlayn tərcüməçilər və elektron lüğətlərin etdiyi tərcümə hərfi tərcümədir və yararsız sayılır.

Redaksiya şurasının qərarı

 • Ümumi qaydalar və tələblərə cavab verməyən məqalələr dərhal geri qaytarıla bilər.
 • Düzəliş üçün müəllifinə qaytarılmış məqalə qısa zamanda işlənib gətirilməlidir. Əks halda məqalə növbəti nömrəyə saxlanacaq.
 • Təqdim edilən məqalələr başqa dərgidə artıq çap olunubsa “Konservatoriya” jurnalına verilə bilməz. Təkrar çap müəllifin olmasa da dərginin müəllif hüququnu pozur.
 • Ekspert şurasının qərarına əsasən məqalə yararsız sayılıbsa məqalədə kiçik dəyişiklik etmək, yaxud başlığını dəyişməklə yenidən təqdim etmək olmaz.