AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2022 № 4 (57)  

Nərgiz MANSUROVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın baş müəllimi

Ünvan: Bakı şəhəri, Ş.Bədəlbəyli 98

E-mail: nargiz1164@mail.ru

 UOT 785              

SERGEY RAXMANİNOVUN FORTEPİANO YARADICILIĞI

VƏ ONUN “POLİŞİNEL” PYES-FANTAZİYASININ BƏDİİ OBRAZI

 

Xülasə: Təqdim olunmuş məqalədə dahi rus bəstəkarı və pianoçusu Sergey Rax­ma­ninovun çoxşaxəli fəaliyyəti səciyyələndirilir, onun XIX– XX əsrdə yalnız rus mu­siqi mədəniyyətində deyil, dünya musiqi tarixində tutduğu əhəmiyyətli yeri və ro­lu qeyd olunur. Raxmaninov fortepiano musiqisinin ifadə vasitələrini (melodiya, har­moniya) zənginləşdirmiş, əsərlərində simfonizm prinsipini geniş tətbiq et­miş­dir. Raxmaninovun həm bir bəstəkar və həm də bir pianoçu kimi fərdi sənətkar key­fiyyətlərinə malik olması onun fortepiano musiqisi sahəsində yeni yollar aç­ma­sı­na, yeni ifadə vasitələri tətbiq etməsinə, yeni kompozisiya metodları ya­rat­ma­sı­na, fortepianonun səslənməsinin xarakterinə yeni boyalar və çalarlar gətirməsinə sə­bəb olmuşdur.

Açar sözlər: Raxmaninov, “Polişinel”, pyes-fantaziya, bəstəkar, pianoçu, dirijor, fortepiano 

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

  1. Асафьев Б.В., С.В.Рахманинов, – М.: 1945, Искусство, – 27 s.
  2. Брянцева В., С.В.Рахманинов. – М.: Сов. композитор, 1976. – 644 с.
  3. Келдыш Ю. Рахманинов и его время. – М.: Музыка,1973. – 470 с

Наргиз Мансурова

Старший преподаватель БМА имени У.Гаджибейли

 

ФОРТЕПИАННОЕ ТВОРЧЕСТВО СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ПЬЕСЕ ФАНТАЗИИ «ПОЛИШИНЕЛ» 

 

Резюме: В представленной статье «Фортепианное творчество Сергея Рахманинова и художественный образ его пьесы-фантазии Полишинель» характеризуется многогранная деятельность гениального русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова, отмечается его важное место и роль не только в истории русской музыкальной культуры, но и мировой музыки XIX – XX веков.

Рахманинов обогатил выразительные средства фортепианной музыки (мелодию, гармонию) и широко применил в своих произведениях принцип симфонизма. Индивидуальные художественные качества Рахманинова как композитора и пианиста привели его к открытию новых путей в области фортепианной музыки, применению новых выразительных средств, созданию новых композиционных приемов, внесению новых красок и оттенков в характер фортепианного звука.

Ключевые слова: Рахманинов, «Полишинель», пьеса-фантазия, композитор, пианист, дирижер, фортепиано 

Nargiz Mansurova

Senior Lecturer at BMA named after U.Hajibayli

 

THE PIANO WORKS OF SERGEI RACHMANINOV AND THE ARTISTIC

IMAGE IN THE FANTASY PIECE «POLISHINEL»

 

Summary: The presented article entitled «Sergei Rachmaninoff’s piano creativity and the artistic image of his play-fantasy «Polishinel» characterizes the multifaceted activity of the genius Russian composer and pianist Sergei Rachmaninoff, noting his place and role not only in the Russian musical culture, but also in the history of the world music in the 19th and 20th centuries.

Rachmaninoff enriched the means of expression (melody, harmony) of piano music, widely applied the principle of symphony in his works. Rachmaninoff’s individual artistic qualities as both a composer and a pianist led him to break new ground in the field of piano music, to use new instruments, to create new compositions, and to bring new colors and shades to the characteristics of piano sound.

Keywords: Rachmaninoff, «Polishinel», play-fantasy, composer, pianist, band-master, piano 

 

Rəyçilər: 

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Sevda Məmmədova,

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Aytən İbrahimova

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur