AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2023 № 3 (60) 

Mahirə Ələkbər qızı QULİYEVA

AMK-nın doktorantı

Selçuklu Konya Dövlət Konservatoriyasının müəllimi

Email: guliyevamahire353@gmail.com

UOT: 78.087.1

ƏLƏKBƏR ƏSGƏROVUN YARADICI FƏALİYYƏTİNİN

MÜXTƏLİF İSTİQAMƏTLƏRİNƏ DAİR 

 

Xülasə: Ələkbər Əsgərovun çoxşaxəli yaradıcılığında pedaqoji fəaliyyəti, muğam ifa­çılığı, və bəstələdiyi rənglər xüsusi yer tutur. Məqalədə ustadın pedaqoji fəaliy­yə­tinin səciyyəvi cəhətləri, onun muğam ifaçılığında özünəməxsus üslubu və bəs­tə­lədiyi rənglərin melodik xətti araşdırılır. Burada Ələkbər Əsgərovun uzun­müd­dət­li pedaqoji fəaliyyətindən bəhs edilir. Bildiyimiz kimi, ustad müəllim çalışdığı il­lər ərzində hamıya örnək olub. Məqalədə Ələkbər Əsgərovun çaldığı çoxsaylı mu­ğamlar önə çəkilir, onun özünəməxsus çalğı üslubu və başqalarından seçilən ifa tərzi, eləcə də bəstələdiyi rənglərin melodik quruluşu araşdırılır və təhlil edi­lir.

Açar sözlər: Ələkbər Əsgərov, pedaqoji fəaliyyət, muğam ifaçılığı, rəng

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

  1. Bədəlbəyli, Ə.B. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti //– Bakı: Şərq-Qərb. –2017. – 472 s.
  2. Nəcəfzadə, A.İ., Məmmədəliyev, V.M. Muğam. Ali musiqi məktəbləri üçün dərs vəsaiti. – Bakı: Ecoprint. – 2017. – 56 s.
  3. Muğam proqramı. Azərbaycan Respubilkasının Dövlət Arxiv İdarəsi OİMDA, – Bakı: – 9 may. 1925. – fond №57, – siy. №5, – iş №46, – s. 15.

 Notoqrafiya

  1. Ələkbər Əsgərovun rəqs melodiyaları və muğam rəngləri. Nota köçürən və tərtib edən Quliyeva M.Ə. – Bakı: Ecoprint, – 2018. – 25 s.

 Saytoqrafiya

  1. Ələkbər Əsgərovun bəstələdiyi “Şur” rəngi, udda “Dügah” ansamblının müşayiəti ilə ifa edir Abdul Həşimov. URL:https://www.youtube.com/watch?v=5ErwGa7C_z8
  2. Ələkbər Əsgərovun bəstələdiyi “Bayatı-Şiraz” rəngi, “Dügah” ansamblının müşayiəti ilə solo tarda ifa edir İlqar Şıxəliyev. URL:https://www.youtube.com/ watch?v=XTWDD7Y-oOw
  3. Ələkbər Əsgərovun bəstələdiyi “Bayatı-Şiraz” rəngi, aranjiman Mahirə Quliyevanındır. İfa edir M.Quliyevanın rəhbərliyi ilə tələbələr qrupu. URL:https://www.youtube.com/watch?v=EPERLVUjTbc
  4. Ələkbər Əsgərovun bəstələdiyi “Bayatı-Şiraz” rəngi, aranjiman Mahirə Quliyevanındır. Tarda ifa edir Yusuf Altun, fortepianoda müşayiət edir Mahirə Quliyeva. URL:https://www.youtube.com/watch?v=ItJEkE1N7o4
  5. Ələkbər Əsgərovun bəstələdiyi “Dügah” rəngi, neydə ifa edir “Dügah” ansamblının müşayiəti ilə ansamblın bədii rəhbəri Ə.Əsgərov. URL:https://www.youtube.com/watch?v=1Xl_9w_8xXc
  6. “Naz etmə” mahnısı, musiqi: Ələkbər Əsgərov, söz: Tahir Rəvan, ifa: Ramin Na­dir­oğlu, müşayiət: Abbasqulu Nəcəfzadənin rəhbərliyi ilə “Günaydın” an­samb­lı. URL:https://www.youtube.com/watch?v=V_lL9Ms0gqE

 

Махира Алекпер кызы ГУЛИЕВА

 Диссертант Азербайджанской Национальной Консерватории и

Педагог Сельджукской Государственной Консерватории

 

О РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ТВОРЧЕСТВА

АЛЕКПЕРА АСКЕРОВА 

 

Резюме: В многогранном творчестве Алекпера Аскерова особое место за­ни­мают педагогическая деятельность, исполнительское творчество мугамов и со­чинён­ные им ренги. В статье рассматриваются характерные особенности пе­да­го­ги­ческой деятельности мастера, его неповторимый стиль в исполнении мугамов, а так­же мелодическая составляющая авторских ренгов. Подчерки­ваются заслуги мас­те­ра в преподавании мугамов и жанров народной музыки для исполнителей духовых инс­трументов.

Ключевые слова: Алекпер Аскеров, педагогическая деятельность, мугамное исполнение, ренг

 

Mahira Alakbar kyzy GULIYEVA

Dissertation candidate at the Azerbaijan National Conservatory

teacher at the Seljuk State Dilek Sabanci Conservatory

 

 

ABOUT THE DIFFERENT DIRECTIONS

OF ALAKBAR ASGAROV`S CREATIVITY

 

Abstract: In the multifaceted work of Alakbar Asgarov, a special place is occupied by teaching activities, performing mughams and the reng composed by him. The article examines the characteristic features of the master’s pedagogical activity, his unique style in performing mughams, as well as the melodic component of the author’s rengs. The master’s merits in teaching mugham and folk music genres for wind instrument performers are emphasized.

Keywords: Alakbar Asgarov, teaching activity, mugham performance, reng

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Abbasqulu Nəcəfzadə

professor Şəfiqə Eyvazova

Mövzuya uyğun