AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2020 № 1-2 (47)

Dr.Derya AĞCA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın doktorantı

Elmi rəhbər: Gülnaz Abdullazade  Fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Ünvan: Bakı şəhəri, Ş.Bədəlbəyli küç. 98

E-mail: deryaagca12@yahoo.com

UOT: 784,4

ÜZEYİR HACIBEYLİ’NİN “KÖROĞLU” OPERASI DÜNYA SAHNELERİNDE

 

Özet: Bu çalışma, Türk dünyasının ortak kültür mirası «Köroğlu» Destanı’nın motifleri üzerine ünlü Azerbaycan bestekârı Üzeyir Hacıbeyli’nin «Köroğlu» operasının (1937) TÜRKSOY’un (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı.: D.A) güçlü organizasyonu ile Azerbaycan Halk Artisti, ünlü rejisör, gazeteci-yazar, Genel Sanat Yönetmeni, Prof. Dr. Eflatun Neimetzade’nin öncülüğünde 2009 yılında Uluslararası platforma taşınmasını ele alır. Bu bağlamda «Köroğlu» projesinin fikir babası Neimetzade’nin ve TÜRKSOY’un çalışmaları yazılı ve sözlü çeşitli kaynaklardan faydalanmak suretiyle incelenmiştir. Araştırmalar Neimetzade’nin 1995-2002 yıllarında hazırladığı «Köroğlu» Operasının Sergilenmesi Projesi‖nin opera sanatı alanında Türk dünyası sanat ustalarının katılımıyla gerçekleştirilen bir ilk olduğunu göstermiştir. Bu proje kapsa- mında Türkiye Tanıtma Fonu’nun ve Uluslararası TÜRKSOY’un desteği alınarak – Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Başkurdistan (Rusya Federasyonu) ve Tataristan’dan (R.F) olmak üzere altı farklı Türk devletinden 250 seçkin sanatçı Bişkek Devlet Operası sahnesinde bir araya gelir. Aşırı sıcaklara bakmazsınız 45 gün sabah-akşam devam eden sahne provalarının ardından 8-9 Eylül 2009 tarihlerinde Bişkek operası sahnesinde ilk temsil gerçekleşir. Bunu 12 Eylül’de Almatı, 15 Eylül’de Ankara, 18 Eylül’de Bakü’de gerçekleşen ve büyük başarı kazanan temsiller izler. Bu temsillerle Türk Dili uzmanı İsmail Gaspıralı’nın fikirde, dilde birlik düşüncesi gerçekleşmiş olur. Neimetzade’nin operaya getirdiği reji anlayışı Türk kültür, örf ve adetlerine yeni bir soluk kazandırır. Sonuç olarak, «Köroğlu Projesi» Hacıbeyli’nin «Köroğlu» operasını Dünya sahnelerine taşımıştır. Katılımcı ülkelerin sanat ve kültür çevrelerindeki ortak kültür şuurunu tazelemiştir. Önemli bir ortak tecrübe ve ilham kay- nağı oluşturur. Türk Dünyasının ihtiyacı olan müstakbel projelere zemin hazırlamıştır.

Anahtar kelimeler: Köroğlu, Üzeyir Hacıbeyli, Eflatun Neimetzade, Türksoy, opera

endir

PDF

KAYNAKÇA

  1. Abbaslı, İsrafil-Abdulla Behlul. Koroğlu. B.: Lider Neşriyat, 2005, 552
  2. Abbasova E; Abdılzade F; Adıgözelov V, Anar, Aslanov M, Bağırov A; Elçin, Aleskerov S. Üzeyir Hacıbeyli Ansiklopediası. B: Şarq-Qarb, 2007, 264
  3. Ağca Derya, Neimetzade Eflatun ile Röpörtaj. Ankara. 08.2019
  4. Dorsay, Atilla «Köroğlu operası» // Cumhuriyet Gazetesi, 5 16 Haziran 1973
  5. Karadavut, Zekeriya. «Köroğlu‘nun Ortaya Çıkışı». // Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları: 10 İlimi Eserler Dizisi: 2, Bişkek, 2002. 161-176
  6. Altın Çağın İncisi Köroğlu. TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Ankara, 2011, 144 s.
  7. Neimetzade Eflatun. Zirvelerden Zirvelere. / Yeni Azerbaycan Yardımlaşma ve Kültür Derneği Yayınları, 4, Ankara, 2014. 472
  8. Üzeyir Hacıbəyli.                   B.:          2009,          368          s.  URL:http://anl.az/down/u.hacibeyli.pdf  Erişim tarihi: 02.08.2018
  9. Musiqi Üzeyir Hacıbeyli «Köroğlu Operası» prömiyeri Mersin’de… KONSER Haberi — 7 Ocak 2016 Perşembe — 02:19 URL:http://www.musikidergisi.com/haber-4376- uzeyir_hacibeyli_koroglu_operasi_promiyeri_mersinde html Erişim tarihi: 02.07.2019

