AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 1

Malik QULİYEV

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

UOT 786/789    

MİLLİ MUSİQİ ALƏTİ TAR – AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ YARADICILIĞINDA

 endir

PDF

 

 

 

 

Xülasə: Məqalə şifahi ənənəli professional musiqisi və bəstəkar yar­a­dı­cı­lı­ğın­da tar alə­tində milli ifaçılıq yollarının öyrənilməsinə həsr olunur. Bu aspektdə Azər­baycan bəs­təkarlarının yaradıcılığına nəzər yetirilir. Tar üçün müxtəlif janr solo və orkestr əsər­lərin ümumi mənzərəsi verilir.

Açar sözlər: tar, muğam, bəstəkar yaradıcılığı, ənənə, janr

 

 

ƏDƏBİYYAT:

  1. Əbdülqasımov V.Ə. Azərbaycan tarı. B.: İşıq, 1989, 96 s.
  2. Quliyev O.S. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri. B.: İşıq, 1980, 84 s.
  3. Zöhrabov R.F. Muğam. B.: Azərnəşr, 1991, 219 s.

Малик КУЛИЕВ

Докторфилософиипоискусствоведении, профессор

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ТАР

В ТВОРЧЕСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

 

Резюме: Статья посвящена изучению путей использования нацио­наль­но­го ин­стру­ментатар в профессиональной музыки устной традиции и в ком­по­зи­тор­ском творчестве. В этом аспекте рассматривается твор­че­ство, Азер­бай­джа­нских композиторов. Дается общий обзор произ­ве­де­ний разных жанров для та­ра – сольные и оркестровые.

Ключевыеслова: тар, мугам, композиторское творчество, традиции, жанры

 

Malik GULIYEV

PhD of arts, professor

 

NATIONAL MUSICAL INSTRUMENT TAR IN THE CREATIVITY OF AZERBAIJANI COMPOSERS

 

Summary: The article is devoted to the study of ways of using the national instrument of tar in professional music of oral tradition and in composer’s creativity. In this aspectc reativity of Azerbaijani composers is considered. An overview of the works of different genres for the tara is given — solo and orchestral.

Keywords: tar, mugam, composer creativity, traditions, genres

 

Rəyçilər: sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Abbasqulu Nəcəfzadə

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Rafiq Musazadə

 

Mövzuya uyğun