0

Muğamda polifonik ifadə formalarına dair

-
0

Bayatı-Şiraz muğamında «İsfahənək» şöbəsi

-
0

“Çahargah” muğamının quruluşunda variantlıq məsələləri

-
0

Azərbaycan məqam sistemində rast məqamının qohumluq münasibətlərinə dair

-
0

Muğam təhlili və terminologiyasının aktual məsələləri

-
0

К вопросу о ладовой и идейной преемственности Бухарского Шашмакома

-
0

Əkrəm Məmmədli və onun «Azərbaycan muğamları» məcmuəsinə bir nəzər

-
0

Azərbaycan məqamlarının qohumluq münasibəti

-
0

Şur muğamının instumental variantlarında “Bərdaşt”

-
0

Şamaxı (Şirvan) muğam məktəbinin bəzi unudulmuş nümayəndələrinin yaradıcılıq yolu

-
0

Kiçik həcmli muğamların not yazıları

-
0

Azərbaycan muğam adlarının təfsiri məsələləri

-
0

Muğam sənətinin tarixi köklərinə dair

-
0

“Xocəstə” və “şikəsteyi-fars” muğam şöbələrinin fərqi

-
0

Milli məqamların əmələ gəlməsində qeyri-temperasiyalı quruluşun təhlilinə dair

-
0

Poetik metrikanin muğam melodikasina təsirinə dair

-
0

Azərbaycan və İran muğamlarının tarixi inkişaf mərhələləri

-
0

Muğam ifaçılığı sənətinin formalaşmasında Mir Möhsün Nəvvabın rolu

-
0

Şüştər muğamının rənglərinə dair

-
0

Arif Babayevin təsnif yaradıcılığı

-