AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 3

Malik QULİYEV

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

UOT 786/789 

MUĞAM SƏNƏTİNDƏ TAR ALƏTİNİN ROLU VƏ ƏHƏMİYYƏTİ

endir

 

PDF

 

 

 

Xülasə: Məqalədə musiqi ifaçılıq sənətində Azərbaycan milli musiqi aləti olan tarın rolu nəzərdən keçirilir. Müəllif tarı solo və müşayiət funksiyası daşıyan alət kimi xarakterizə edir. Ənənəvi muğam ansamblının tərkib hissəsi olan qavalda ifa edən xanəndə (vokal), tar ve kamança çalanlar muğam dəstgahının musiqi inkişafında aparıcı rol oynayırlar.

Açar sözlər: Azərbaycan, muğam, tar, solo, ansambl

 

Малик КУЛИЕВ

Доктор философии по искусствоведении, профессор

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ТАР В МУГАМНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ

Резюме: В статье рассматривается роль азербайджанского национального музыкального инструмента тар в мугамном исполнительстве. Автор характеризует тар как сольный и аккомпонирующий инструмент. В составе традиционного мугамного ансамбля, состоящий из ханенде (вокалист), играющего на гавале, тариста и кеманчиста, тар выполняет ведущую роль в музыкальном развитии мугамов дастгях.

Ключевые слова: Азербайджан, мугам, тар, соло, ансамбль

 

Malik GULIYEV

    PhD of arts, professor

 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE MUSICAL INSTRUMENT OF TAR IN MUGHAM PERFORMANCE

 

Summary: The role of the Azerbaijani national musical instrument of tar in mugham performance is considered in the article. The author characterizes the tar as a solo and aссompanying tool. As part of the traditional mugham ensemble, consisting of khanende (vocal) and national instruments gaval, tar, kamancha, tar plays a leading role in the musical development of mughams dastgah.

Key words: Azerbaijan, mugham, tar, solo, ensemble

 

Mövzuya uyğun