AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 2 (40)

İlham NƏZƏROV

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın məzunu

Osimo D’Arte Lirica Akademiyasının tələbəsi

E-mail:ilhamnazarov@yahoo.com

 UOT: 786/789

“KOROĞLU” OPERASINDA BÜLBÜLÜN İFAÇILIQ ÜSLUBUNA DAİR

 endir

 

PDF

 

 

Xülasə: Məqalə Azərbaycanın dahi bəstəkarı Ű.Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının yaranmasında və inkişafında böyük müğənni – Bülbülün rolundan bəhs edir.Müəllif əsərin qəhrəmanı olan Koroğlu obrazının xarakterini araşdırmış, Azərbaycan opera sənətinin inkişafında böyük rolu olmuş Bülbülün yüksək vokal və artistizm tələb edən Koroğlu roluna necə yiyələndiyindən və gələcək nəsillər üçün Bülbül məktəbinin əhəmiyyətindən bəhs etmişdir.

Açar sözlər: Ü.Hacıbəyli, Bülbül, “Koroğlu”, opera

ƏDƏBİYYAT:

  1. Bülbülün Memorial Muzeyi. Əsas Fond. DK-1 № 2825
  2. Bülbülün Memorial Muzeyi. Əsas Fond. DK-2 № 5907
  3. Bülbülün Memorial Muzeyi. Əsas Fond. DK-1 № 2832
  4. Bülbülün Memorial Muzeyi. Əsas Fond. DK-1 № 2832
  1. Bülbülün Memorial Muzeyi. Əsas Fond. DK-1 № 2832
  2. Bülbülün Memorial Muzeyi. Əsas Fond. DK-1 № 3210
  3. Bülbülün Memorial Muzeyi. Əsas Fond. DK-1 № 2825
  4. Məmmədova A.R. Bizim Bülbül–Dünyanın Bülbülü. B.: 2011
  5. Bülbülün Memorial Muzeyi. Əsas Fond. DK-2 № 5930

 

Ильхам НАЗАРОВ

Выпускник БМА имени Узеира Гаджибейли

Студент академии Osimo D’Arte Lirica

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ МАНЕРЕ БЮЛЬБЮЛЯ В ОПЕРЕ «КЁРОГЛУ»

 

Резюме: В статье раскрывается роль великого Бюльбюля в создании и развитии образа Кѐроглу из одноимѐнной оперы выдающегося композитора У. Гаджибейли. Автор исследовал характер главного героя произведения, а так-же отметил роль Бюльбюля в воплощении образа Кѐроглу, требующего высокопрофессиональные вокальные данные и артистизм.

Ключевые слова: У.Гаджибейли, Бюльбюль, оперный певец, «Кѐроглу», опера

 

Ilham NAZAROV

Graduated from BMA named after Uzeyir Hajibeyli

Student of the Osimo D’Arte Lirica Academy

 

ON THE EXECUTIVE MANNER OF BULBUL IN OPERA «KOROGHLU»

 

Summary: The article talks about the role of the great Bulbul in the development of the opera by the outstanding composer U. Hajibeyli «Koroghlu». The author investigated the character of the hero of the opera — Koroghlu, and also spoke about the role of Koroghlu, which requires high vocal ability and artistry.

Keywords: U.Hajibeyli, Bulbul, opera singer, “Koroghlu”, opera

 

Rəyçilər: 

fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə;

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Gülzar Mahmudova

Mövzuya uyğun