AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 4 (46)

Elnarə HƏSƏNOVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın müəllimi

Ünvan: Bakı, Ş.Bədəlbəyli küçəsi, 98.

E-mail: m.elnara@rambler.ru

UOT 786.2.071.2

XX ƏSR AVANQARD PİANİZMİN BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

 

endir

 

 

PDF

 

 

 

Xülasə: XX əsr musiqisində yeni yaradıcılıq axtarışları avanqard cərəyanların mey­da­na gəlməsinə səbəb olmuşdur. Məqalədə bu dövrün avanqard fortepiano musiqisinin bəzi üslub xüsusiyyətləri araşdırılır. Avropa, Amerika və Rusiya bəstəkarlarının avan­qard piano yaradıcılığı, onun bədii, texniki xüsusiyyətləri məqalənin predmetini təşkil edir. Məqalədə “avanqard pianizm”, “fortepiano avanqardı”, “pianistik avanqard” ter­minləri tətbiq olunur.

Açar sözlər: XX əsr fortepiano musiqisi, bəstəkar yaradıcılığı, avanqard pianizm, fortepiano avanqardının xüsusiyyətləri

ƏDƏBİYYAT:

 1. Авангардизм. Музыка: Энциклопедия / Ред.-сост. Е. Конькова. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001, с. 6.
 2. Алексеева А. Термины музыки XX века: Алеаторика. // Между­народ­ный музыкальный культурологический журнал. URL:http://harmony.musigi-dunya.az/ RUS/archivereader.asp?s=1&txtid=29
 3. Власова Н.О. Творчество Арнольда Шёнберга. М.: Издательство ЛКИ, 2007, 422 с.
 4. Гаккель Л.Е. Фортепианная музыка ХХ века. Очерки. Л.: Советский композитор, 1990, 288 с.
 5. Денисов Э.В. Додекафония и проблемы современной композиторской техники. // Музыка и современность. Сб.статей. М.: Советский композитор, 1969. Вып. 6., c. 478-525.
 6. Денисов Э.В. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М.: Советский композитор, 1986, 208 с.
 7. Конен В.Д. Пути американской музыки. М.: Советский композитор, 1977, 446 c.
 8. Мятиева Н.А. Исполнительская интерпретация музыки второй половины XX века: вопросы теории и практики: Автореф. дис. .. канд.иск. М.: 2010, 26 с.
 9. Переверзева М.В. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика: Автореф. дис… канд. иск. — М.: 2005,21 с.
 10. Перепелица А.А. Новые формы нотации — способ адекватного отражения эмоцио­нально-образного контекста в фортепианной музыке // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2013, № 2 (28), с. 32-40.
 11. Садыгзаде М.Н. Исполнительская интерпретация фортепианной музыки азер­бай­джанских композиторов в аспекте современной техники письма (1975-2000). Учеб­ное пособие. Б.: Мутарджим, 2011, 152 с.
 12. Холопов Ю. Новые парадигмы музыкальной эстетики ХХ века. URL:http://www.kholopov.ru/prdgm.html
 13. Шадрин А.Н. Методические принципы аппликатурного освоения фортепианной музыки первой половины ХХ века: Автореф. дис… пед. наук. СПб, 2005, 29 s.
 14. Darmstadter Beitrage zur Neuen Musik. Deutschland: Schott Music, vol.1-20, 1958-1994.
 15. Schoenberg A. Style and Idea. New York: Philosophical Library, 1950
 16. Schoenberg A. Structural Functions of Harmony. London: 1954
 17. Schoenberg A. Fundamentals of Musical Composition. London: 1967

 

Эльнара ГАСАНОВА

Преподаватель БМА им. У.Гаджибекова

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВАНГАРДНОГО ПИАНИЗМА ХХ ВЕКА

 

Резюме: В статье рассматриваются некоторые стилевые особенности аван­гард­ной фортепианной музыки (его художественные и технические особенности) ХХ века. Предметом исследования является авангардное фортепианное творчество ком­по­зиторов Европы, Америки и России, его художественные и технические осо­бен­нос­ти. Автором употребляются термины «авангардный пианизм», «фортепианный аван­гард», «пианистический стиль авангардизма» и т.д.

Ключевые слова: фортепианная музыка ХХ века, авангардизм, композиторское творчество, авангардный пианизм, особенности фортепианного авангардизма

 

 

Elnara HASANOVA

Lecturer of the Baku Music Academy named after U.Hajibeyli

 

SOME FEATURES OF AVANT-GARDE PIANISM OF THE 20th CENTURY

 

Summary: The article discusses some of the stylistic features of avant-garde piano music of the 20th century. The avant-garde piano work of composers of Europe, America and Russia, its artistic and technical features is the subject of this article. The author uses the terms «avant-garde pianism», «piano avant-garde», «pianistic style of avant-garde».

Keywords: piano music of the 20th century, avant-gardism, composer’s creativity, avant-garde pianism, features of pianistic avant-gardism

 

Rəyçilər: 

pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Tamilla Kəngərli;

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Minaxanım Babayeva

 

 

 

 

 

Mövzuya uyğun