AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 2

Malik QULİYEV

Əməkdar müəllim,

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

UOT 78.087.1   

TAR TƏDRİSİNİN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ

endir

PDF

 Xülasə: Məqalə Azərbaycan xalq musiqi aləti olan tara həsr olunmuşdur. Müəllif tədris prosesinə iki rakursdan diqqət yetirir. Bir tərəfdən musiqi mədəniyyətinin inkişafı kontekstində şifahi ənənəli musiqi janrı, tar haqqında ümumi məlumat verilir. Digər tərəfdən, tarixi və təkamül inkişafı, tarın texniki və bədii imkanları, ansambl və orkestrlərin tərkibində tətbiqi xüsusiyyətləri öyrənilir.

Açar sözlər: tar, muğam, evolusiya, ənənə, ansambl

ƏDƏBİYYAT:

  1. Qismət (Babayev Q.Q). Tarzən Kamil Əhmədov. B.: İşıq, 1981, 24 s.
  2. Əbdülqasımov V.Ə. Azərbaycan tarı. B.: İşıq, 1989, 96 s.
  3. Nəcəfzadə A.İ. Etnoorqanolofiya. Dərslik. B.: Ecoprint, 304 s.

 

Малик КУЛИЕВ

Заслуженный педагог,

Доктор философии по искусствоведению, профессор

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ТАРЕ

Резюме: Статья посвящена изучению азербайджанского народного музыкального инструмента тар. Автор рассматривает учебный процесс в двух ракурсах. С одной стороны, в контексте развития музыкальной культуры, жанров музыки устной традиции, даются обобщенные сведения о таре. С другой стороны, изучены история и эволюция развития, технические и художественно-выразительные возможности тара, особенности  применения в составе ансамблей и оркестров.

Ключевые слова: тар, мугам, эволюция, традиции, ансамбль

 

Malik GULIYEV

Honored teacher,

PhD of arts, professor

 

SOME ASPECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS ON THE TAR

 Summary: The article is devoted to studying the Azerbaijan national musical instrument tar. The author considers the educational process in two foreshortenings. On the one side, the development of musical culture, genres of music of oral tradition, the generalized data about tar are given in a context. On the other side, researches where the history and evolution of development, technical and art-expressive opportunities of tar, its versions, feature of application in structure of ensembles and orchestras.

Key words: tar, mugham, evolution, traditions, ensembles

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Abbasqulu Nəcəfzadə

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Rafiq Musazadə

Mövzuya uyğun