0

Cavanşir Quliyevin “Oğuznamə” baletində intonasiya dramaturgiyasi

-
0

Siyavuş Kəriminin bəstəkarlıq fəaliyyətinə bir nəzər

-
0

Национальные черты в музыке балетов Азербайджанских композиторов

-
0

Səid Rüstəmovun xalq çalğı alətləri orkestrində fəaliyyətinə dair

-
0

Творческий путь композитора Фаика Суджаддинова

-
0

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında uşaq fortepiano silsilələri

-
0

Ənənə və novatorluq kontekstində Aqşin Əlizadənin yaradıcılığına bir nəzər

-
0

Bəstəkar Sofiya Qubaydulina yaradıcılığının şərq motivləri

-
0

Hacıbəyli qardaşları və onların Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında rolu

-
0

Firəngiz Əlizadənin “Muğflagamenko” kompozisiyasında muğam və flamenko xüsusiyyətlərinin sintezi

-
0

Azərbaycan operasinda leytmotiv və leytmotiv sisteminin ümumi xasiyyətnaməsi

-
0

Гибридный жанр азербайджанской музыки – «симфонический мугам»

-
0

“Dastan” – musiqidə bədii- estetik anlayiş kimi

-
0

Sevda İbrahimovanin fortepiano ilə simfonik orkestr üçün konsertləri

-
0

Ramiz Mirişli mahnılarının mövzu rəngarəngliyi

-
0

Aşıq musiqisi bəstəkar yaradıcılığında

-
0

XX əsrin 90-ci illərində Azərbaycan xor musiqisində vətənpərvərlik mövzusu

-
0

Cəlal Abbasovun “Haradasan, Ulis?” əsərində kollajin rolu və əhəmiyyəti

-
0

Azər Dadaşovun dini mövzulu iki vokal əsəri

-
0

Fikrət Əmirоvun “iki prelüdiya”sında muğam prinsiplərinin təzahürünə dair

-