AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 4 (46)

TÜKƏNMƏZ ENERJİLİ SƏNƏTKARIMIZ

endir

PDF

 

 

 

 

     Hər bir yaradıcı sənətkarın milli musiqi mə­də­niy­yətinin tarixində və inkişafında özünəməxsus yeri var. Azərbaycan musiqi mədəniyyətində belə sə­­nətkarlardan biri də Respublikanın xalq artisti, pro­fessor, “Qızıl dərviş” mükafatı laureatı, “Şöhrət” or­denli, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rek­to­ru Siyavuş Kərimidir. Çoxaspektli və geniş ya­ra­dı­cılıq fəaliyyətinə malik olan Siyavuş Kərimi yük­sək professionalizmi və orijinal ideyaları ilə seçilən bir musiqiçidir. Bunu biz sənətkarın müxtəlif fəa­liy­yət sahələrində – ifaçılıq, bəstəkarlıq, elmi-pe­da­qo­ji, musiqi-ictimai aspektlərdə nümayiş etdirdiyi bir çox ciddi və mühüm vəzifələrin yerinə ye­ti­ril­mə­sin­də görürük. O, daim axtarışda olan, yeniliyə cəhd edən, ən başlıcası isə Azərbaycan milli musiqisini dur­madan qorumaq və təbliğ etmək amalı ilə çalışan yorulmaz patriotdur.

sk    Hansı sa­hə­də və ya istiqamətdə çalışmasından asılı olmayaraq Siyavuş Kərimi hər zaman dərin bi­lik və peşəkarlıq nümayiş etdirən, milli ənənələrə ciddi və məsuliyyətlə yanaşan, sə­nə­tə və sənətkara yüksək qiymət verən ustad kimi çıxış edir.

     XX əsrin 70-ci illərindən sənətə bir ifaçı kimi qədəm qoyan Siyavuş Kərimi tez­lik­də korifey sənətkarların diqqətini özünə cəlb etmiş və yüksək professionalizmi, iste­da­dı ilə böyük səhnəyə çıxmışdır. Həmin illər estrada səhnəsi, geniş auditoriya qar­şı­sın­da çıxışlar, ifaçılıq fəaliyyəti Siyavuş Kəriminin birinci dərəcəli vəzifəsi və istəyi ol­muşdur. Onu da qeyd edək ki, Siyavuş Kərimi ixtisasca görkəmli Azərbaycan tar­zən-pedaqoqu Əhsən Dadaşovun tar sinfini bitirsə də, bir çox alətlərdə sərbəst, mə­ha­rət­lə ifa etməsi onu “orkestr-insan” adlandırmağa əsas verir.

    Siyavuş Kəriminin müxtəlif alətlərdə – tardan əlavə saksofonda, udda, gitarada, for­tepianoda çalmaq bacarığı onun hər zaman öyrənmək həvəsindən, çox şeylə də­rin­dən maraqlanmasından irəli gəlirdi. Belə bir tələbat onda hər bir aləti tanımaq, duy­maq, dərk etmək ehtiyacından yaranıb. Siyavuş Kəriminin belə bir istedada malik ol­ma­sını dahi musiqiçilər – Rəşid Behbudov, Rafiq Babayev, Polad Bülbüloğlu yüksək də­yərləndirmişlər.

    Təsadüfi deyil ki, Siyavuş Kəriminin ifaçılıq təcrübəsi yaradıcılıq fəaliyyətinin son­rakı dövrlərində milli musiqi alətlərinin yenidən bərpası və təkmilləşdirilməsi sa­hə­sində gördüyü işlərə, alətlər haqqında, onların quruluşu və ifaçılıq imkanlarının ge­niş­ləndirilməsi, səslənməsinin daha da zənginləşdirilməsi üçün apardığı elmi-praktiki araş­dırmalara təkan vermişdir.

