AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

Konfrans tələbləri pdf 
Требования конференции pdf 
Conference requirements pdf  

 

Hörmətli həmkarlar!

Azərbaycan Milli Konservatoriyası sizi “Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri” adlı beynəlxalq elmi konfransda iştirak etməyə dəvət edir.

Konfrans 2017-ci ilin 25-28 oktyabr tarixində AMK-da keçiriləcək. Konfransda iştirak etmək üçün incəsənət, mədəniyyət, musiqi, pedaqoji və humanitar sahədə fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat institutlarının elmi işçiləri, ali və orta təhsil müəssisələrinin müəllimləri, doktorant və dissertantları dəvət edilir. Qiyabi iştirak da mümkündür.

 Konfransda Azərbaycan, türk, rus, ingilis dilləridirindən hər hansı birində məqalə ilə iştirak etmək olar.

“Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri”

Beynəlxalq elmi konfrans

Mövzu istiqamətləri:

 1. Musiqi ənənələrinin qoruyucu mexanizmləri və funksional sistemlər
 2. Musiqi ənənəsi mədəni mənsubiyyətin nişanı və rəmzi kimi
 3. Etnomuisiqişünaslıqda müasir tədqiqat yanaşmaları
 4. Milli musiqi ənənələri və müasir bəstəkar yaradıcılığının qarşılıqlı əlaqələri
 5. Eklektik (hibrid, simbiotik) musiqi janr və üslublarının yenilənmə potensialı və multikultural mahiyyəti

 

  

İŞTİRAKÇI ÜÇÜN ŞƏRTLƏR:

Konfransda aşağıdakı formalarda iştirak etmək mümkündür: bir və ya bir neçə seksiya çərçivəsində məruzə etməklə (reqlament 10 dəqiqə), yaxud məruzə etmədən qiyabi iştirak. İştirak etmək istəyənlər materialları 2017-ci ilin oktyabrın 1-nə qədər çatdırmalı, çıxışın mövzunu bildirməli və konfransda iştirak etmək üçün ərizə verməli, yaxud konfransın elektron ümvanına məktub göndərməlidirlər. Məqalə həmmüllifliklə yazılıbsa ərizə bir nəfərin adından verilir və poçt üzrə çatdırılmada məsuliyyət həmin şəxsin üzərinə düşür. Həmmüəlliflərin maksimal sayı üç nəfərdir.

Konfransın yekunu olaraq materialların dərc edilməsi nəzərdə tutulub. Dərc edilmə haqqı hər müəllifə 20 manatdan hesablanır. Həmmüəlliflərdən əlavə pul götürülmür. Konfransda iştirakçıların qalmaq, məzuniyyət və yol xərcini göndərən tərəf çəkir. 

Konfrans materiallarını konfransın açılışına qədər dərc etmək və beynəlxalq standartlaşma nömrəsi İSBN almaq nəzərdə tutulub. Təşkilat komitəsinin tələblərə uyğun gəlməyən məqalələri qəbul etməmək hüququ var. Konfrans barədə bütün məlumat, eləcə də dərc edilmiş konfrans materialları “Konservatoriya” elmi jurnalının saytında yerləşdiriləcək: http://konservatoriya.az/?page_id=2344

Konfransda iştirak etmək üçün təşkilat komitəsinin aşağıdakı elektron ünvanlarına materialları göndərmək lazımdır:

Email: Azerbaijan National Conservatoire amk-azmilcon@rambler.ru,

          «Konservatoriya» scientific journal azconservatory@gmail.com

 

Aşağıdakı materiallar tələb olunur:

 • Konfrans iştirakçısının ərizə forması. (Fayl Soyadı.Ərizə kimi adlandırılır)
 • Dərc ediləcək məqalə (Fayl Soyadı.Məqalə kimi adlandırılır)
 • Təşkilati xərcləri ödəməyi təsdiq edən qəbzin surəti

Elektron məktubun mövzu qrafasında “_______ (soyad) tərəfindən konfrans üçün” qeydi olmalıdır. (Məsələn: Əliyev konfrans üçün)

Azərbaycandan olan iştirakçılar materialları şəxsən AMK-nın binasına, 312-ci kabinetə gətirə bilərlər.

