AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERBVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 №2 (44)

Gülnar MİRZƏYEVA

BMA-nın dissertantı

AMK-nın konsertmeysteri

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email: gulnar.mirzayeva.bma@gmail.com

 

ETÜD JANRININ FORMALAŞMASINDA BAROKKO DÖVRÜ MUSİQİ JANRLARININ ROLU

endir

PDF

 UDK 78.083                             

Xülasə: Məqalədə etüd janrının Avropa musiqisində yaranma tarixinə nəzər sa­lın­mış­dır. Etüd janrının əsas meyarlarının formalaşmasında rol oynamış digər mu­siqi janr­la­rı­nın bədii və texniki əhəmiyyəti işıqlandırılmışdır. Bu janrlar sı­ra­sın­da əsas yeri tutan bir sıra polifonik pyeslər, sonatinalar, eləcə də fortepiano ifa­çılığının inkişafında sələf ro­lunu oynamış orqan və klavesin ifaçılığı haqqında m­əlumat verilmişdir.

Açar sözlər: etüd, incəsənət, musiqi, texnika, orqan, klavesin

ƏDƏBİYYAT:

  1. Портная И.В. Этюд как явление художественного творчества. // Исторические, фи­ло­со­фские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Воп­ро­сы теории и практики Тамбов: Грамота, 2012. № 1 (15): в 2-х ч. Ч. I. с.157-159, ISSN 1997-292X
  2. Алексеев А.Д. История фортепианного искусства. М.: Музыка, 1988, 415 с.
  3. Терентьева Н.А. Карл Черни и его этюды. С.Пб.: Композитор, 1999, 68 с.
  4. Яворский Д. Трансцендентные этюды Ф.Листа в аспекте исторической периодизации раз­вития категории жанра С.Аверинцева / Київське музикознавство: НМАУ ім. П.І. Чай­ковського; Київський ін-т музики ім. Р.М. Глієра;. К., 2013. с.179-191.

 

Гюльнар МИРЗОЕВА

Диссертант БМА им. У.Гаджибейли

 

РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ ПЕРИОДА БАРОККО В ФОРМИРОВАНИИ ЭТЮДНОГО ЖАНРА

 

Резюме: В статье раскрывается история возникновения и развития этюда как му­зыкального жанра. Представлена характеристика основных историко-эво­лю­цион­ных путей его развития в творческо-исполнительской практике, а также связь жанра этю­да с развитием фортепианного исполнительства.

Ключевые слова: этюд, искусства, музыка, техника, орган, клавесин

 

Gulnar MIRZAYEVA

Сandidate for a degree of BMA named after Uzeyir Hajibayli

 

THE ROLE OF MUSIC GENRES OF THE BAROCCO PERIOD IN FORMATION OF THE ETUDE GENRE

 

Summary: The article focuses on the history of formulation of the Etude genre in European music. The article also talks about characteristic of the main historical and evolutionary ways of its development and connection of a genre of the etude with development of piano performance.

Keywords: etude, art, music, exercise, technique, organ, harpsichord

 

Rəyçilər: professor Məmmədağa Umudov

                 dosent Leyla Zalıyeva

Mövzuya uyğun