AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 1

İmran ŞIXƏLİYEV

AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun doktorantı

Ünvan: Bakı, H.Cavid pr., 31

Email: imranshikhaliyev@gmail.com

UOT: 781.7        

AZƏRBAYCAN MƏQAMLARININ QOHUMLUQ MÜNASİBƏTİ

 endir

PDF

 

 

 

Xülasə: Azərbaycan məqamları arasında qohumluq münasibətləri mövcuddur. Bu mü­na­sibət qanunanauyğun şəkildə qurulur. Məqamların qohumluq münasibətlərini dörd dərəcədə qruplaşdırmaq olar.

Açar sözlər: Muğam, şöbə, məqam, modulyasiya, inteqrasiya

 

ƏDƏBİYYAT:

 1. Hacıbəyov Ü. Ə. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B.: Yazıçı, 1985, 151 s
 2. Hacıbəyov Ü. Ə. Seçilmiş əsərləri. B.: Yazıçı, 1985, 650 s.
 3. Hacıbəyov Ü. Ə. Azərbaycan türk musiqisi haqqında // “Na rubeje vostoka” jurnalı № 3, 1929. Ruscadan tərcümə edilmiş və yenidən işlənmiş versiyası URL: http://­www.­musica­cademy.­edu.az/tarikh/virtual-muzeyi/129-yaradiciligi/elmi-meqaleler/496-m%C9­%99­qal­%­C9%995.html
 4. Həsənova C. İ. Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında milli musiqinin nəzəri əsasları B.: Mars-print, 2009, 320 s.
 5. Həsənova C. İ Azərbaycan musiqisinin məqamları. B.: Elm və təhsil, 2012, 231 s.
 6. İsmayılov M. C. Azərbaycan xalq musiqisinin məqam və muğam nəzəriyyəsinə dair elmi-me­todik oçerklər. B.: Elm, 1991, 117 s.
 7. İsmayılov M. C. Azərbaycan xalq musiqisinin janrları. B:. İşıq, 1984, 100 s.
 8. İsmayılov M. C. Azərbaycan xalq məqamlarının qohumluq münasibəti haqqında / “ АГК им. У. Гаджибекова. Ученые записки, серия XIII № 9, 1972 , c. 5-43
 9. Zöhrabov R. F. Muğam. B.: Az.Dövlət nəşriyyatı, 1991, 218 s.
 10. Zöhrabov R. F. Çahargah muğam dəstgahının nəzəri əsasları. B.: 2000, 130 s.
 11. Zöhrabov R. F. Rast muğam dəstgahının nəzəri əsasları. B.: 2002, 146 s.

 

Имран ШЫХАЛИЕВ

 Докторант Института архитектуры

и искусства НАНА

РОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЛАДОВ

 

Резюме: В представленной статье раскрываются родственные вза­и­мос­вя­зи в азер­байджанских ладах (на основе выявления общих зако­но­ме­р­нос­тей строения ладов). Степень родства азербайджанских ладов по­з­вол­я­ет нам систе­матизи­ро­вать и объединить их в четыре группы.

Ключевые слова: Мугам, раздел, лад, модуляция, интеграция

 

Imran SHIXALIYEV

Doctoral student of the Institute of Architecture and Art of ANAS

 

RELATIONSHIP OF AZERBAIJANI MODES

 

Summary: There is a native relationship in the Azerbaijani modes. These relationships are formed legitimately. The native relations of Azerbaijan modes can be united into four groups.

Keywords: Mugham, section, mode, modulation, integration

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Sevil Fərhadova

AMK-nın dosenti Rasim Quliyev

Mövzuya uyğun