 

Ərizə

Soyad, ad, atanın adı (tam)________________________

Elmi dərəcə, elmi rütbə___________________________

Vəzifə_______________________________________

İş yeri (təhsil yeri)______________________________

Çıxışın mövzusu _______________________________

Konfransın seksiyası ____________________________

İştirakın forması (əyani, yoxsa qiyabi)_________________

Əlaqə nömrələri (mütləq)__________________________

Poçt indeksi, ünvan_____________________________

Е-mail______________________________________

 

Materialların tərtibat qaydaları:

 

Məqalənin həcmi 7 səhifəyə qədər.

Mətn: format – Microsoft Word, şrift Times New Roman, ölçü 14, interval 1,5; mətn səhifənin eninə bərabərləşdirilir, səhifənin kənarları hər tərəfə 2 sm, abzas 1,25, mətndə sözləri sətirdən sətrə keçirmədən və səhifələri nömrələmədən.

Xülasə və açar sözlər (məqalənin əsas dilindən əlavə daha 2 dildə) mütləqdir. Şrift adi, ölçü 12, sətirarası interval 1, mətn səhifənin eninə bərabərləşdirilir. Xülasə 500 kompüter işarəsinə qədər olub mövzunun əsas xasiyyətnaməsini verməli, işin məqsədi və nəticələrini əks etdirməlidir. Xülasə, açar sözlər, əlaqə üçün informasıya sözlərini kursivlə fərqləndirmək lazımdır.

Ədəbiyyata istinadlar kvadrat mötərizədə verilir [1, s.182]. Məqalədəki bütün istinadlar ilkin mənbəyə əsaslanmalıdır.

Ədəbiyyat siyahısı məqalənin sonunda əlifba sırası ilə (sətirarası interval 1) sıralanır. Siyahı 10 müəllifdən artıq olmasın. Ədəbiyyat siyahısına yalnız məqalədə rast gələn sitata uyğun mənbələr salınmalıdır.

Xarici dillərdə sözlər, folklor mətnlərindən fraqmentlər orijinalın dilində verilirsə kursivlə fərqləndirilir.

Not nümunələri ya məqalədə mətnin içinə, yaxud məqalənin sonunda ayrıca verilə bilər. Nümunələr sıra ilə nömrələnməli və adlandırılmalıdır.

Məqalənin mətninə uyğun foto illüstrasiyalar məqalədən kənarda *.jpg yaxud *.jpeg. formatında elektron şəkildə də təqdim edilir. Onlar da məqalədəki sıraya uyğun nömrələnməlidir.

Materialların strukturu

 1. Müəllif barədə məlumat.

Soyad, ad, atanın adı tam göstərilir. Elmi dərəcə, iş yeri, vəzifə, email yuxarı sağ küncdə yazılır.

 1. Məqalənin adı səhifənin ortasında BÖYÜK HƏRFLƏRLƏ (şrift 14, Ctrl+B) verilir.
 2. Bir sətir buraxıb məqalənin yazıldığı dildə xülasə kursivlə verilir.
 3. 1,5 intervaldan sonra açar sözlər kursivlə yazılır.
 4. Bir sətir buraxıb məqalənin əsas mətnini yerləşdirmək lazımdır.
 5. Məqalənin sonunda ədəbiyyat siyahısı verilir.
 6. Bir sətir buraxıb böyük hərflərlə məqalənin adı rusca (şrift 14, Ctrl+B) yazılır. Ondan aşağıdakı sətirdə sağ küncdə müəllifin soyadı və inisialları yazılır. Onun altında təmsil etdiyi ölkə və şəhər göstərilir. Bir sətir buraxdıqdan sonra rus dilində xülasənin mətni, onun altında isə açar sözləri rusca yerləşdirilir.
 7. Daha sonra rus dilinin nümunəsində eynən həmin mətn ingilis dilində yazılmalıdır: məqalənin adı, müəllifin soyadı, ölkə, şəhər, xülasə və açar sözlər. Əgər məqalə Azərbaycan dilindədirsə, xülasələr rus və ingiliscə olmalıdır. Məqalə rusca olarsa xülasələr Azərbaycan və ingiliscə olmalıdır.

