AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 4

Fəxriyyə SƏFƏRƏLİYEVA

AMK-nın doktorantı

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın müəllimi

Ünvan: Bakı, Ş.Bədəlbəyli küçəsi, 98

Email: safaralieva@live.ru

 UOT +78.02                                                                

KİÇİK HƏCMLİ MUĞAMLARIN NOT YAZILARI

endir

 

PDF

 

 

 

Xülasə: Bildiyimiz kimi kiçik həcmli muğamlar şifahi ənənəli professional mu­si­qi­mi­zin ayrılmaz bir hissəsi və janrıdır. Bu muğamların tədqiqində not yazılarının da araş­dı­rılması vacibdir. Bu səbəbdən məqalədə kiçik həcmli muğamların hal-hazırda möv­cud olan not yazılarından bəhs olunur. Kiçik həcmli muğamlar, onların rəng və təs­nif­lə­rinin müxtəlif illərdə nəşr olunmuş məcmuələri araşdırılır.

Açar sözlər: kiçik həcmli muğam, not yazısı, muğam şöbələri, rəng

ƏDƏBİYYAT:

 1. Bakıxanov Ə. Muğam, mahnı, rəng. B.: 1975, 33 s.
 2. Musazadə R., Abdullayev A., Dadaşov F. İnstrumental muğam tədrisi. B.: MBM, 2014, 220 s.
 3. Musazadə R. Qədim muğamlar. B.: MBM, 2013, 124 s.
 4. Orxanbəyli O. Tar tədrisinin metodikası. B.: Azərnəşr, 1971, 80 s.
 5. Təhmirazqızı S. Bizim ustad. B.: Nərgiz, 2015, 320 s.

 

NOTOQRAFİYA:

 1. Azərbaycan dəraməd və rəngləri. Not yazısı E.Mansurovundur. B.: İşıq, 1984, 72 s.
 2. Azərbaycan diringi və rəngləri. Not yazısı E.Mansurov və A.Kərimovundur. B.: İşıq, 1986, 57 s.
 3. Bakıxanov Ə. Azərbaycan xalq rəngləri. B.: Azərnəşr, 1964, 73 s.
 4. Əzimli F. Tar üçün not və muğam məktəbi. B.: RN:Novruz 94 nəşri, 2009, 316 s.
 5. İmamverdiyev İ. Azərbaycan muğam inciləri. B.: Nafta-Press, 2010, 542 s.
 6. Mehralıyev A. Muğamların ritmik gəzişmələri. B.: Gənclik, 2013, 228 s.
 7. Məmmədov N. Azərbaycan muğamları “Rast” və “Şahnaz”. B.: Azərnəşr, 1963, 64 s.
 8. Məmmədov N. Azərbaycan muğamları “Segah-Zabul” və “Rahab”. B.: Azərnəşr, 1965. 60 s.
 9. Məmmədli Ə. Azərbaycan muğamları. B.: Azərbaycan, 2010, 328 s.
 10. On iki muğam. Milli İran musiqisi. Tehran, Nəğmə və musiqi nəşriyyatı, 1992, 218 s
 11. Rüstəmov S. Azərbaycan xalq rəngləri. Birinci dəftər. B.: “İşıq”, 1978, 58 s.
 12. Rüstəmov S. Azərbaycan xalq rəngləri. İkinci dəftər. B.: “İşıq”, 1980, 55 s.
 13. Zöhrabov R. Azərbaycan təsnifləri. Moskva, Советский композитор, 1983, 326 s.

 

 

Фахрия САФАРАЛИЕВА

Докторант АНК,

Преподаватель БМА им. У.Гаджибейли

 

О НОТНОЙ ЗАПИСИ МУГАМОВ МАЛЫХ ФОРМ

 

Рeзюмe: Мугамы малых форм являются нeотъeмлeмой частью жанров азер­байджанской профессиональной музыки устной традиции. Важную роль в исслдовании этого жанра играет изучение их нотных записей. По этой при­чинe в статьe рассматриваются все нотные образцы этих мугамов. При этом исследуются мугамы малых форм, опубликованные в различных журналах и сборниках, посвященных рянгам и тeснифам.

Ключeвыe слова: мугам, малые формы, нотная запись, раздeлы мугамов, рянг

 

Fakhriya SAFARALIYEVA

Doctoral of ANC

Lecturer of BMA named after U. Hajibeyli

 

ON THE MUSICAL NOTATION OF SMALL FORMS OF MUGHAM

 

Summary: Small forms of Mugham are an integral part of the genres of Azerbaijani professional music of oral tradition. An important role in the study of this genre is the study of their musical scores. For this reason, the article discusses all the musical samples of these mughams. At the same time, mughams of small forms, published in various journals and collections devoted to rangs and tesnifs, are being studied.

Keywords: mugham, small forms, musical notation, mugam sections, rang

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Cəmilə Həsənova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfələr doktoru, professor Mehriban Əhmədova

 

Mövzuya uyğun