AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA» 2022 №2 (55)  

Fəxrəddin BAXŞƏLİYEV

AMK-nın dosenti

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Ünvan: Yasamal r. Ə.Ələkbərov küç. 7

E-mail: salimhak@mail.ru

 

AZƏRBAYCAN MUĞAM İFAÇILIĞININ FORMALAŞMA TARİXİNƏ DAİR BƏZİ MÜLAHİZƏLƏR

 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan muğam ifaçılığı və onun yaranması haqqında müəy­yən elmi fərziyyələr irəli sürülür. Qeyd edilir ki, Azərbaycan muğamlarını düz­gün və obyektiv istiqamətdə araşdırmaq üçün onu ümumşərq muğam ifaçılığı kontekstində təhlil etmək vacibdir. Bu, yeni dövrün tələbi və beynəlxalq elmi metodikaya uyğundur.

Açar sözlər: Muğam, məqam, Şərq intonasiyası, ifaçılıq, qəzəl, şeir, xanəndə, tarzən

UOT:781,7    

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

  1. Musazadə R. Qədim muğamlar. B.: MBM, 2013, 124 s.
  2. Mansurov E. Muğam adlarının yaranması haqqında. // “Qobustan” jurnalı06.2011. URL:http://gulustan.info/2011/06/mugam-adlarinin-yaranmasi-haqqinda/
  3. Mirzə Sadıq. URL:https://az.wikipedia.org/wiki/Mirz%C9%99_Sad%C4%B1q
  4. Apardı Tatar Məni Çahargah Təsnifi Xanəndə: Əbülhəsən Xan İqbal Azər. URL:https://www.picuki.com/media/2190075097947376006
  5. مولانا» مثنوی معنوی » دفتر اول » (Mövlana; “Məsnəviyi-mənəvi”, birinci dəftər) URL:https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh1/
  6. Hossein Alizadeh Nay Nava. URL:https://www.youtube.com/watch?v=ks1g1G0ENz4
  7. Davod Azad – Sanama. URL:https://www.youtube.com/watch?v=YSSoMO1pKdE

 

Фахраддин Бахшалиев

Доцент Азербайджанской Национальной Консерватории

доктор философии по филологии

 

ОБ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ МУГАМНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

 

Резюме: В статье выдвигаются определенные научные предположения об испол­нительском искусстве азербайджанского мугама и его зарождении. Отмечается, что для изу­чения азербайджанских мугамов в правильном и объективном направлении важно анализировать их в контексте общевосточного мугамного искусства. Это требование новой эры и соответствует международной научной методологии.

Ключевые слова: мугам, макам, восточная интонация, газель, поэзия, певец, исполнитель на таре 

 

Fakhraddin Bakhshaliyev

Associate professor of Azerbaijan National Conservatory

Doctor of Philosophy in Philology

 

ON THE HISTORY FORMATION OF MUGAM PERFORMANCE IN AZERBAIJAN

Summary: In the article, certain scientific assumptions are put forward about Azerbaijani mugham performance and its creation. It is noted that in order to study Azerbaijani mughams in the correct and objective direction, it is important to analyze them in the context of pan-eastern mugham performance. This is the requirement of the new era and is in accordance with the international scientific methodology.

Keywords: Mugham, maqam, Eastern intonation, ghazal, poetry, singer, tar performer

 

Rəyçilər: 

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lalə Hüseynova,

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ülkər Əliyeva

Mövzuya uyğun