AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERBVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 №2 (44)

İlham NƏZƏROV

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın doktorantı

Ünvan: Bakı şəhəri, Ş.Bədəlbəyli 98

Email: ilhamnazarov@yahoo.com

 

MÜSLÜM MAQOMAYEVİN İFASINDA “FİQARONUN KAVATİNASI”NIN

VOKAL VƏ AKUSTİK TƏHLİLİ

endir

 

 

PDF

 

 

 

 

UOT: 786/789

Xülasə: Məqalədə müxtəlif illərdə Müslüm Maqomayevin ifasında səsləmiş “Fi­qa­­ro­nun ka­vatinası” ifaçılıq baxımından nəzər salınmışdır. Burada müxtəlif il­lə­rə aid olan lent ya­zı­ları əsasında müğənninin vokal ifaçılıq imkanları də­yər­lən­di­ril­miş­dir. Həmçinin mü­əy­yən hissələrinin təfsir xüsusiyyətləri araşdırılmış və ifa­ç­ı­nın fiziki göstəricilər müəyyən edil­mişdir. Xüsusi proqram vasitəsilə əldə edil­miş mə­lumat cədvəl şəklində ümum­ləş­di­ril­miş­dir. M.Maqomayevin ifası bü­tün ve­ril­miş göstəricilərə uyğun olaraq dünyanın ən yax­şı ifalarından biri sa­yı­lır.

Açar sözlər: Müslüm Maqomayev, spektral analiz, səs, bariton, formant, desibel, herz, vokal ifaçılıq təhlili

 

 

ƏDƏBİYYAT:

  1. İmamverdiyev Y.N; Suxostat L.V. Nitq texnologiyaları üzrə terminlərin izahlı lüğəti. B.: İn­formasiya texnologiyaları nəşriyyatı. 2015, 111 s.
  2. Боровик Л. Г. Научные основы постановки голоса. Ч.: 2013, 106 c.
  3. Магомаев М. Любовь моя – мелодия. М.: Вагриус, 1999,160 c.
  4. Морозов В.П. Биофизические основы вокальной речи. Л.: Наука, 1977, 232 c.
  5. Юссон Р. Певческий голос. Исследование основных физиологических и акусти­чес­ких яв­лений певческого голоса. М.: Музыка, 1974, 263 c.

 

Ильхам НАЗАРОВ

Докторант БМА имени У.Гаджибейли,

 

ВОКАЛЬНЫЙ И АКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ М.МАГОМАЕВЫМ «КАВАТИНЫ ФИГАРО»

 

Резюме: В представленной статье на основе имеющихся записей, относящихся к раз­ным годам, рассмотрено исполнение М.Магомаевым «Каватины Фигаро» из оперы «Се­вильский цирюльник» Дж.Россини. Через специальную компьютерную программу проа­нализированы вокальные и акустические параметры исполнения (в виде схе­ма­ти­че­ской таблицы). Делается вывод, что по всем заданным параметрам, исполнение М.Ма­гомаева можно считать одним из образцовых.

Ключевые слова: М.Магомаев, спектральный анализ, певческий голос, баритон, форманта, децибел, герц, вокально-исполнительский анализ

 

İlham NAZAROV

Doctoral candidate of Baku Music Academy

 

VOCAL AND ACOUSTIC ANALYSIS OF THE «LA CAVATINA DI FIGARO» PERFORMED BY M.MAGOMAYEV

 

Summary: In this article, on the basis of the tape recordings belonging to different years, the performance by M. Magomayev «La Cavatina di Figaro» from the opera «Il Barbiere di Siviglia» by G.Rossini is considered. Through the special program vocal and acoustic parameters the performance by M. Magomayev are analysed (in the form of the schematic table). The conclusion is drawn that in everything the set parameters can consider M. Magomayev’s performance one of the best in the world.

Keywords: M.Magomayev, spectral analysis, voice, baritone, formant, decibel, hertz, vocal performance analysis

 

Rəyçilər:  fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə

       sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Könül Nəsirova

Mövzuya uyğun