0

Azərbaycan bəstəkarlarının tar üçün birhissəli proqramlı əsərləri

-
0

Milli musiqi aləti tar — Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında

-
0

Tarın simlərindən qəlblərə axan musiqi

-
0

Muğam sənətində tar alətinin rolu və əhəmiyyəti

-
0

Tar tədrisinin bəzi məsələləri

-
0

Nazim Kazimovun “Adil Gəray Məmmədbəyli” monoqrafiyasina bir nəzər

-
0

Tar alətinin ölçü meyarları

-
0

Şərq musiqisində muğam ənənəsi

-
0

Muğam ifaçılığı tarixində Bəhram Mansurovun rolu

-
0

Musiqi mədəniyyətimizi rövnəqləndirən usta

-
0

Tar alətinin ölçü sistemlərinin elmi əsaslarla təyin edilməsi

-
0

Gənc tarzənlərin müasir tar ifaçılıq sənətinin inkişafında rolu

-
0

Tar ifaçılıq sənəti haqqinda yeni monoqrafiya

-
0

Tar alətinin təşəkkül tarixinə dair

-
0

Elektro akkord tar

-
0

Salyan tarzənləri

-
0

Üzeyir Hacıbəyli və xalq çalğı alətlərində not ifaçılığı

-
0

S.Ələsgərovun tar ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün 1 nömrəli konsertində muğam ifaçılıq üsullarının təzahürü

-
0

Həmid Vəkilovun ifaçılığında novatorluq məsələləri

-