0

Azərbaycan vokal sənətinin banisi — Bülbül

-
0

Ənənə və novatorluq kontekstində Aqşin Əlizadənin yaradıcılığına bir nəzər

-
0

Qarabağ muğam məktəbinin ifaçılıq ənənələri

-
0

“Dastan” – musiqidə bədii- estetik anlayiş kimi

-
0

Полистилистика дирижёрского управления

-
0

Azərbaycan və İran muğamlarının tarixi inkişaf mərhələləri

-
0

Meyxana janrı – Azərbaycan qədim folklor nümunəsi

-
0

Arif Babayevin təsnif yaradıcılığı

-
0

Şirvanın Autentik Folklor nümunələri

-
0

AMK-da növbəti elmi seminar keçirilmişdir

-
0

Aqşin Əlizadənin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans

-
0

Nazim Kazimovun “Adil Gəray Məmmədbəyli” monoqrafiyasina bir nəzər

-
0

XX əsrin 90-ci illərində Azərbaycan xor musiqisində vətənpərvərlik mövzusu

-
0

Cəlal Abbasovun “Haradasan, Ulis?” əsərində kollajin rolu və əhəmiyyəti

-
0

Azər Dadaşovun dini mövzulu iki vokal əsəri

-
0

Интерпретация произведений композиторов азербайджана на узбекских народных интструментах

-
0

Деятельность известного российского дирижёра М.Черняховского в Баку в начале XX века

-