Məqalələr 2017-ci il oktyabrın 1-nə kimi qəbul edilir.

 

Əlaqə üçün məlumat:

Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəhəri, Ələsgər Ələkbərov küçəsi 7

Telefon: (012) 539 71 26 (Lalə Hüseynova, elmi işlər üzrə prorektor)

Koordinatorlar: Cahangir Səlimxanov (AMK-nın Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin rəhbəri)

 Ayşən Aslanova ayshan82@mail.ru (AMK-nın Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin əməkdaşı)

 

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 

Уважаемые коллеги!

Азербайджанская Национальная Консерватория приглашает Вас принять участие в Международной научно-практической конференции «Музыкальные традиции в глобализирующемся мире».

Конференция состоится с 25 по 28 октября 2017 года в АНК. К участию приглашаются ученые научно-исследовательских институтов, преподаватели высших и средних учебных заведений, соискатели, докторанты учебных заведений сферы искусства и культуры, музыкального, педагогического и гуманитарного направления. Возможно заочное участие.

 Рабочие языки конференции – азербайджанский, турецкий, русский, английский.

Международная научная конференция

«Музыкальные традиции в глобализирующемся мире»

Тематические направления:

 1. Механизмы и функциональные системы сохранения музыкальных традиций
 2. Музыкальные традиции как признак и символ культурной принадлежности
 3. Современные исследовательские  подходы    в  этномузыковедении;
 4. Взаимосвязи национальных музыкальных традиций и современного композиторского творчества;
 5. Мультикультуральная сущность и потенциал к обновлению в эклектичных (гибридных,  симбиотических) жанрах и стилях  в музыке

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Участие в конференции возможно в следующих формах: доклад в рамках заседания одной или нескольких секций; заочное участие (стендовый доклад без выступления на конференции). Участникам конференции необходимо до 01 октября 2017 года сообщить тему выступления (регламент до 10 минут), подать заявку на участие в конференции (если статья написана в соавторстве – заявка заполняется на одного автора, ответственного за отправление материалов почтой и оплату участия), и выслать статью на электронную почту конференции.

По итогам конференции планируется издание сборников материалов конференции. Оплата публикаций осуществляется за счет авторов из расчета 20 манатов, оплата за соавторство отсутствует (максимальное число соавторов — 3).

Финансовые условия: проезд, проживание и командировочные расходы участников конференции оплачиваются направляющей стороной.

Сборник планируется издать к началу конференции с присвоением международного стандартного номера ISBN. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации, если статья не соответствует предъявленным требованиям. Вся информация о конференции, а также  материалы конференции будут размещены на сайте научного журнала «Konservatoriya»:  http://konservatoriya.az/?page_id=2344

Для участия в конференции необходимо предоставить материалы в электронном виде на следующие адреса оргкомитета:

Email: Azerbaijan National Conservatoire amk-azmilcon@rambler.ru,

          «Konservatoriya» scientific journal azconservatory@gmail.com

Требуются следующие материалы:

 • Регистрационная форма участника конференции. (Файл именуется как Фамилия.заявка)
 • Статья для публикации (Файл именуется как Фамилия.статья)
 • Отсканированная копия квитанции об оплате организационного взноса

В теме электронного письма обязательно указать – «На конференцию от ___________(фамилия докладчика)»

Участники из Азербайджана для доставки материалов могут подойти в 312 кабинет в АНК.

 

Заявка

Ф.И.О. (полностью) __________________________

Ученая степень, звание________________________

Должность_________________________________

Место работы (учебы)_________________________

Тема выступления____________________________

Секция конференции__________________________

Форма выступления: доклад или заочное участие_______

Контактный телефон (обязательно)_________________

Почтовый индекс и адрес_________________________

Е-mail _______________________________________

 

Требования к оформлению материалов:

Объем статьи до 7 страниц.

Текст: формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5; выравнивание по ширине, все поля по 2 см, абзацный отступ 1,25, без переносов. Без нумерации страниц.