    Siyavuş Kərimi bir peşəkar ifaçı kimi müxtəlif kollektivlərdə var qüvvəsi ilə çalışmışdır: Rəşid Behbudovun Dövlət Mahnı Teatrında solist (1979-1980), “Aşıqlar” vokal-instrumental estrada ansamblında solist, aranjemançı və bədii rəhbər (1980-ci illər), Azərbaycan Dövlət Tele-Radiosunun estrada orkestrində bədii rəhbər olmuş (1989-1992), “Cəngi” estrada-folklor qrupuna rəhbərlik etmişdir (1992-1995). Onun estra­da-caz musiqisinin mükəmməl bilicisi kimi professional və istedadlı ifaçılıq fəa­liy­yəti bilavasitə sənətkarın bəstəkarlıq fəaliyyəti üçün də geniş imkanlar açır.

    Belə ki, bir çox xalq və bəstəkar mahnılarının gözəl ifaçısı və aranjemançısı kimi tanınan Siyavuş Kərimi artıq XX əsrin sonlarından bir bəstəkar kimi də məş­hur­la­şır. Onun bu sahədə fəaliyyətini mahnı janrında, kinofilmlərə və teatr tamaşalarına yaz­dığı musiqisi ilə dəyərləndirmək olar.

    Siyavuş Kərimi bəstəkarlıq fəaliyyətinə mahnı janrı ilə başlamışdır. Məhz mahnı jan­rı vasitəsilə bəstəkar öz fikir və düşüncələrini, hisslərini geniş kütləyə aydın dildə söy­ləyə bilmişdir. Bəstələdiyi mahnılar obrazlar aləminin müxtəlifliyi, lirik ifadəliliyi, me­lodik gözəlliyi, incəliyi, milli mənbələrə əsaslanması ilə tezliklə geniş dinləyici qəl­bi­nə yol tapmış və sevilmişdir. Xüsusilə, lirik -məhəbbət mövzusunda yazılan mah­nı­lar bəstəkarın musiqi aləmini, zərif poetik hisslərini, həmçinin, gərgin-dramatik emo­si­yalarını daha qabarıq göstərmişdir. (“Ömrümün istəyi”, “Səni röyalarda axta­ra­ca­ğam”, “Sənsizləmişəm”, “Sənsizlik ağrısı”, “Gəl, gəl, gəl, gözəlim” və s.). Patriotik məz­munlu mahnılar vasitəsilə bəstəkar vətənə, doğma torpağa olan ehtiramını dərin pa­fosla ifadə edir (“Qarabağ”, “Şuşam mənim”, “Ana torpaq”, “Dinlə, dünya”, “Fəxr edir oğlunla” və s.). Müasir mövzulu mahnılarda isə bəstəkarın həyat, zaman, ətraf mü­hit haqqında fəlsəfi, bəşəri düşüncələri əksini tapır (“Ötüşür zaman”, “İllər”, “Tə­zadlar”, “Möcüzələr adası”, “Bayram axşamı” və s.). S.Kəriminin mahnı ya­ra­dı­cı­lı­ğı­nın daha bir sahəsi – onun bəstələdiyi himn-mahnılardır ki, bunlar da ictimai-mədəni hə­yatda baş verən müəyyən hadisələrlə bağlı meydana gəlmişlər.

      Siyavuş Kəriminin bəstələdiyi mahnılar özündə milli mənbələrlə müasir kütləvi mah­nı janrının əsas əlamətlərinin, o cümlədən, caz və rok musiqinin sintezini və qar­şı­lıq­lı əlaqəsini daşıdığına görə Azərbaycan estrada musiqisinin inkişafı tarixində yeni mər­hələni – etnocaz təmayülünü təşkil edir. Bu işdə də onun yüksək professionallığı təzahür edir.

    Siyavuş Kərimi öz mahnılarını müasir Azərbaycan şairlərinin (Rəsul Rza, Cabir Nov­ruz, İsmayıl Dadaşov, Səlim Həqqi, Nahid Hacızadə və b.) sözlərinə bəs­tə-lə­miş­dir. Məhz bu səbəbdən onun mahnılarında Azərbaycan dilinin oxuculuğu ilə milli mu­si­qinin axıcılığı vəhdət təşkil edərək milli koloritin güclənməsinə imkan verir.

