AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2020 № 3 (48)

Fəxrəddin BAXŞƏLİYEV

AMK-nın müəllimi,

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email: salimhak@mail.ru

 UOT: 780.06                                         

TÜRK XALQLARININ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİ SIRASINDA OZANLIQ ANLAYIŞI

Xülasə: Məqalədə Türk xalqlarının milli-mənəvi dəyərləri sırasında ozan-aşıq sə­nə­ti­nin mənəvi-ruhani öncüllüyündən bəhs edilir. Qeyd edilir ki, əsasən türk xalq su­fiz­mi­nə bağlı olan ozanlıq əsrlər boyu təkcə bir incəsənət nümunəsi olaraq yox, həm də ür­fa­ni-nəzərti sistem olaraq türk xalqlarının həyatında, məişətində və fəlsəfi dün­ya­gö­rü­şün­də böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur.

Açar sözlər: Ozan, aşıq, təsəvvüf, ürfan, türk, şərq, saz, dərviş, qazi, alp, ərən 

endir

 

 

PDF

 

 

 

 

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Balasaqunlu Y. Qutadğu Biliğ. B.: Avrasiya Press, 2006, 439 s.
  2. Cəfərov N. “Kitabi-Dədə Qorqud”da İslama keçid poetikası. B.: Elm, 1999, 54 s.
  3. Doğan A. Salih Baba, hayatı ve eserleri. Ankara: Özkan matbaaçılık sanayi, 1998, 254 s.
  4. İsmayılov H. Azərbaycan dastanlarında “saz”ın sufi semantikası // “Dədə Qor­qud” jurnalı. B.: Səda, 2003, № IV (9)
  5. Sağlam F. Dünyada türkçe ve Türk edebiyatları. İzmir: Kitabek yayınları, No 7, 2003, 266s.
  6. Seyidov F. Türk xalqlarının tərbiyə və məktəb tarixinə dair. B.: ADU, 1997, 188 s.                              Saytoqrafiya
  7. Qaraoğlu F. Tarixdə iz buraxanlar: Dədə Qorqud. //Bakı xəbər. 2016. 6 dekabr. s.15 URL:http://www.anl.az/down/meqale/baki_xeber/2016/dekabr/517791.htm

Фахраддин БАХШАЛИЕВ

Преподаватель АМК,

Доктор философии по филологии, доцент

 

КОНЦЕПЦИЯ ОЗАН В АСПЕКТЕ НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

 

Резюме: В статье рассматриваются некоторые аспекты духово-нрав­ст­вен­ного приоритета искусства озан-ашуг как составная часть национально-духовных цен­ностей тюркских народов. Отмечается, что озан, непосредственно связанный с тюркской народной суфийской поэзией, на протяжении веков не только имел большое значение как вид искусства, но и способствовал формированию духовно-тео­ре­ти­чес­кой системы бытия и философского мировоззрения тюркских народов.

Ключевые слова: Озан, ашуг, тасаввуф, урфан, тюркский, Восток, саз, дервиш, гази, алп, эрен

 

Fakhraddin BAKHSHALIEV

Lecture of ANC,

Ph.D of Philology, Associate Professor

 

THE CONCEPT OF OZAN IN THE AREA OF NATIONAL AND SPIRITUAL VALUES OF THE TURKISH PEOPLE

 

Summary: The article investigates some aspects of spiritual leadership of the art of ozan-ashug from the perspective of the national and spiritual values of the Turkish peoples. It is noted that the Turkish folk of Sufi poetry, over the centuries, played an important role in life, in everyday life and in the philosophical worldview of the Turkish people, not only as an example of art, but also as a spiritual and theoretical system.

Keywords: Ozan, ashug, tasavvuf, urfan, Turk, East, saz, dervish, gazi, alp, eren 

 

Rəyçilər: Ph.D, AMK-nın professoru Lalə Hüseynova 

 Ph.D, AMK-nın professoru Akif Quliyev

Mövzuya uyğun