0

Жизнь посвященная искусству – Мехпара Рзаева

-
0

Azərbaycan musiqişünasları Moskvada Qippius-2019 dinləmələrində

-
0

К вопросу о ладовой и идейной преемственности Бухарского Шашмакома

-
0

Etüd janrının formalaşmasında Barokko dövrü musiqi janrlarının rolu

-
0

The Musıcal Scıence of Kazakhstan in the 1930-1940s

-
0

Azər Rzayevin “Nəsimi poeması”

-
0

M.Maqomayevin ifasında “Fiqaronun kavatinası”nın vokal və akustik təhlili

-
0

Азербайджанская музыкальная культура накануне I декады азербайджанского искусства и литературы в Москве

-
0

О танцевальных мелодиях в рукописных источниках НИКМУЗа

-
0

Домбыра –духовная ценность казахского народа (Сказание о домбре)

-
0

Milli musiqi aləti tar — Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında

-
0

Musiqidə kvant təxminləri

-
0

Əkrəm Məmmədli və onun «Azərbaycan muğamları» məcmuəsinə bir nəzər

-
0

Роль бакинских оперных и симфонических сезонов в развитии национальной композиторской школы (1929-1930)

-
0

Fikrət Əmirоvun “Rоmantik sоnatası”nda muğam prinsiplərinin təzahürü

-
0

İmruz Əfəndiyevanın nəzəri tədqiqatlarında milli harmoniya məsələləri

-
0

Fikrət Əmirovun tənqidçi-publisist fəaliyyətinə bir nəzər

-
0

Rafiq Babayev yaradıcılığının üslub axtarışlarına bir nəzər

-
0

Tarın simlərindən qəlblərə axan musiqi

-
0

Aşıq Hüseyn Şəmkirlinin “Reyhan” dastanının yeni ədəbi-musiqili nəşri haqqında

-