0

MEYXANA JANRI – AZƏRBAYCANIN QƏDİM FOLKLOR NÜMUNƏSİ

-
0

VI-XIV ƏSRLƏRDƏ “İSFAHAN” MUĞAMI

-
0

ARİF BABAYEVİN TƏSNİF YARADICILIĞI

-
0

ŞİRVANIN AUTENTİK FOLKLOR NÜMUNƏLƏRİ

-
0

AMK-DA NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLMİŞDİ

-
0

AQŞİN ƏLİZADƏNİN 80 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS

-
0

Nazim Kazimovun “Adil Gəray Məmmədbəyli” monoqrafiyasina bir nəzər

-
0

XX əsrin 90-ci illərində Azərbaycan xor musiqisində vətənpərvərlik mövzusu

-
0

Cəlal Abbasovun “Haradasan, Ulis?” əsərində kollajin rolu və əhəmiyyəti

-
0

Azər Dadaşovun dini mövzulu iki vokal əsəri

-
0

Интерпретация произведений композиторов азербайджана на узбекских народных интструментах

-
0

Деятельность известного российского дирижёра М.Черняховского в Баку в начале XX века

-