AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2020 № 1-2 (47)

İlham NƏZƏROV 

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın doktorantı və müəllimi

Ünvan: Ş.Bədəlbəyli 98

Email: ilhamnazarov@yahoo.com

 UOT: 784

MÜSLÜM MAQOMAYEVİN VOKAL İFAÇILIQ ÜSLUBUNUN SƏCİYYƏVİ ELEMENTLƏRİ

 

Xülasə: Məqalədə Müslüm Maqomayevin ifaçılıq üslubunun səciyyəvi elementlərinin təhlili aparılmışdır. Aparılan tədqiqat işində sənətkarın səsinin diapazon həcmi, tembri və xüsusiyyətləri aydınlaşdırlmışdır. Məqalədə musiqiçinin vokal ifaçılıq texnikası- na xas xüsusiyyətlər geniş şəkildə təhlil olunmuşdur. İrəli sürülən müddəalar və vokalçının ifaçılıq prinsipləri italyan vokal ifaçılıq məktəbinin qanunauyğunluqları əsasında tədqiq olunmuşdur.

Açar sözlər: Müslüm Maqomayev, vokal ifaçılıq sənəti, lirik-dramatik bariton, ifaçılıq texnikası, diapazon, italyan oxuma texnikası, təfsir

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

  1. Ангуладзе Н.Д. В поисках смысла. М.: АГРАФ, 2003, 240 с.
  2. Баранова Г.И. Молодые голоса. М.: Молодая гвардия, 1996, 157 с.
  3. Большая Советская Энциклопедия. 3-е издание. М.: Советская энциклопедия, 1974, Т.15, 632 с.
  4. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий. Составитель Н.А.Александрова. М.: Планета Музыки, Лан, 2015, 352 с.
  5. Заседателев Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. 6-ое изд. М.: Либроком, 2013, 120 с.
  6. Магомаев М. M. Любовь моя мелодия. М.: ВАГРИУС, 1999, 320 с.
  7. Музыкальный Энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990, 672 с.
  8. Назаренко И.К. Искусство пения. М.: Музыка, 1968, 624 с.
  9. Уварова Е.Д. Эстрада России. XX век. M.: ОССПЭН, 2000, 862 с. 10.Чишко О. С. Певческий голос и его свойства. М.: Музыка, 1966, 48 с.

 

Ильхам НАЗАРОВ

Заслуженный артист АР Педагог и докторант БМА им. У.Гаджибейли

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ МУСЛИМА МАГОМАЕВА

 

Резюме: В статье анализируются специфические элементы стиля исполнения Муслима Магомаева. В проведенном исследовании были уточнены объем, тембр и особенности диапазона голоса музыканта. В статье также представлен анализ, позволяющий выявить особенности вокальной исполнительской техники певца. Выдвинутые положения и принципы были изучены на основе закономерностей итальян- ской школы вокального исполнительства.

Ключевые слова: Муслим Магомаев, вокальное исполнительское искусство, лирико-драматический баритон, техника исполнения, диапазон, итальянская техника пение, интерпретация

 

Ilham NAZAROV

Honored Artist Lecture and doctorate of Baku Music Academy

 

TYPICAL ELEMENTS OF MUSLIM MAGOMAYEV’S VOCAL PERFORMANCE STYLE

 

Summary: The article analyzes the specific elements of Muslim Magomayev’s performance style. It defines the volume, timbre and features of the range of the musician’s voice. The article extensively analyzes the particular qualities of the singer’s vocal performance technique. The proposed provisions and principles were studied on the basis of the laws of the Italian school of vocal performance.

Keywords: Muslim Magomayev, vocal performance art, lyric-dramatic baritone, performance technique, range, Italian singing technique, interpretation

 

Rəyçilər:

fəlsəfə elmləri doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə;

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar Hümbətov

Mövzuya uyğun