     Beləliklə, XX əsrin sonlarından Azərbaycan estrada musiqisinə yeni nəfəs gə­ti­rən mahnıları ilə daxil olan Siyavuş Kərimi milli estrada janrının inkişafına öz töh­fə­si­ni verir. Lakin onun bəstəkarlıq fəaliyyəti bununla bitmir. Onun 30-a yaxın bədii və sə­nədli filmlərə, 10-dan artıq teatr tamaşalarına yazdığı musiqi, həqiqətən yüksək bə­dii dəyərə malikdir. Bəstəkarın fikrincə, musiqi bəstələmək – onun öz işinə olan se­v­gi­sin­dən irəli gəlir. Sənətkar sevgisini və qəlbini bu yolla – musiqi bəstələməklə açmağı va­cib hesab edir.

  Bəstəkarlıq fəaliyyəti ilə yanaşı, musiqiçidən xüsusi bədii zövq və zəngin təc­rü­bə tələb edən xalq musiqisi nümunələrinin işləməsi S.Kəriminin yaradıcılığında mü­hüm yer tutur. Bəstəkarın xalq mahnı işləmələrində onun milli musiqiyə həssas, mə­su­liy­yətli və professional münasibəti öz əksinin tapır. Belə ki, işləmələrdə S.Kəriminin hər bir xalq musiqi nümunəsinə hədsiz duyğu, sevgi ilə yanaşması, milli musiqi dilinin incə­liklərinə dərindən bələd olaraq onlara yaradıcı münasibəti özünü aydın göstərir. Siyavuş Kəriminin bir ifaçı kimi xalq mahnı nümunələrini bilavasitə fortepianoda impro­vizasiya şəklində öz təfsirində ifa edir.

    Maraqlıdır ki, S.Kəriminin yaradıcılığında bəstəkar və folklor arasındakı “dia­loq” bir neçə aspektdə özünü göstərir: birincisi, onun folklorşünaslıq fəaliyyətidir ki, bu­nun da nəticəsi kimi iki cildlik “Azərbaycan xalq mahnıları” toplusunun (2005) ha­zır­lanıb çap olunmasıdır. Toplunun əlamətdar cəhəti – bundan öncə çap olunmuş xalq mah­nı məcmuələrində nota alınmış xalq mahnı nümunələrinin yenidən redaktə olun­ma­sı və ilk dəfə olaraq “Sarı gəlin” xalq mahnısının bura daxil edilməsindən ibarətdir. İkin­cisi vacib cəhət isə xalq mahnılarının özündə topladığı bədii vasitələr əsasında işlə­nərək nota alınmasıdır.

   Şübhəsiz, xalq mahnı yaradıcılığına olan bütün bu yanaşmalar qarşılıqlı əla­qə­də­dir. Belə ki, Siyavuş Kəriminin folklora münasibətində onun bəstəkarlıq, ifaçılıq və aran­jemançılıq qabiliyyəti qovuşaraq vəhdət təşkil edir. Siyavuş Kəriminin xalq mah­nı işləmələri həm səs və fortepiano üçün (“Sarı gəlin”, “Laçın”, “Qubanın ağ alması”, “Kü­çələrə su səpmişəm”, “Girdim yarın bağçasına”, “Elə demə zalım yar”, “Qara tel­lər”, “Dilbərim”), həm də solist və Norveçin “Skruk” xoru üçün (“Ay bəri bax”, “La­çın”, “Bana-bana gəl” və özünün bəstəsi olan “Ömrümün istəyi”) nəzərdə tu­tul­muş­dur. Hər iki halda bəstəkar işləmələrində xalq mahnılarının təkrarsız melodiyalarına, mə­qam əsasına, kadans quruluşuna xələl gətirmədən, onların sadəliyi, eyni zamanda, ori­jinallığını və milli özəlliyini qoruyub-saxlamışdır. Lakin birincidən fərqli olaraq ikin­ci halda sintez problemləri önə çəkilmişdir. Belə ki, Azərbaycan-Norveç layi­hə­sin­də səslənən Azərbaycan xalq mahnısında milli dildə oxuyan solistlə Norveç dilində oxu­yan xorun ifasının uzlaşdırılması mümkünləşir. Bu uzlaşma nəticəsində milli və qeyri-milli musiqi ənənələrinin sintezindən yaranan orijinal üslubun yaranması xalq mah­nı işləmələrinin əsas maraqlı cəhətlərindən biri kimi çıxış edir.

