0

Azərbaycan məqam sistemində rast məqamının qohumluq münasibətlərinə dair

-
0

Milli musiqi aləti tar — Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında

-
0

Əkrəm Məmmədli və onun «Azərbaycan muğamları» məcmuəsinə bir nəzər

-
0

Azərbaycan məqamlarının qohumluq münasibəti

-
0

Şur muğamının instumental variantlarında “Bərdaşt”

-
0

Şamaxı (Şirvan) muğam məktəbinin bəzi unudulmuş nümayəndələrinin yaradıcılıq yolu

-
0

Fikrət Əmirоvun “Rоmantik sоnatası”nda muğam prinsiplərinin təzahürü

-
0

Azərbaycan qarmon ifaçılığı sənətində muğam

-
0

Muğam sənətində tar alətinin rolu və əhəmiyyəti

-
0

Azərbaycan muğam adlarının təfsiri məsələləri

-
0

“Xocəstə” və “şikəsteyi-fars” muğam şöbələrinin fərqi

-
0

Tar tədrisinin bəzi məsələləri

-
0

Milli məqamların əmələ gəlməsində qeyri-temperasiyalı quruluşun təhlilinə dair

-
0

Elnarə Dadaşovanın “Səda” əsərində milli üslubun təzahür prinsipləri

-
0

Ələfsər Rəhimovun muğam ifaları

-
0

Kiçik həcmli muğamların ümumi xasiyyətnaməsi

-
0

Poetik metrikanin muğam melodikasina təsirinə dair

-
0

Azərbaycan və İran muğamlarının tarixi inkişaf mərhələləri

-
0

Muğam ifaçılığı sənətinin formalaşmasında Mir Möhsün Nəvvabın rolu

-
0

Arif Babayevin təsnif yaradıcılığı

-