Резюме и ключевые слова (на русском и английском языках) обязательны — шрифт обычный, кегль 12, междустрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине. Аннотация (500 знаков с пробелами) должна включать характеристику основной темы, проблемы научной статьи, цели работы и ее результаты. Слова Резюме, Ключевые слова, Контактная информация следует выделить курсивом.

Ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках [1, с. 182].

Список литературы в конце текста в алфавитном порядке (интервал одинарный, не более 10 авторов). В список литературы помещаются только те издания, ссылки на которые есть в тексте статьи.

Все цитаты, приведенные в статье должны иметь ссылки на первоисточник.

Иноязычные слова, фрагменты фольклорных текстов на языке оригинала и пр. набираются курсивом.

Нотные примеры размещаются в тексте статьи либо располагаются в его конце. Они должны быть пронумерованы и иметь названия.

Фотографии для иллюстрации содержания статьи предоставляются в электронном виде в формате *.jpg или *.jpeg. Они должны быть пронумерованы, и предоставляются в отдельном файле.

Структура материалов

 1. Сведения об авторе.

Указываются: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, звание, должность и место работы, e-mail. (в правом верхнем углу)

 1. Название статьи расположить по центру ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (шрифт 14, полужирный).
 2. После пропущенной строки печатается резюме на языке статьи. (курсивом)
 3. Через полуторный интервал печатаются ключевые слова (курсивом).
 4. После пропущенной строки печатается текст статьи.
 5. После пропущенной строки печатается список литературы.
 6. После пропущенной строки посередине строки прописными буквами печатается название статьи на русском языке (шрифт 14, полужирный). Через полуторный интервал печатаются в правом углу строчными буквами инициалы и фамилия автора (авторов), ниже через один интервал – город на русском языке (шрифт 14, полужирный). После пропущенной строки печатается аннотация на русском языке. Через полуторный интервал печатаются ключевые слова на русском языке.
 7. Далее по примеру на русском предоставляется название статьи, инициалы и фамилия автора (авторов), город, аннотация на английском языке.

Если статья на одном из языков (например на азербайджанском), то резюме должно быть на двух остальных языках (на русском и на английском)

Статьи принимаются до 01 октября 2017 года.

Контактные данные:

Адрес: Азербайджан, город Баку, улица Алескера Алекперова 7

Телефоны: (012) 539 71 26 (Лала Гусейнова, проректор по научной части)

Координаторы: Джахангир Селимханов (менеджер Департамента Международных Отношений в АНК)

 Айшен Асланова ayshan82@mail.ru  (сотрудник Департамента Международных Отношений в АНК)

 

 

 

AZERBAIJAN NATIONAL CONSERVATORY

 

Dear colleagues!

Azerbaijan National Conservatory invites you to take part in International Scientific and Practical Conference “Musical traditions in globalizing world”.

Conference will be held in ANC on October 25-28, 2017. Scholars from research centres, teachers of higher and secondary educational institutions, postgraduate and doctoral students of arts, culture, music, pedagogical and humanitarian areas are invited to join in. Participation par correspondence is also possible.

The working languages of the conference are Azerbaijanian, Turkish, Russian, English

International Scientific Conference

«Musical traditions in globalizing world»

Thematic areas:

 1. Mechanisms and functional systems of the preservation of musical traditions
 2. Musical traditions as a sign and symbol of cultural identities
 3. Current research approaches in ethnomusicology;
 4. Interrelations between national musical traditions and modern composition
 5. Multicultural essence of and potential for renewal in eclectic (hybrid, symbiotic) genres and styles in music

 

 

Terms and Conditions:

Participation in conference is possible in the following forms: report at a meeting of one or more sections; in absentia (stand report without speaking at the conference). The conference participants are required to submit the topic of report (up to 10 minutes) until October 01, 2017, to apply for participation in the conference (if the article is written in collaboration by more than one author — the application is to be completed by one author responsible for sending materials by mail and paying the participation costs), and send the article to the e-mail of the conference.

