0

Müslüm Maqomayevin vokal ifaçılıq üslubunun səciyyəvi elementləri

-
0

XX əsr avanqard pianizmin bəzi xüsusiyyətləri

-
0

Etüd janrının formalaşmasında Barokko dövrü musiqi janrlarının rolu

-
0

M.Maqomayevin ifasında “Fiqaronun kavatinası”nın vokal və akustik təhlili

-
0

Milli musiqi aləti tar — Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında

-
0

Современные художественные приоритеты в исполнительском искусстве музыкальных театров Беларуси

-
0

Исполнительская артикуляция сонатины Морисa Равеля в интерпретации народного артиста Мурада Гусейнова

-
0

Fikrət Əmirоvun “Rоmantik sоnatası”nda muğam prinsiplərinin təzahürü

-
0

Rafiq Babayev yaradıcılığının üslub axtarışlarına bir nəzər

-
0

Azərbaycan qarmon ifaçılığı sənətində muğam

-
0

Muğam sənətində tar alətinin rolu və əhəmiyyəti

-
0

О некоторых особенностях музыкального языка Акшина Ализаде в балете «Вальс надежды»

-
0

«Koroğlu» operasında Bülbülün ifaçılıq üslubuna dair

-
0

İfaçılıqdan alimliyə

-
0

Ələfsər Rəhimovun muğam ifaları

-
0

İlk qadın vokalçı – Şövkət Məmmədova

-
0

Azərbaycan rəqslərinin səhnə təcəssümü

-
0

Azərbaycanda dirijor sənətinin inkişafında Cavanşir Cəfərovun rolu

-
0

Полистилистика дирижёрского управления

-
0

Qarmon ifaçılığında Firuz Babaşovun xidməti

-