    Qeyd etməliyik ki, məhz Siyavuş Kəriminin və Qalib Həsən Məmmədovun tə­şəb­büsü ilə Azərbaycan və Norveç musiqiçilərinin birgə əməkdaşlığı və təşkilatçılığı əsa­sında 2001-ci ildə həyata keçirilən “Bizim gəldiyimiz ölkə” adlı irihəcmli layihə iki ölkə arasında musiqi əlaqələrinin gerçəkləşdiyi ilk addımlardan biri olmuşdur. Bundan tə­kan alaraq sonrakı illərdə Azərbaycan – Latın Amerikası musiqiçilərinin birgə ha­zır­la­dıqları “Salam-Hola” layihəsinin həyata keçməsi mümkünləşir. Bütün bu layihələrin ha­zır­lanmasında əsas məqsəd bir tərəfdən, ölkələrarası və sivilizasiyalararası musiqi-mə­dəni əlaqələrinin daha də genişlənməsindən, digər tərəfdən, Azərbaycan musiqisini dün­ya musiqi məkanına tanıdılması və təbliğ edilməsindən ibarət idi. Bu işdə də Siya­vuş Kəriminin təşkilatçılığı və bilavasitə iştirakı mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.

    Yaradıcılıq fəaliyyətinin hansı sahəsində çalışmasından asılı olmayaraq Siyavuş Kə­rimi hər zaman xalq musiqisinin, muğamlarımızın alovlu təbliğatçısı kimi çıxış edir. Onun çoxtərəfli, dinamik fəaliyyətinin təməl daşı da elə milli musiqimizdir. Sə­nət­karın fikrincə, məhz təbliğat nəticəsində “bütün dünyada Azərbaycan musiqisinə ma­raq artmışdır… Xüsusilə, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin, sonra isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin düzgün mə­də­ni siyasəti, həmçinin Heydər Əliyev Fondunun və onun rəhbəri birinci vitse-prezident Meh­riban xanım Əliyevanın fəaliyyəti hesabına Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tez temp­lə inkişaf etməyə və düzgün təbliğ olunmağa başlamışdır”.

    Hər zaman musiqi yaradıcılığını öndə tutan S.Kərimi təhsil sisteminə də də­rin­dən bağlıdır. Müsahibələrinin birində “Təhsil mənim üçün həyatımı həsr etməyə hazır ol­duğum sahədir” – deyən sənətkar artıq 20 ilə yaxındır ki, özünü milli musiqinin təd­risi işinə, təhsil sisteminə həsr edir və bundan sonra da həsr etməyə hazır olduğunu qeyd edir.

     2001-ci ildən Azərbaycan Milli Konservatoriyasına rəhbərlik etdiyi müddət ər­zin­də Siyavuş Kərimi bir çox mühüm layihələrə imza atmışdır. Burada təkcə Bey­nəl­xalq “Muğam aləmi” festivalının keçirilməsini qeyd etmək kifayətdir. 2009-cu ildən start götürən bu festivalın aparıcı təşkilatçılarından biri kimi Siyavuş Kərimi başda ol­maq­la Azərbaycan Milli Konservatoriyası fəal iştirak edir. Demək olar ki, Siyavuş Kəri­minin bacarıqlı təşkilatçılıq qabiliyyəti sayəsində Milli Konservatoriyada Azə­r­bay­can milli musiqisinin ən parlaq simaları cəmləşmişdir. Hər bir sahədə pro­fes­sio­na­liz­mi üstün tutan Siyavuş Kərimi təhsildə də, yaradıcılıq fəaliyyətində də hər zaman peşə­karlıq göstərməyi tövsiyə edir. Biz də bu yubiley ilində tükənməz enerjili sə­nət­ka­ra həmişə yüksəkdə olmağı və professionalizmini uca tutmağı arzulayırıq.

 

Akif Quliyev

Əməkdar incəsənət xadimi,

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

Mövzuya uyğun