AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 4 (46)

Aynurə ABUŞOVA

AMK-nın müəllimi

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

AMK-nın dissertantı

Elmi rəhbər: sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru,

professor Cəmilə Həsənova

E-mail: aynuraabushova@mail.ru

UOT: 781,7

“ÇAHARGAH” MUĞAMININ QURULUŞUNDA

VARİANTLIQ MƏSƏLƏLƏRİ

endir

 

 

PDF

 

 

Xülasə: Təqdim edilən məqalə muğamın not yazıları əsasında onun musiqi quruluşunun təh­lilinə həsr olunub. Müəllif məqalədə “Çahargah” muğamının obrazlı-emosional sə­ciy­yəsini, kompozisiya və melodik quruluşunun xüsusiyyətlərini və məqam-intonasiya əsa­sını araşdırıb.

Açar sözlər: muğam, variantlıq, məqam, melodik xüsusiyyətlər, musiqi quruluşu

ƏDƏBİYYAT:

  1. İsmayılov M.C. Azərbaycan xalq musiqisinin janrları. Yenidən işlənmiş və tamam­lan­mış nəşri. B.: İşıq, 1984. 100 s.
  2. Zöhrabov R.F. Azərbaycan muğamları: Təhsil, 2013. 336 s.
  3. Məmmədov N.H. Azərbaycan muğamları Çahargah və Hümayun. B.: Azərnəşr, 1962, 38 s.

 

Айнурa АБУШOВА

Преподаватель и

диссертант Азербайджанской

Национальной Консерватории

 

ВОПРОСЫ ВАРИАНТНОСТИ В СТРОЕНИИ МУГАМА «ЧАХАРГЯХ»

 

Резюме: Статья посвящена изучению нотных записей мугама и анализу его му­зы­кального строения. В статье дается образно-эмоциональная характеристика му­га­ма, рассматриваются особенности композиционного и мелодического строения, ла­до­инто­национной основы мугама «Чахаргях».

Ключевые слова: мугам, вариантность, лад, мелодические особенности, музыкальное строение

 

Aynura ABUSHOVA

Lecturer and

Dissertator of Azerbaijan

National Conservatory

 

THE PROBLEM OF VARIATION IN THE STRUCTURE OF THE MUGHAM «CHAHARGAH»

 

Summary: The article is devoted to studying of mugham musical notations and the analysis of its musical structure. In the article is given the figurative-emotional characteristic of mugham and composition and melodic structure features, modus-intonations basis of mugham «Chahargah».

Keywords: mugham, variation, modus, melodic features, musical structure

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Malik Quliyev

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Cəmilə Həsənova

 

Mövzuya uyğun