 

Дерья Агджа

Докторант БМА им. Уз.Гаджибейли

 

ОПЕРА «КЁРОГЛУ» УЗЕИРА ГАДЖИБЕЙЛИ НА МИРОВОЙ ОПЕРНОЙ АРЕНЕ

 

Резюме: Данное исследование посвящено рассмотрению истории разных поста- новок оперы «Кѐроглу» (1937) известного азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Сюжет оперы основан на эпосе Кѐроглу, который является общекультурным наследием всего тюркского мира. Уделено особое внимание оперным поста- новкам под руководством народного артиста Азербайджана, известного режиссера, журналиста-писателя, профессора Эфлатуна Нейметзаде которые проводились в рамках специального проекта Тюрксоя (Международная организация тюркской куль- туры: А.Д) в 2009 году. В этом контексте инициатива Э.Нейметзаде и организа- ционная работа упомянутого проекта TURKSOY рассматриваются путем анализа различных источников, как письменных, так и устных. Исследования показали, что проект постановки оперы Э.Нейметзаде «Кѐроглу» в тюркоязычных странах, подго- товленный в период с 1995 по 2002 год, является первой попыткой объединения в об- ласти оперного искусства с участием мастеров турецкого искусства. При поддерж- ке Фонда содействия Турции этот оперный проект Тюрксоя был осуществлен в шести различных тюркских странах – в Кыргызстане, Казахстане, Азербайджане, Баш- кортостане (Российская Федерация) и Татарстане (Российская Федерация), с учас- тием 250 выдающихся артистов всех этих стран, которые также внесли свой вклад в этот проект. Несмотря на экстремальные погодные условия, после долгих репетиций, которые продолжались 45 дней и ночей, премьера состоялось на сцене оперного театра Бишкека 8-9 сентября 2009 года. Далее «Кѐроглу» был успешно исполнен 12 сентября в Алмате, 15 сентября в Анкаре и 18 сентября в Баку. Таким образом, реали- зовалось идея единства мысли и языка эксперта по турецкому языку Исмаила Гаспирали. А ведущая концепция привнесенное в оперу Э.Нейметзаде, дает новое дыхание, и возможность нового подхода к тюркской культуре, обычаям и традициям. В результате «Проект Кѐроглу» вывел оперу У.Гаджибейли на мировую сцену. В работе подчѐрки- вается, что данное начинание является первым опытом в создании подобных проектов в будущем, которые столь необходимы для всего тюркского мира.

Ключевые слова: Кѐроглу, Узеир Гаджибейли, Эфлатун Нейметзаде, Тюрксой, опера

 

Derya Agja

Doctoral student BMA after named Uz.Hajibeyli

 

UZEYIR HAJIBEYLI’S “KOROGLU” OPERA IS ON THE WORLD STAGE

 

Abstract: This study investigates «Koroglu» opera (1937) of the famous composer Uzeyir Hajibeyli based upon the Koroglu epic, which is the common cultural heritage of the Turkic world have been performed in opera houses of different countries under the coordination and leadership of Prof. Dr. Eflatun Neimetzade, the People’s Artist of Azerbaijan, famous director, journalist-writer within the scope of Türksoy’s special project, in 2009. In this context, the initiative of  E.Neimetzade  and the said project’s organization by Türksoy are addressed by reviewing the printed materials and through interviews. E.Neimetzade’s «Koroglu» project, which was prepared between 1995 and 2002, is the first in the field of opera art to realize the participation of the Turkic world. With some support of the Turkish government, Türksoy’s Köroğlu opera project has been performed in Kyrgyzstan, Kazakhstan, Azerbaijan, Bashkortostan (Russia) and Tatarstan (Russia) and 250 distinguished artists of all these countries have also contributed to the said project. The «Koroglu» was performed successfully on September 8-9, 2009 in Bishkek, September 12 in Almaty, September 15 in Ankara and September 18 in Baku. It reflects the union of the Turkish World in culture, art and language. E.Neimetzade’s approach to opera brings a new breath to Turkic culture and customs. As a result, «Koroglu Project» enabled U.Hajibeyli’s same name opera to be performed in those countries. It refreshed the common cultural consciousness among cultural and artistic quarters of these countries. It is a significant experience as well as another source of inspiration for similar projects in the future. This project also paves the way for the prospective projects badly needed by the Turkic World.

Keywords: Köroğlu, Uzeyir Hajibeyli, Eflatun Neimetzade, Türksoy, opera

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ülkər Əliyeva;

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fəxrəddin Baxşəliyev

 

Mövzuya uyğun