AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2023 № 2 (57) 

Bəyimxanım VƏLİYEVA

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar artist,

AMK-nın baş müəllimi

Ünvan: Yasamal r. Ə.Ələkbərov küç. 7

E-mail: veliyeva_b@mail.ru

 UOT: 781,7

XAN ŞUŞİNSKİ MƏKTƏBİNDƏN BƏHRƏLƏNMİŞ

USTAD SƏNƏTKARLAR

 

Xülasə: Xan Şuşinskinin yaradıcılığı, şəxsiyyəti haqqında müxtəlif mənbələrdə, çı­xı­ş­larda qiymətli və tutarlı fikirlər söylənmişdir. Təbiidir ki, bu böyük sənətkar haq­qın­da zaman-zaman elmi işlər, kitablar və s. yazılıb, onun sənəti haqqında ge­niş, ət­raf­lı məlumat verilmişdir. Bu məqalədə Xan Şuşinski məktəbindən bəh­rə­lən­miş, onun ustadyanə tədris metodikasına yiyələnmiş bir çox sənətkarlar haqqında da mə­lumat vermək istərdik. Belə ki, böyük sənətkarımız Xan Şuşinski dövrünün sa­yı­lıb-seçilən ustad xanəndəsi olmaqla yanaşı həmçinin bir pedaqoq kimi də şöh­rət qa­zanmağı bacarmışdır. Əsl pedaqoqun öz dəsti-xətti, öz yolu, izi, öz tədris me­to­di­ka­sı olmalıdır. Bütün bu sadalanan amillər sənətkarı digərlərindən ayır­ma­lıdır.

Açar sözlər: muğam, pedaqoq, Xan Şuşinski, ifa, xanəndə, sənətkar, metodika

endir

PDF

 

 

ƏDƏBİYYAT:

  1. Əhmədov Ə.A. XX əsrin II yarısında qadın xanəndələrin yaradıcılığı (G.Həsənova, R.Muradova, S.Qədimova) // Konservatoriya, 2015. № 4, – s. 62-67
  2. Həsənova C.İ. Arif Babayev-70 // Musiqi dünyası, – 2008. № 1-2 (35), – s.131-132.
  3. Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri. Məqalələr toplusu. / Elm və hə­yat, – c.2. 1996. – 77 s.

 

Saytoqrafiya

  1. Yavər Kələntərli – Şur Mugamı –https://www.youtube.com/watch?v=WJiikvHDeC4
  2. Savalan Fərəcov – Mədəniyyət. 2016. 28 dekabr. – 15. http://www.anl.az/down /meqale/medeniyyet/2016/dekabr/521683.htm
  3. Əbülfət Əliyev. [Elektron resurs] / URL:https://medeniyyet.az/page/news/37077 /.html?lang=az

 

Валиева БЕЙИМХАНЫМ

Доктор искусствоведения,

Старший преподаватель АHК

ПЕВЦЫ ШКОЛЫ ХАНА ШУШИНСКОГО,
МАСТЕРА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИСКУССТВА МУГАМА

 

Аннотация: В представленной статье рассказывается о педагогической деятельности выдающегося азербайджанского певца – ханенде Хана Шушинского. Среди воспитанников и продолжателей традиций великого мастера такие из­вестные имена как Сара Кадымова, Абульфат Алиев, Ариф Бабаев, Джанали Акберов. Каждый из них прошел большой творческий путь и выработал свою манеру пения.

Ключевые слова: мугам, педагог, хан Шушинский, исполнение 

 

 

Bayimkhanim VALIYEVA

Doctor of philosophy in Art,

Honored artist,

Senior teacher of ANC

SINGERS WHO BENEFITED FROM THE SCHOOL OF KHAN SHUSHINSKY, THE MASTER CRAFTSMAN OF AZERBAIJANI MUGHAM ART

 

Abstract: Despite various articles and scientific works written about the creativity and personality of Khan Shushinski, the secret of his great art still remain inaccessible to full understanding. Articles, scientific papers, books, and so on have been written, providing extensive information about his creativity. In this article, we would like to provide information about many performers who have been through the school of Khan Shushinski and found inspiration there. The great master Khan Shushinski was not only a recognized and outstanding performer but also managed to gain fame as an excellent educator. A true educator must have their own unique style, their path, and their teaching methodologies. All these factors distinguish our master from others.

Keywords: mugham, pedagogue, Khan Shushinsky, performance

 

Rəyçilər: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nəzakət Teymurova

dosent Elşən Mansurov

Mövzuya uyğun