0

VI-XIV Əsrlərdə “İsfahan” Muğamı

-
0

Arif Babayevin Təsnif Yaradıcılığı

-
0

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Bakı xanəndələrinin yaradıcılığına nəzər

-
0

“Əmiri” şöbəsinin muğamlarda yeri və rolu

-
0

Qarabağ xanəndələri – Mənsum İbrahimov

-
0

Tar alətinin ölçü meyarları

-
0

Şərq musiqisində muğam ənənəsi

-
0

Muğam ifaçılığı tarixində Bəhram Mansurovun rolu

-
0

“Mahur-hindi” muğamının vokal-instrumental ifası barədə

-
0

Muğamın İslam dini ilə bağlılığı haqqında

-
0

“Şüştər” muğamının not yazıları əsasında tədqiqi məsələləri

-
0

“Hisar” şöbəsinin nəzəri və praktiki məsələlərinə dair

-
0

“Arşın mal alan” operettasının ekran versiyalarında şifahi ənənəli professional musiqinin rolu

-
0

Xəlil Cəfərovun “Rəqs süitasi”nın bəzi üslub xüsusiyyətlərinə dair

-
0

Muğam sənətində ənənə və varislik məsələsinin tədqiqi

-
0

“Zabul Segah” muğamında bəzi variantlar

-
0

“Çahargah” muğamının melodik xüsusiyyətləri və məqam əsası

-
0

“Şüştər” muğamının inkişaf tarixindən

-
0

XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda musiqi məclisləri

-
0

Milli musiqi mədəniyyətimizin inkişafında muğamların rolu

-