...
0

MEYXANA JANRI – AZƏRBAYCANIN QƏDİM FOLKLOR NÜMUNƏSİ

-
0

VI-XIV ƏSRLƏRDƏ “İSFAHAN” MUĞAMI

-
0

ARİF BABAYEVİN TƏSNİF YARADICILIĞI

-
0

Cəbrayıl rayonunda dini musiqi – mərsiyələr

-
0

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Bakı xanəndələrinin yaradıcılığına nəzər

-
0

“Çoban yaylağı” peşrovu

-
0

“Ər və arvad” operettası 100 il sonra səhnədə…

-
0

Некоторые онтологические аспекты музыкальной семиотики

-
0

Gənc ifaçının uğurları

-
0

Buşe şəhərindən gələn İran sədaları

-
0

ŞİRVANIN AUTENTİK FOLKLOR NÜMUNƏLƏRİ

-
0

AMK-DA NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLMİŞDİ

-
0

AQŞİN ƏLİZADƏNİN 80 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS

-
0

“Konservatoriya” elmi jurnalını artıq İnternetdə izləmək mümkündür

-
0

Azərbaycanda musiqi prodüsserliyinin səciyyəvi xüsusiyyətləri və problemləri

-
0

Azərbaycan xalq musiqisinin akustik xüsusiyyətlərinin tədqiqi yollarına dair

-
0

XX əsrin əvvəllərində “Rast” muğamının səs və not yazılarında “Bərdaşt” şöbəsi

-
0

“Əmiri” şöbəsinin muğamlarda yeri və rolu

-
0

Aqşin Əlizadənin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçiriləcək

-
0

Gənc ifaçının uğuru

-
elgntwplk