AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2023 № 3 (60)

Lalə CƏFƏROVA

Ünvan: Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası,

dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar müəllim

Ünvan: Ş.Bədəlbəyli küç. 98,

Email: laleceferova1977@mail.ru

 UOT: 785,1                       

SİMFONİK ORKESTRDƏ TEMBR ÖZƏLLİKLƏRİ 

 

Xülasə: Məlum olduğu kimi, “tembr” hər səsə və müxtəlif musiqi alətlərinə xas olan səciyyəvi səs boyasıdır. Ahəngli xarakterə malik olan hər hansı bir melodiya, müəy­yən alətlər vasitəsilə müxtəlif tembrlərlə ifadə oluna bilər. Tembr anlayışı çox­şaxəlidir. Bəstəkarlar fərdi düşüncə tərzinə uyğun olaraq, instrumental tembr, har­monik tembr, registr tembri, fakturalı tembr və s. üsullardan bacarıqla istifadə edə­rək yeni ahəngə nail olurlar. Bəstəkarlar təmiz tembrlərdən istifadə etməklə ya­naşı, eyni zamanda qarışıq tembrlərə və tembr ləkələrinə də müraciət edirlər.

Açar sözlər: səs, tembr, orkestr, bəstəkar, simfoniya, fleyta, klarnet, qoboy

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

  1. Финкельштейн И. Некоторые проблемы оркестровки. – М-Л, 1964. – 38 c.
  2. Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. Т-2. – М., 1959. – 624 с.
  3. Готлиб А. Фактура и тембр в ансамблевом произведении. Музыкальное исполнительство. / Выпуск 9. – М. 1976. – 198 с.
  4. Римский-Корcаков, Н. Основы оркестровки с партитурными образцами из собственных сочинений, под ред. M. Штейнберга, (ч.) 1-2, Берлин – М.- СПБ, 1913.

 

Лала ДЖАФАРОВА

Доцент, Кандидат искусствоведения,

композитор, Заслуженный педагог

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕМБРА В СИМФОНИЧЕСКОМ ОРКЕСТРЕ 

 

Резюме: Как известно, «тембр» — это особая звуковая окраска, харак­терная для каждого голоса и различных музыкальных инструментов. Любой звук или мелодия может выражаться разными тембрами с помощью определенных инструментов. Исходя из определенных смысловых задач, и в соответствии со своим индивидуальным образом мышления, композиторы исполь­зуют в сочинениях различные методы оркестровки и достигают нужной тембровой гармонии. Помимо использования чистых тембров, композиторы прибегают также к смешанным тембрам и тембровым пятнам.

Ключевые слова: голос, тембр, оркестр, композитор, симфония, флейта, кларнет, гобой

 

Lala JAFAROVA

 Doctor of Philosophy in Art History, Associate Professor,

composer and pianist, honored teacher

 

FEATURES OF TIMBRE IN SIMPHONY ORCHESTRA

 

Abstract: As you know, “timbre” is a special sound coloring characteristic of each voice and various musical instruments. Any sound or melody can be expressed in different timbres using certain instruments. Based on certain semantic goals, and in accordance with their individual way of thinking, composers use various orchestration methods in their compositions and achieve the desired timbre harmony. In addition to using pure timbres, composers also resort to mixed timbres and timbre patches.

Keywords: voice, timbre, orchestra, composer, symphony, flute, clarinet, oboe

 

Rəyçilər: professor Məmmədağa Umudov;

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Fazilə Nəbiyeva

Mövzuya uyğun