A

Adilə Yusifovanın “Milli naxışlar” fortepiano məcmuəsinin  üslub xüsusiyyətləri

Aqşin Əlizadə yaradıcılığının formalaşması barədə bəzi mülahizələr

Aqşin Əlizadənin “Violin ilə orkestr üçün konserti”ndə milliliyin  təzahür prinsipləri

Aqşin Əlizadənin 80 illik yubileyinə həsr  olunmuş elmi-praktiki konfrans

Avropa və rus musiqisində Şərq mövzusunun təcəssümünə dair

AMEA-da “Füzuli dünyası” mövzusunda lektoriya keçirildi

AMK-da növbəti elmi seminar keçirilmişdir

Amerikada çağdaş Azərbaycan musiqisi haqqında dərc edilmiş ilk elmi monoqrafiya

Arif Babayev-80

Arif Babayevin təsnif  yaradıcılığı

Azər Dadaşovun dini mövzulu iki vokal əsəri

Аzərbаycаn bəsтəkаrlаrının fоrtеpiаnо əsərlərində muğаm təfəkkürü

Azərbaycan simli musiqi alətlərinin quruluş elementləri xalça ornamentlərində

“Azərbaycanın  milli  musiqi alətləri: keçmişimiz – bu günümüz” adlı elmi-praktiki konfrans

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında “Ave Maria” dua mətnindən istifadə

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında uşaq fortepiano silsilələri

Azərbaycan bəstəkarlarının arfa ilə ansambl əsərləri

Azərbaycanda dirijor sənətinin inkişafında Cavanşir Cəfərovun rolu

Azərbaycan ifaçılıq sənətinin inkişafında şikəstələrin rolu

Azərbaycan və İran muğamlarının  tarixi inkişaf mərhələləri

Azərbaycan milli musiqisində Əhməd Bakıxanov yaradıcılığı

Azərbaycan muğam sənətinin tarixi təkamül prosesinə bir nəzər

Azərbaycan xalq çalğı alətləri ansamblının inkişafında Əhməd Bakıxanov və Əhsən Dadaşovun rolu

Azərbaycan xalq musiqisinin akustik xüsusiyyətlərinin  tədqiqi  yollarına dair

Azərbaycan xalq musiqisinin akustik xüsusiyyətlərinin  tədqiqi  yollarına dair

Azərbaycanda musiqi prodüsserliyinin səciyyəvi xüsusiyyətləri və problemləri

Azərbaycan vokal sənətinin banisi — Bülbül

“Arşın mal alan” operettasının ekran versiyalarında şifahi ənənəli professional musiqinin rolu

Aşiq musiqisi bəstəkar yaradıcılığında

Azərbaycan musiqisinin inkişafinda Heydər Əliyev mərhələsi

Azərbaycan  rəqslərinin səhnə təcəssümü

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti — 100

Azərbaycan muğam adlarının təfsiri məsələləri

Azərbaycan xalq cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi seminar 

j

M

“Mahur-hindi” muğamının ifaçılıq xüsusiyyətlərinə dair

“Mahur-hindi”  muğamının vokal-instrumental ifasi barədə

Meyxana janrı  – Azərbaycan qədim folklor  nümunəsi

“Mi” mayəli yeddi məqam

1952-1969-cu illərdə “Kirpi” satirik jurnalinda dərc olunmuş təbliğat xarakterli rəsmlər və plakatlar

Milli musiqi mədəniyyətimizin inkişafında muğamların rolu

Milli musiqi ifaçılığında janr əlaqələri

Milli məqamlarin əmələ gəlməsində qeyri-temperasiyali quruluşun təhlilinə dair

Mirzə Sadıq Əsədoğlunun 170 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans

Misir xalq çalğı alətləri

Məşhur fleyta ifaçıları

“Muğam aləmi” V beynəlxalq muğam festivalı

Muğam və aşıq sənətinə dair bəzi paralellər 

Muğam dəstgahlarında “Şikəsteyi-fars” şöbəsinin funksional əhəmiyyəti

Muğam ifaçılığı tarixində Bəhram Mansurovun rolu

Muğam ifaçılığı sənətinin formalaşmasında Mir Möhsün Nəvvabın rolu

Muğam sənətinin inkişafında tədqiqat işlərinin və layihələrin rolu

Muğam sənətində tar alətinin rolu və əhəmiyyəti 

Muğam sənətində ənənə və varislik məsələsinin tədqiqi

Muğamın İslam dini ilə bağlılığı haqqında

Musiqi folklorunun toplanılma məsələlərinə dair

Musiqi mədəniyyətimizi rövnəqləndirən usta

Musiqidə yaşayan ömür

Musiqişünas alim M.İsmayılovun əsərlərində segah məqamı

Musiqişünaslıqda aşıq sənətinin öyrənilməsi məsələləri

Mustafa kemal atatürk’ün mûsikî mâlûmâti 

Müasir pianoçu sənətinin problemlərinə dair

Müasir tələbələrin musiqi-pedaqoji hazırlığı

Müəllimin peşə özünüdərk prosesinin xüsusiyyətləri 

Müğənnilərin yetişib püxtələşməsində Əhsən Dadaşovun rolu

Müzikl janrını yeni istiqamətə yönəldən britaniyalı fenomen

u