AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2023 № 4 (61) 

 

Rövşən QURBANOV

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının

“İnstrumental muğam” kafedrasının baş müəllimi

Ünvan: Yasamal r, Ə.Ələkbərov küç. 7

E-mail: rovshen.tar@mail.ru

 

XALQ ÇALĞI ALƏTLƏRİ ANSAMBLLARININ TƏŞƏKKÜLÜ

VƏ FORMALAŞMASI

 UOT:  786/789    

Xülasə: İllərlə dəyişən, təkmilləşən və bugünkü formasını alan xalq çalğı alət­lə­ri­miz mənəvi həyatımızın ayrılmaz hissəsidir. Təqdim olunan məqalənin əsas məq­sə­di milli alətlərimiz əsasında yaranan ansambllar haqqında məlumat vermək, on­ların təşəkkülü, formalaşması və inkişaf yollarına nəzər salmaqdır. Burada 1941-ci ildə Ü.Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə böyük tarzən Əhməd Bakıxanov tə­rə­fin­dən yaradılmış ilk peşəkar xalq çalğı alətləri ansamblından, sonralar Əhsən Dadaş­ov, Baba Salah­ovun yaratdıqları ansambllardan, eləcə də qədim musiqi alət­ləri ansambllarından və çağdaş dövrümüzdə yaranan ansambllardan söhbət açı­lır.

Açar sözlər: muğam, məqam, çalğı alətləri, ansambl, musiqi, təşəkkül, ifaçılıq sənəti

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT

 1. Bakıxanov Ə.M. Azərbaycan xalq rəngləri. – B.: İşıq, 1964, – 42 s.
 2. Bakıxanov Ə.M. Azərbaycan ritmik muğamları. – B.: İşıq 1968, – 48 s.
 3. Bakıxanov Ə.M. Muğam, mahnı, rəng. – B.: İşıq, 1975, – 33 s.
 4. Əmirov F.M. Bəstəkar təbiətli tarzən. / “Kimyaçı” qəzeti. 1968, 5 aprel
 5. İsmayılova Z. “İrs” musiqisi folklorumuzu yaşadır. // “Mədəni-maarif işi” №3, – s. 33-34.
 6. Quliyev M. Əhsəndən nə qaldı. // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 1968, 10 avqust, səh.4
 7. Quliyev M. “XX əsrdə Azərbaycan xalq çalğı alətləri ansambllarının ifaçılıq xü­su­siyyətləri” adlı sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təq­dim edilmiş dissertasiya. – B., 1998, – 138 s.
 8. Məmmədbəyov D.İ. Muğam ustası Əhməd Bakıxanov. – B.: İşıq, 1966, – 42 s.
 9. Nə­cəfzadə A.İ. “Kitabi Dədə Qorqud” dastanlarında çalğı alətləri”, – B.:, Elm və təh­sil, 2017, – 264 s.
 10. Rəhmətov M.Ə. Azərbaycan xalq çalğı alətləri və onların orkestrdə yeri. – B.: İşıq, 1980, – 105 s.

 

Saytoqrafiya:

 1. http://www.e-derslik.edu.az/books/212/units/unit-1/page74.xhtml

Rovshan GURBANOV

Azerbaijan National Conservatory

Head Teacher of «Instrumental

mugham» department

 

FORMATION AND DEVELOPMENT

OF FOLK MUSICAL INSTRUMENT ENSEMBLES

 

Abstract: Folk musical instruments, which have changed and improved over the years and have taken their current form, are an integral part of our spiritual life. The main purpose of the presented article is to give a historical overview of ensembles created on the basis of national instruments, to consider their organization, formation and development. Here we talk about the first professional ensemble of folk instruments, created by Akhmet Bakikhanov in 1941 on the initiative of U. Hajibeyli, as well as about ensembles, the creation of which is associated with the names of Ahsan Dadashev and Baba Salakhov. The author also pays attention to ensembles of ancient musical instruments. The article also mentions ensembles that have arisen in our time.

  Keywords: mugham, makam, musical instruments, ensemble, music, organization, performance art 

 

Ровшан ГУРБАНОВ

Азербайджанская Национальная

Консерватория, старший преподаватель

 oтделение «Инструментальный мугам»

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АНСАМБЛЕЙ НАРОДНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Резюме: Народные музыкальные инструменты, изменившиеся и усовер­шенст­венные с годами и принявшие свой нынешний вид, являются неотъем­ле­мой частью нашей духовной жизни. Основная цель представленной статьи – дать исторический обзор об ансамблях, созданных на основе национальных инстру­мен­тов, рассмотреть их организацию, становление и развитие. Здесь рассказывается о первом профессиональном ансамбле народных инструментов, созданным Ахметом Бакихановым в 1941 году по инициативе У. Гад­жи­бейли, а также об ансамблях, создание которых связано с именами Ахсана Дадашева и Баба Салахова. Автор уделяет внимание и ансамблям старинных музыкальных инструментов. В статье упоминаются и ансамбли, возникшие в наше время.

Ключевые слова: Мугам, макам, музыкальные инструменты, ансамбль, музыка, организация, исполнительское искусство

 

Rəyçilər: 

professor Ağasəlim Abdullayev;

professor Ağacəbrayıl Abasəliyev

 

Mövzuya uyğun