...
0

Music Traditions in a Globalizing World

-
0

Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri

-
0

Музыкальные традиции в глобализирующемся мире

-
0

Bəşər tarixində çənglə bağlı ən qədim qaynaq Azərbaycandadır

-
0

Hacıbəyli qardaşları və onların Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında rolu

-
0

Firəngiz Əlizadənin “Muğflagamenko” kompozisiyasında muğam və flamenko xüsusiyyətlərinin sintezi

-
0

Azərbaycan operasinda leytmotiv və leytmotiv sisteminin ümumi xasiyyətnaməsi

-
0

Гибридный жанр азербайджанской музыки – «симфонический мугам»

-
0

Balaban aləti və Ələkbər Əsgərovun işləmələri

-
0

Sevda İbrahimovanin fortepiano ilə simfonik orkestr üçün konsertləri

-
0

Şüştər muğamının rənglərinə dair

-
0

Ramiz Mirişli mahnılarının mövzu rəngarəngliyi

-
0

U.Hoqart və C.Qilrey yaradıcılığında məzmun və forma vəhdəti

-
0

Meyxana janrı – Azərbaycan qədim folklor nümunəsi

-
0

VI-XIV Əsrlərdə “İsfahan” Muğamı

-
0

Arif Babayevin Təsnif Yaradıcılığı

-
0

Cəbrayıl rayonunda dini musiqi – mərsiyələr

-
0

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Bakı xanəndələrinin yaradıcılığına nəzər

-
0

“Çoban yaylağı” peşrovu

-
0

“Ər və arvad” operettası 100 il sonra səhnədə…

-
elgntwplk