AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI


Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri

I Beynəlxalq elmi konfrans

Bakı, 26-27 oktyabr, 2017

Mövzu istiqamətləri:

 1. Musiqi ənənələrinin qoruyucu mexanizmləri və funksional sistemlər
 2. Musiqi ənənəsi mədəni mənsubiyyətin nişanı və rəmzi kimi
 3. Etnomuisiqişünaslıqda müasir tədqiqat yanaşmaları
 4. Milli musiqi ənənələri və müasir bəstəkar yaradıcılığının qarşılıqlı əlaqələri
 5. Eklektik (hibrid, simbiotik) musiqi janr və üslublarının yenilənmə potensialı və multikultural mahiyyəti

 

Konfrans tələbləri pdf 
Konfransın gündəliyi
“Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri”  
I Beynəlxalq elmi-praktik  konfransın materialları 

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 

 

I Международная научная конференция

«Музыкальные традиции в глобализирующемся мире»

Баку, 26-27 октября, 2017

Тематические направления:

 1. Механизмы и функциональные системы сохранения музыкальных традиций
 2. Музыкальные традиции как признак и символ культурной принадлежности
 3. Современные исследовательские  подходы    в  этномузыковедении;
 4. Взаимосвязи национальных музыкальных традиций и современного композиторского творчества;
 5. Мультикультуральная сущность и потенциал к обновлению в эклектичных (гибридных,  симбиотических) жанрах и стилях  в музыке

 

 

Требования конференции pdf 
Повестка дня конференции
Материалы Первой международной научно-практической конференции 

«Музыкальные традиции в глобализирующемся мире»
 

AZERBAIJAN NATIONAL CONSERVATORY

I International Scientific Conference

«Musical traditions in globalizing world«

Baku, 26-27 October, 2017

Thematic areas:

 1. Mechanisms and functional systems of the preservation of musical traditions
 2. Musical traditions as a sign and symbol of cultural identities
 3. Current research approaches in ethnomusicology;
 4. Interrelations between national musical traditions and modern composition
 5. Multicultural essence of and potential for renewal in eclectic (hybrid, symbiotic) genres and styles in music

 

 Conference requirements pdf  

Agenda for the Conference
Materials of the first international scientific-practical conference

“Musical traditions in a globalizing world”