Based on the results of the conference, publication of the conference proceedings is planned. Payment for publications is carried out at the expense of the authors at the rate of 20 Azerbaijan Manats per article, there is no extra payment in case of more than one author (the maximum allowed number of co-authors is three).

Financial conditions: travel, accommodation and travel expenses of the conference participants are paid by the sending party.

The volume is planned to be published by the beginning of the conference under the assignment of ISBN international code. The Organizing Committee reserves the right to refuse publication if the article does not meet the announced requirements.

All information about the conference, as well as the conference materials will be posted on the website of the scientific journal «Konservatoriya»: http://konservatoriya.az/?page_id=2344

For participation in the conference, the materials in electronic form should be submitted to the following addresses of the organizing committee:

Azerbaijan National Conservatoire: amk-azmilcon@rambler.ru

«Konservatoriya» scholarly journal: azconservatory@gmail.com

The following materials are required:

Registration form for the participant of the conference. (The file is named as the surname. application)

 • Article for publication (The file is named as the surname. article)
 • Scanned copy of the receipt for payment of the participation fee

In the subject line of an email, it’s necessary to indicate — «To the conference from ___________ (surname of the reporter)».  

Participants from Azerbaijan for the delivery of materials can approach the 312 office in the ANC.

 

Application

Name (complete) __________________________

Scientific degree, title _______________________

Position _________________________________

Place of work (study)________________________

Topic of the report _________________________

Conference section _________________________

Form of presentation: report or participation in absentia ­________

Contact phone (required)______________________

Postal code and address _______________________

Е-mail ___________________________________

 

Requirements for the typography of materials:

The size of the article is up to 7 pages.

         Text: format – Microsoft Word, ont – Times New Roman, font size — 14, interval 1,5; flattening, all fields of 2 cm, indent paragraph 1,25, without hyphenation. Without page numbering.

         Summary and keywords (in Russian and English) are required – normal printing type, size of type 12, single-line spacing, flattening.  

         Abstract (500 characters with spaces) should include a description of the main topic, the problems reflected in the article, the purpose of the research and its results

         Words Summary, Keywords, Contact information should be in italics.

         References to the literature are given according to the text in square brackets [1, p. 182].

         References at the end of the text in alphabetical order (single interval, no more than 10 authors).

         The list of literature contains only those publications, links to which are available in the text of the article.

         All quotations given in the article must have references to the source.

Foreign words, fragments of folklore texts in the original language, etc. are typed in Italics.

Music score examples are placed in the text of the article or are located at the end of the article. They must be numbered and have names.

  Photo images referring to the content of the article are provided in electronic format in the format * .jpg or * .jpeg. They must be numbered, and provided in a separate file.

Structure of materials

 1. Information about the author.

The following shall be indicated: surname, name, patronymic (in full), academic degree and title, position and place of work, e-mail (in the upper right corner)

 1. Title of the article should be centered in CAPITAL LETTERS (printing type 14, bold).
 2. After the missing line, a summary is printed in the language of the article. (Italics)
 3. The key words (italics) are printed through the one and a half interval.
 4. After the missing line, the text of the article is printed.
 5. After the missing line, a list of literature is printed
 6. After the missing line in the middle of the line in capital letters, the title of the article in Russian is printed (printing type 14, bold). Through the one and a half interval, the initials and surname of the author (authors) are printed in lowercase in lower-case letters, below in one interval — the city in Russian (printing type 14, bold). After the missing line, an abstract is printed in Russian. After a one and a half interval, the key words are printed in Russian.
 7. Next, following the example in Russian, the title of the article, initials and surname of the author (authors), city, abstract in English are given.

If the article is in one of the languages (for example, in Azerbaijanian), the resume should be in the other two languages (in Russian and in English)

Articles are accepted until October 1, 2017.

Contact details:

Address: Alasgar Alakbarov kuchesi. 7, Baku, Azerbaijan

Tel: +994 (12) 539 71 26 Lala Huseynova  — Vice-Rector for Research Work

Coordinators: Salimkhanov Cahangir — Manager of the of Department  International Relations

Ayshan Aslanova — Specialist of the Department of International Relations ayshan82@mail.ru