0

“Humay” baletinin bədii konsepsiyasında leytmotiv sisteminin rolu

-
0

Aqşin Əlizadənin simfonik yaradıcılığında milli musiqidən istifadə prinsipləri

-
0

V.Adigözəlovun yaradıcılığında “Odlar yurdu” oratoriyasının əhəmiyyəti

-
0

Üzeyir Hacibəylinin “Ər və arvad” əsərində komizm

-
0

Azər Rzayevin “Nəsimi poeması”

-
0

Müasir Azərbaycan musiqisində bəstəkar Dadaş Dadaşovun yaradıcı siması

-
0

Elnarə Dadaşovanın “Sayalı” baletinin müxtəlif redaksiyalarının müqayisəli təhlili

-
0

Pikə Axundova – daim axtarışda olan bəstəkar

-
0

Hacı Xanməmmədovun mahnı yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri

-
0

О некоторых особенностях музыкального языка Акшина Ализаде в балете «Вальс надежды»

-
0

Особенности структурной организации вокальных миниатюр цикла «Dəniz, göy, məhəbbət» Севды Ибрагимовой

-
0

Süleyman Ələsgərovun lirik mahnılarının formaxüsusiyyətlərinə dair

-
0

Cavanşir Quliyevin “Oğuznamə” baletində intonasiya dramaturgiyasi

-
0

Siyavuş Kəriminin bəstəkarlıq fəaliyyətinə bir nəzər

-
0

Elnarə Dadaşovanın “Səda” əsərində milli üslubun təzahür prinsipləri

-
0

Национальные черты в музыке балетов Азербайджанских композиторов

-
0

Səid Rüstəmovun xalq çalğı alətləri orkestrinin fəaliyyətinə dair

-
0

Творческий путь композитора Фаика Суджаддинова

-
0

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında uşaq fortepiano silsilələri

-
0

Ənənə və novatorluq kontekstində Aqşin Əlizadənin yaradıcılığına bir nəzər

-