AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA”  20211 (50)

 

Sara TİMUROVA

ADMİU-nun Beynəlxalq əlaqələr və

əcnəbi tələbələrlə iş şöbəsinin müdiri,

Musiqi fakültəsinin Musiqi tarixi və

nəzəriyyəsi kafedrasının baş müəllimi

Ünvan: Yasamal r, İnşaatçılar pr. 39

E-mail: smuradova@gmail.com

 UOT:+786     

BƏSTƏKAR AYAZ QƏMBƏRLİ YARADICILIĞININ

BƏDİİ İDENTİFİKASİYASI

 

Xülasə: Məqalədə gənc Azərbaycan bəstəkarı, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Ayaz Qəmbərlinin yaradıcılığı haqqında geniş məlumat verilir, bəstəkarın əsər­lə­ri­nin ümumi bədii qayəsi və üslub cizgiləri izah edilir. Burada A.Qəmbərlinin təh­sili, müsabiqələrdə iştirakı və hazırkı pedaqoji fəaliyyəti haqqında da danışılır. Mə­qalənin əsas məqsədi xronoloji ardıcıllıqla bəstəkarın tələbəlik illərindən bu günədək bəstələdiyi bütün əsərlərin qısa təhlilini verməkdir. Burada əsərlərin yazılma tarixi, premyerası, eləcə də onların konsepsiyası, kompozisiya quruluşu və bəstələnmə texnikası haqqında məlumat təqdim edilir.

Açar sözlər: müasir musiqi, bəstəkar, Ayaz Qəmbərli, xronotop, statiklik, estetika

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

 1. İdeyanın varlığı və onun reallaşması arasında. // “Bizim yol” qəzeti, 2 noyabr, 2011-ci il.
 2. Nəsimi festivalının broşürü, Bakı, 2019, 48 s.
 3. Ухтомский А. А. Доминанта. Статьи разных лет. 1887-1939. СПб.: Питер, 2002. 448 с.

 

Saytoqrafiya:

 1. Ayaz Qəmbərli: “Mən Azərbaycan musiqisinin məhz indiki Abşeron dövrünü yazıram”, “Kultura.az” mədəniyyət və incəsənət portalı, 17.09.2014

URL: https://www.kultura.az/news/20140917075029289

 1. Nicat Məmmədovun Ayaz Qəmbərli ilə müsahibəsi

URL: https://literaz.com/news/go/3/bestekar-ayaz-qemberli-ile-musahibe

 1. Ayaz Qəmbərlinin həyat və yaradıcılığı

URL: https://az.wikipedia.org/wiki/Ayaz_Q%C9%99mb%C9%99rli

 1. Ayaz Qəmbərlinin əsərlərinin səs yazıları

URL: https://soundcloud.com/ayaz-gambarli

 1. Ayaz Qəmbərlinin ”Rezonans” əsərinin video yazısı, Bakı, 2015

URL: https://www.youtube.com/watch?v=HWXtkk6o7TE

 1. Ayaz Qəmbərlinin ”Şaquli sapınma” əsərinin video yazısı, Bakı, 2016

URL: https://www.youtube.com/watch?v=uJR9bI9IsgM

 1. Ayaz Qəmbərlinin Piano və orkestr üçün konsertinin video yazısı, Qəbələ, 2019

URL: https://www.youtube.com/watch?v=4hx52wuEKjE

 1. Ayaz Qəmbərlinin ”Riqa yağışda” əsərinin video yazısı, Nyu-York, 2020

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Yy05oxHvbKY

 1. Ayaz Qəmbərlinin ”Hüzn” əsərinin video yazısı, Bakı, 2019

URL: https://www.youtube.com/watch?v=RuTNAeDHr3s

 1. Ayaz Qəmbərlinin “Méthode de sens” əsərinin video yazısı, Boston, 2013

URL: https://www.youtube.com/watch?v=7OuMe5jK1RE

 1. Ayaz Qəmbərlinin ”Nöqtələrə həll olunmuş kompozisiya” əsərinin video yazısı, Kiyev, 2013

URL: https://www.youtube.com/watch?v=MQuggNS6Nmc

 1. Ayaz Qəmbərlinin “Köhnə qrammofondan vals” əsərinin video yazısı, Kiyev, 2009

URL: https://www.youtube.com/watch?v=PjZ6PyiFqyU

 1. Ayaz Qəmbərlinin “Elementlərin müqaviməti” əsərinin video yazısı, Qraz, 2015

URL: https://www.youtube.com/watch?v=nSruQ1K77P0

 1. Ayaz Qəmbərlinin ”Suprematik fiqurlar” əsərinin video yazısı, Bakı, 2020

URL: https://www.youtube.com/watch?v=OVQbV7_Kdaw

 1. Ayaz Qəmbərlinin “Divertisment” əsərinin video yazısı, Qəbələ, 2015

URL: https://www.youtube.com/watch?v=nvCln5Ocxvc

 1. Ayaz Qəmbərlinin “LudwigStuk” əsərinin video yazısı, Kiyev, 2008

URL: https://www.youtube.com/watch?v=1sA-ujmGZi8

 1. Ayaz Qəmbərlinin ”Sentyabr buludları” əsərinin video yazısı, Berlin, 2015

URL: https://www.youtube.com/watch?v=FS6OvxXQNgQ

 1. Ayaz Qəmbərlinin ”Exolalia” əsərinin video yazısı, Bakı, 2019

URL: https://www.youtube.com/watch?v=K1WE2JKLXOM

 

Notoqrafiya:

 1. Gutiérrez Ignacio Brasa / Diverse / Ayaz Gambarli / Dimitris Maronidis: K2019 for piano”, Universal edition, 2019

 

Сара ТИМУРОВА

Заведующая отделом Международных

связей и работы с иностранными студентами,

старший преподаватель кафедры Истории и теории музыки

факультета Музыки АГУКИ

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА

КОМПОЗИТОРА АЯЗА ГАМБАРЛИ

 

Резюме: В данной статье представлена подробная информация о твор­чест­ве молодого Азербайджанского композитора, лауреата международных кон­кур­сов Аяза Гамбарли. В начале статьи раскрываются общие художественные и сти­листические особенности творчества А.Гамбарли. Также рассказывается о го­дах учебы, об участии на конкурсах и о текущей педагогической деятельности ком­позитора. Основная цель статьи – проследить творческий путь и устрем­ле­ния композитора, дать краткую характеристику его произведений в хроноло­гичес­ком порядке.

Ключевые слова: современная музыка, композитор, Аяз Гамбарли, хронотоп, статичность, эстетика

 

Sara TIMUROVA

Head of the Department of International

Relations and Foreign Students Affairs,

Senior Lecturer of the Department of History and Theory of Music,

Faculty of Music, ASUCA

 

ARTISTIC IDENTIFICATION OF OEUVRE OF COMPOSER AYAZ GAMBARLI

 

Summary: This article provides detailed information about body of work by the young Azerbaijani composer, prize-winner of international competitions Ayaz Gambarli. At the beginning of the article, the general artistic and stylistic features of the composer’s works are revealed. Years of education, participation in competitions and the current teaching activities of A. Gambarli are also covered in the article. The main purpose is to give a brief cvharacteristics of all the works of the composer in chronological order, to track the creative path and aspirations of the composer.

Keywords: contemporary music, composer, Ayaz Gambarli, chronotopos, statics, aesthetics

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Fərəh Əliyeva

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Kamilə Dadaşzadə

 

Mövzuya uyğun