AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI


Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri

II Beynəlxalq elmi konfrans

Bakı, oktyabr, 2020

Mövzu istiqamətləri:

 1. Musiqi ənənələrinin qoruyucu mexanizmləri və funksional sistemlər
 2. Etnoorqanologiya və etnik musiqi ifaçılığı
 3. Etnomuisiqişünaslıqda müasir tədqiqat yanaşmaları
 4. Müasir ictimai mədəni məkanda ənənəvi musiqinin təzahürləri
 5. Eklektik (hibrid, simbiotik) musiqi janr və üslublarının yenilənmə potensialı və multikultural mahiyyəti

 

Konfrans tələbləri pdf 


АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 

II Международная научная конференция

«Музыкальные традиции в глобализирующемся мире»

Баку, октябрь, 2020

Тематические направления:

 1. Механизмы и функциональные системы сохранения музыкальных традиций
 2. Этноорганология и этническое музыкальное исполнительство;
 3. Современные исследовательские  подходы    в  этномузыковедении;
 4. Проявление традиционной музыки в современном  общественном  культурном пространстве;
 5. Мультикультуральная сущность и потенциал к обновлению в эклектичных (гибридных,  симбиотических) жанрах и стилях  в музыке

 

Требования конференции pdf 

AZERBAIJAN NATIONAL CONSERVATORY

II International Scientific Conference

«Musical traditions in globalizing world«

Baku, October, 2020

Thematic areas:

 1. Mechanisms and functional systems of the preservation of musical traditions
 2. Musical traditions as a sign and symbol of cultural identities
 3. Current research approaches in ethnomusicology;
 4. Interrelations between national musical traditions and modern composition
 5. Multicultural essence of and potential for renewal in eclectic (hybrid, symbiotic) genres and styles in music

 

 Conference requirements pdf