0

Azərbaycan bəstəkarlarının tar üçün birhissəli proqramlı əsərləri

-
0

Siyavuş Kəriminin beynəlxalq musiqi layihələri

-
0

«Humay» baletinin bədii konsepsiyasında leytmotiv sisteminin rolu

-
0

Aqşin Əlizadənin simfonik yaradıcılığında milli musiqidən istifadə prinsipləri

-
0

Vasif Adigözəlovun yaradıcılığında “Odlar yurdu” oratoriyasının əhəmiyyəti

-
0

Üzeyir Hacibəylinin “Ər və arvad” əsərində komizm

-
0

Azər Rzayevin “Nəsimi poeması”

-
0

Соната для фортепиано Идриса Зейналова

-
0

Müasir Azərbaycan musiqisində bəstəkar Dadaş Dadaşovun yaradıcı siması

-
0

Elnarə Dadaşovanın “Sayalı” baletinin müxtəlif redaksiyalarının müqayisəli təhlili

-
0

Pikə Axundova – daim axtarışda olan bəstəkar

-
0

Hacı Xanməmmədovun mahnı yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri

-
0

О некоторых особенностях музыкального языка Акшина Ализаде в балете «Вальс надежды»

-
0

Особенности структурной организации вокальных миниатюр цикла «Dəniz, göy, məhəbbət» Севды Ибрагимовой

-
0

Süleyman Ələsgərovun lirik mahnılarının formaxüsusiyyətlərinə dair

-
0

Cavanşir Quliyevin “Oğuznamə” baletində intonasiya dramaturgiyasi

-
0

Bəstəkar musiqisində simfonik muğamlar

-
0

Siyavuş Kəriminin bəstəkarlıq fəaliyyətinə bir nəzər

-
0

Elnarə Dadaşovanın “Səda” əsərində milli üslubun təzahür prinsipləri

-
0

Национальные черты в музыке балетов Азербайджанских композиторов

-