0

ÇAHARGAH MƏQAMINA ƏSASLANAN XALQ MAHNILARININ NƏZƏRİ TƏDQİQİ

-
0

BƏSTƏKAR SOFİYA QUBAYDULİNA YARADICILIĞININ ŞƏRQ MOTİVLƏRİ

-
0

Səid Rüstəmovun xalq çalğı alətləri orkestrində fəaliyyətinə dair

-
0

Kiçik həcmli muğamların ümumi xasiyyətnaməsi

-
0

Sevda İbrahimovanin fortepiano ilə simfonik orkestr üçün konsertləri

-
0

Şüştər muğamının rənglərinə dair

-
0

Ramiz Mirişli mahnılarının mövzu rəngarəngliyi

-
0

U.Hoqart və C.Qilrey yaradıcılığında məzmun və forma vəhdəti

-
0

“Konservatoriya” elmi jurnalını artıq İnternetdə izləmək mümkündür

-
0

Azərbaycanda musiqi prodüsserliyinin səciyyəvi xüsusiyyətləri və problemləri

-
0

Azərbaycan xalq musiqisinin akustik xüsusiyyətlərinin tədqiqi yollarına dair

-
0

XX əsrin əvvəllərində “Rast” muğamının səs və not yazılarında “Bərdaşt” şöbəsi

-
0

“Əmiri” şöbəsinin muğamlarda yeri və rolu

-
0

Fikrət Əmirоvun “iki prelüdiya”sında muğam prinsiplərinin təzahürünə dair

-
0

Üzeyir Hacıbəylinin qarmon sənətinə münasibəti

-