AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA”  2021 № 2 (51)

Sənubər BAĞIROVA

AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun

aparıcı elmi işçisi

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Ünvan: Bakı ş., H.Cavid pr., 115

E-mail: sanubar.baghirova@gmail.com

UOT: 781,7      

 

MUĞAMDA POLİFONİK İFADƏ FORMALARINA DAİR

 

Xülasə: Məqalədə muğamın musiqi fakturası polifonik ifadə üsulları baxımından təhlil edilir. Burada “züy polifoniyası”, səsaltı melodik imitasiya, təzadlı poli­fo­ni­ya kimi ənənəvi ifadə formaları ilə bərabər, müasir muğam ansambl ifaçılığında yeni polifonik təbiətli meyllər də nəzərdən keçirilir. Belə ki, qədim muğam an­sambl ifaçılığına xas olan tabeçilik, iyerarxik prinsiplər müasir muğam ansambl ifa­çılığında get-gedə ansamblın bütün musiqi partiyalarının nisbi bərabərliyinə və bədii müstəqilliyə öz yerini verir ki, bu da polifonik musiqi təfəkkürünün təzahürü kimi özünü bildirir. Eləcə də müasir muğam ifaçılığında ritmin rolunun yüksək də­rə­cədə artması və ənənəvi üsulsuz muğam havalarının bu və ya digər ritmik qəlibə salın­ması da zərbi muğam formasından əlavə zərbi muğam prinsipinin, yəni poli­rit­mik polifoniya ifadə prinsipinin geniş tətbiqindən danışmağa əsas verir.

Açar sözlər: muğam ansambl ifaçılığı, muğam fakturası, polifonik ifadə üsulları, züy polifoniyası, səsaltı imitasiya, təzadlı polifoniyası

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

  1. Алиева Н. Полифонические формы в творчестве азербайджанских композиторов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Баку, 1969, 31 с.
  2. İsmayılov M. Azərbaycan xalq musiqisinin janrları, B.: İşıq, 1984, 100 s.
  3. “İRS-Nasledie” международный журнал, специальный выпуск, Москва, 2006, № 2-3 (20-21), c. 77

 

Diskoqrafiya:

  1. Armenian Fantasies, СD 34.801, Network, Frankfurt, 2000
  2. Caravan of mugham melodies, / Traditional music of Azerbaijan”/ Felmay Records, CD, fy 8196, Italy, 2012
  3. Gochag Askarov. Mugham / Traditional music of Azerbaijan”/ Felmay Records, CD fy 8183, Italy, 2011.
  4. Hevenly Duduk, CD 32.377, World Network, Frankfurt, 1999
  5. Music From Azerbaijan. Mugham Ensemble ‘Turan’, Bird Walk Records, CD BW-1, 2010, Adelaide, Australia.

Санубар БАГИРОВА

Доктор философии по искусствоведению, доцент

 

О ПРОЯВЛЕНИИ ПОЛИФОНИЧЕСКИХ ФОРМ В МУГАМЕ

 

Резюме: В статье ансамблевая музыкальная фактура мугама рассмат­ри­вает­ся как традиционная сфера применения таких типичных для мугама поли­фо­ни­ческих форм музыкального изложения, как бурдонная, имитационно-под­го­ло­соч­ная и контрастная полифония. Но, наряду с ними, здесь также обращается вни­ма­ние на некоторые новые тенденции в современном ансамблевом мугамном испол­нительстве, которые имеют, по существу, полифоническую природу. Напри­мер, в современном ансамблевом мугамном исполнительстве характерный для фактуры прежних мугамных ансамблей иерархический принцип подчинения инст­ру­ментальных партий вокальной линии все больше уступает место тенденции к худо­жественному равноправию партий в рамках ансамбля, что можно рассмат­ри­вать как одно из проявлений полифонического мышления. Усиливающаяся роль рит­ма в современном мугамном исполнительстве также становится одним из фак­торов полифонизации музыкальной фактуры мугама. В частности, поли­фо­ни­чес­кую природу имеет популярный сегодня прием исполнения традиционных мет­ри­чески нерегламентированных мугамных мелодий в сочетании с ритмической линией. Если прежде в репертуаре традиционной музыки Азербайджана такая поли­ритмическая музыкальная фактура встречалась только в зерби-мугамах и ашыгских шикяста, то сегодня можно говорить о существенном расширении рамок применения этой техники.

Ключевые слова: ансамблевое исполнение мугама, мугамная музыкальная фактура, полифонические приемы музыкального изложения, бурдонная полифония, имитационно-подголосочная полифония, контрастная полифония

 

Sanubar BAGHIROVA

PhD in Art, associate professor

 

ABOUT THE MANIFESTATION OF POLYPHONIC FORMS IN MUGHAM

 

Summary: The article is focused on the musical texture of mugham, considering it as a traditional field of application of such polyphonic techniques of musical presentation as drone, imitation and contrast polyphony. But, along with them, the article draws the attention to some new trends in modern ensemble mugham performance, which are essentially polyphonic in nature. For example, the former hierarchical principle of subordination of instrumental parts to the vocal line now is increasingly giving way to artistic equality of all musical parts within the mugham ensemble. Another factor of the polyphonization of the musical texture of mugham is originated from the growing role of rhythm in modern mugham performance. Many of contemporary musicians now give preference to the metrical performance of the traditionally unmeasured mugham melodies, i.e. to the uniting both (metrical and non-metrical) types of melodic presentation in a polyrhythmic musical texture. This technique of musical presentation, a polyphonic one in nature, was previously applied only in such pieces of the traditional repertoire of Azerbaijani music as zerbi-mugham and ashiq shikeste, while today it expanded considerably the scope of its application.

Keywords: ensemble performance of mugham, musical texture of mugham, polyphonic techniques of musical presentation, drone, imitation, contrast polyphony

 

Rəyçilər:  

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lalə Hüseynova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Fazilə Nəbiyeva

                                                   

Mövzuya uyğun