...
0

Azərbaycan vokal sənətinin banisi — Bülbül

-
0

Ənənə və novatorluq kontekstində Aqşin Əlizadənin yaradıcılığına bir nəzər

-
0

Qarabağ muğam məktəbinin ifaçılıq ənənələri

-
0

“Dastan” – musiqidə bədii- estetik anlayiş kimi

-
0

Полистилистика дирижёрского управления

-
0

Azərbaycan və İran muğamlarının tarixi inkişaf mərhələləri

-
0

Muğam ifaçılığı sənətinin formalaşmasında Mir Möhsün Nəvvabın rolu

-
0

İlk qadin vokalçi – Şövkət Məmmədova

-
0

Çahargah məqamına əsaslanan xalq mahnılarının nəzəri tədqiqi

-
0

Bəstəkar Sofiya Qubaydulina yaradıcılığının şərq motivləri

-
0

Səid Rüstəmovun xalq çalğı alətləri orkestrində fəaliyyətinə dair

-
0

Azərbaycan rəqslərinin səhnə təcəssümü

-
0

Kiçik həcmli muğamların ümumi xasiyyətnaməsi

-
0

Маленькие музыкальные послы Узбекистана

-
0

Творческий путь композитора Фаика Суджаддинова

-
0

Saxur etnik qrupunun folklor nümunələri Azərbaycan milli mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi

-
0

Музыкальная символика как носитель человеческих ценностей

-
0

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında uşaq fortepiano silsilələri

-
0

Azərbaycanda dirijor sənətinin inkişafında Cavanşir Cəfərovun rolu

-
0

Poetik metrikanin muğam melodikasina təsirinə dair

-
elgntwplk