AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 3

İmran ŞIXƏLİYEV 

Musiqişünas,

AMEA-nın Memarlıq və incəsənət institunun doktorantı.

Email: imranshikhaliyev@gmail.com

UOT: 781,7   

AZƏRBAYCAN MUĞAM ADLARININ TƏFSİRİ MƏSƏLƏLƏRİ

endir

PDF

Xülasə: Azərbaycan musiqisinin əsas janrı olan muğamlar əsrlər boyu təkmilləşmişdir. Muğam adlarını daşıdığı məna yükünə görə 5 qrupda cəmləşdirmək olar.  Bu qrupların təhlili göstərir ki, muğam  adlarının mənası musiqi-ifadə vasitələrinin müxtəlif səviyyələrində özünü büruzə verdirir.

Açar sözlər: muğam adları, şöbə və guşələr, muğam melodikası, muğamın mayə ucalığı

ƏDƏBİYYAT:

 1. Babayev Q. Tarzən Kamil Əhmədov. B.: İşıq, 1981, 24 s.
 2. Bədəlbəyli Ə.B. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. Təkrar nəşr. B.: 2017, 512 s.
 3. Əhmədov K. Azərbaycan muğamlarının quruluş və inkişaf xüsusiyyətlərinə dair. Müsahibə, şəxsi arxiv, lent yazıları. 1988
 4. Hacıbəyli Ü.Ə. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B.: Apostrof, 2010, 154 s.
 5. Hacıbəyov Ü. Seçilmiş əsərləri. B.: Yazıçı, 1985, 653 s.
 6. İsmaylov C. Azərbaycan xalq musiqisinin janrları. B.: İşıq, 1984, 100 s.
 7. İsmaylov M.C. Azərbaycan xalq məqamlarının qohumluq münasibətləri haqqında. //Ученые записки, серия XIII, история и теория музыки, 1972, №9, s. 4 – 43
 8. İsmayılov M.C. Azərbaycan xalq musiqisinin məqam və muğam nə­zə­riy­yəsinə dair elmi-metodik oçerklər. B.: Elm, 1991,120 s.
 9. Nəcəfzadə A.İ. “Bayatı” sözü ilə başlanan muğamlar. // “Xalq cəbhəsi” qəzeti, 2015. 5 avqust. s.14. URL: http://www.anl.az/down/meqale/xalqcebhesi/2015/avqust/450571.htm
 10. Xəlilov V.C. Muğamların tədrisinə dair metodik tövsiyələr. B.: XTN mətbəəsi, 1982, 45 s.
 11. Zöhrabov R.F. Muğam. B.: Azərnəşr, 1991, 219 s.

 

Имран ШЫХАЛИЕВ

Музыковед

Докторант Института архитектуры и искусства НАНА

 

ПРОБЛЕМЫ  ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАЗВАНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ МУГАМОВ

 

Резюме: Мугамы, являющиеся основным жанром в азербайджанской музыке, совершенствовались веками. По смысловому значению названий, мугамы можно поделить на 5 групп. Анализ каждой группы показывает, что названия азербайджанских мугамов оправдывают себя на различных уровнях музыкально-выразительных средств.

Ключевые слова: мугамные разделы,  название мугамов, мугамная мелодика, тональная  высотность мугамов

Imran SHIXALIYEV

Musicologist

Doctoral student of the Institute of Architecture and Art of ANAS

INTERPRETATION OF AZERBAIJAN MUGHAM NAMES

Summary: Mughams, which are the main genre in Azerbaijani music have been perfected over the centuries. By meaning, the names of mughams can be divided into 5 groups. The meanings of the names of the Azerbaijani mugham justify themselves.

Key words:  mughams and sections, the terminology of mughams, melodic intonations in mugham, tonal altitude of mughams

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Sevil Fərhadova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Telman Qəniyev

Mövzuya uyğun