0

Vasif Allahverdiyevin mahnı yaradıcılığının bəzi quruluş xüsusiyyətlərinə dair

-
0

Fikrət Əmirovun fleyta və fortepiano üçün pyeslərinin üslub xüsusiyyətləri

-
0

Bəstəkar Ayaz Qəmbərli yaradıcılığının bədii identifikasiyası

-
0

Theme women in G.Zhubanova’s oratorios

-
0

Dadaş Dadaşovun xalq çalğı alətləri orkestri üçün süitalarında musiqi formasının təkamülünə dair

-
0

Asəf Zeynallının “Çahargah” pyesinin məqam-intonasiya xüsusiyyətləri

-
0

Cəlal Abbasovun 4 saylı somfoniyası “Səni bir daha görə bilsəydim”

-
0

Sevda İbrahimovanın «Məhəbbət işığı» fortepiano silsiləsində proqramlılıq prinsipinin təzahürü

-
0

Arxaik folklorun bəstəkar yaradıcılığında təzahür aspektləri: Cavanşir Quliyevin əsərləri nümunəsində

-
0

Oqtay Kazıminin “Fitnə” pyesinə musiqi

-
0

Şəhidlərimizin xatirəsi əbədidir! (Azər Rzayevin “Bakı-90” simfoniyası)

-
0

Azərbaycan bəstəkarlarının tar üçün birhissəli proqramlı əsərləri

-
0

Siyavuş Kəriminin beynəlxalq musiqi layihələri

-
0

«Humay» baletinin bədii konsepsiyasında leytmotiv sisteminin rolu

-
0

Aqşin Əlizadənin simfonik yaradıcılığında milli musiqidən istifadə prinsipləri

-
0

Vasif Adigözəlovun yaradıcılığında “Odlar yurdu” oratoriyasının əhəmiyyəti

-
0

Üzeyir Hacibəylinin “Ər və arvad” əsərində komizm

-
0

Azər Rzayevin “Nəsimi poeması”

-
0

Соната для фортепиано Идриса Зейналова

-
0

Müasir Azərbaycan musiqisində bəstəkar Dadaş Dadaşovun yaradıcı siması

-