AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA”  2021 № 2 (51)  

Cəmilə ƏMİROVA

BMA-nın müəllimi və dissertantı

Ünvan: Bakı şəhəri, Ş.Bədəlbəyli küç. 98

Elmi rəhbər: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

dosent Məmmədəliyeva Turan

E-mail:djamaamirova@mail.ru

UOT: 78.03                             

XARİCİ PİANOÇULARIN YARADICILIĞINDA CAZ KLASSİKASININ TƏFSİRİ İLƏ BAĞLI BƏZİ MƏSƏLƏLƏR

 

Xülasə: Məqalədə Əhməd Camal, Bill Evans, Erol Qarner, Oskar Piterson, Çik Koria, Hörbi Henkok kimi musiqiçilərin ifasında caz standartlarının ifaçılıq xüsusiyyətləri işıqlandırılır. Onların üslub və pianoçuluq xüsusiyyətlərinin qısa xülasəsi göstərilir. Caz standartının tarixi əhəmiyyəti və caz tarixi çərçivəsində ifaçıların müasir təfsir xüsusiyyyətləri təqdim edilir.

Açar sözlər: caz musiqisi, caz standartı, xarici pianoçular, ifa tərzi, caz pianizmi

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

 1. Giddins H.,S. Deveaux., Jazz.-New York;W.W Norton&Company Inc.,2009,720 p
 2. Кинус Ю.Г. Джаз: Истоки и развитие. Ростов н/Д: Феникс, 2011. -491, [1] c,+CD-диск.
 3. Конен В.Д. Рождение джаза. М.: Советский композитор, 1984,312 c, с ил.
 4. Конен В.Д. Пути американской музыки. Очерки по истории музыкальной культуры США. Монография. М.: Музыка, 1977, 446 с.
 5. Чугунов Ю.Н. Гармония в джазе. М.: Советский Композитор, 1988,152 с.

SAYTOGRAFİYA:

 1. Ahmad Jamal – Poincina
 2. URL:https://www.youtube.com/watch?v=GB4XUnKIeJY
 3. Ahmad Jamal — What’s New
 4. URL:https://www.youtube.com/watch?v=TQvIvb1S1EM
 5. Bill Evans-Waltz for Debby
 6. URL:https://www.youtube.com/watch?v=dH3GSrCmzC8
 7. Bill Evans «Peace Piece»

URL:https://www.youtube.com/watch?v=Nv2GgV34qIg

 1. Bill Evans — You Must Believe In Spring

URL:https://www.youtube.com/watch?v=FTlKzkdtW9I

 1. Erroll Garner plays Misty

URL:https://www.youtube.com/watch?v=P_tAU3GM9XI

 1. Erroll Garner – Caravan

URL:https://www.youtube.com/watch?v=UEN8pbFDMcE

 1. Oscar Peterson- Bess is my woman now

URL:https://www.youtube.com/watch?v=4BIAVdcJl3s

 1. Oscar Peterson — — Caravan

URL:https://www.youtube.com/watch?v=4GVkJbwnnD0

 1. Oscar Peterson and Dizzy Gillespie — Blues For Bird

URL:https://www.youtube.com/watch?v=S_9oDG_f02M

 1. Chick Corea — Armando’s Rhumba

URL:https://www.youtube.com/watch?v=9KE_I6d5m9E

 1. Chick Corea Spain

URL:https://www.youtube.com/watch?v=17nfCvr8U0s

 1. Chick Corea and Gary Burton — Crystal Silence

URL:https://www.youtube.com/watch?v=jxtbI1RbsFA

 1. Herbie Hancock- It Ain’t Necessarily So

URL:https://www.youtube.com/watch?v=rcWmwPwIB5g

 1. Herbir Hancock-Chameleon

URL:https://www.youtube.com/watch?v=UbkqE4fpvdI

 1. Herbie Hancock — Watermelon Man

URL:https://www.youtube.com/watch?v=RzPZvKSdN7g

 

Джамиля АМИРОВА

Педагог и Диссертант Бакинской Музыкальной

Академии имени Узеира Гаджибейли

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДЖАЗОВОЙ КЛАССИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИАНИСТОВ

 

Резюме: В статье даётся творческий облик таких ведущих пред­ста­ви­те­лей классического джазового пианизма, как Ахмад Джамал, Билл Эванс, Эролл Гар­нер, Оскар Питерсон, Чик Кориа, Хёрби Хенкок. Помимо того, показан крат­кий обзор их стиля и черты пианизма, а также исполнительские особенности джа­зовых стандартов, представленные этими музыкантами. Раскрывается историческое значение джазового стандарта и его современное «истолкование» в рамках джазовой истории.

Ключевые слова: джазовая музыка, джазовый стандарт, зарубежные пианисты, стиль исполнения, джазовый пианизм


 

Jamila Amirova

Teacher and PhD candidate of Uzeir Hajibeyli BMA

 

SOME ISSUES OF THE INTERPRETATION OF JAZZ CLASSICS

BY INTERNATIONAL PIANISTS

 

Summary: The article gives the creative portraits and performance features of such representatives of classical jazz piano as Ahmad Jamal, Bill Evans, Eroll Garner, Oscar Peterson, Chick Corea, Herbie Hancock. A brief overview of their style and pianistic features is given, as well as performance features of jazz standards presented by these musicians. The article presents the historical significance of the jazz standard and its modern «reading» within the framework of jazz history.

Keywords: jazz music, jazz standard, foreign pianists, performance style, jazz pianism

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Afaq Rüstəmova;

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, BMA-nın dosenti Turan Məmmədəliyeva

Mövzuya uyğun