AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2022 №3 (56)

Nuranə ZEYNALOVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın müəllimi və dissertantı

Elmi rəhbər: fəlsəfə üzrə elmlər doktoru,

professor Gülnaz Abdullazadə

E-mail: nurane19829@gmail.com

UOT:  781,68

 

AZƏRBAYCAN FORTEPİANO REPERTUARINDA XALQ MUSİQİ İŞLƏMƏLƏRİNİN METODİK ƏHƏMİYYƏTİ

 

Xülasə: Təqdim olunan məqalədə Azərbaycan fortepiano repertuarında milli mə­qam­lara əsaslanan xalq musiqi işləmələrindən bəhs olunur. Pianoçuların kiçik yaş­­larından başlayaraq xalq musiqisi nümunələri ilə tanış olması olduqca va­cib­dir. Burada müxtəlif not nümunələri ifaçılıq metodikası baxımından araşdırılmış, ifa­çılıq məqsədləri qeyd olunmuşdur. Milli məqamların və xalq musiqisi işlə­mə­lə­ri­nin fortepianio ifaçılığında əhəmiyyəti üzə çıxarılmışdır.

Açar sözlər: Üzeyir Hacıbəyli, xalq musiqisi, milli məqamlar, fortepiano repertuarı, xalq musiqi işləmələri

PDF

endir

 

 

ƏDƏBİYYAT:

 1. Allahverdiyev V. Fortepiano üçün seçilmiş əsərlərin ifaçılıq xüsusiyyətləri. Dərs vəsaiti. B.: İdeal-Print, 2015, 100 s.
 2. Bədəlbəyli F., Seyidov T. Üzeyir Hacıbəylinin elmi sistemi əsasında milli lad təfəkkürü proqramı. B.: Xatun-Plyus, 2012, 36 s.
 3. Əliyeva İ. Azərbaycan musiqisi əsasında lad-intonasiya eşitmə hazırlığı üzrə praktiki vəsait. B.:, Adiloğlu, 2010, 244 s.
 4. Hacıbəyli Ü.Ə. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B.: Apostrof, 2010, 176 s.
 5. Seyidov T. Məqalələr. Resenziyalar. Müsahibələr. Materiallar. B.: Çağdaş AS, 2013, 344 s.
 6. Seyidov T. Üzeyir Hacıbəylinin “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” elmi fundamental əsəri əsasında adaptasiya olunmuş dərs vəsaiti. B.: E. L., 2010. 48 s.
 7. Seyidov T., Həsənova C., İbrahimova A. Azərbaycan ladlarının tədrisinə dair müntəxəbat. I hissə. B.: Təhsil Nəşriyyat-Poliqrafiya, 2015, 120 s.
 8. Seyidov T., Zöhrabova L., İbrahimova A. Azərbaycan ladlarının tədrisinə dair müntəxəbat. II hissə. B.: Təhsil, 2015, 88 s.

 

Notoqrafiya:

 1. Bədəlbəyli F., Rəcəbov O., Quliyeva N., Axundova Y. Fortepianoda çalmaq üçün vəsait. B.: Çıraq, 2013. 234 s.
 2. Əmirov F. Fortepiano üçün əsərlər. Moskva: Sovetskiy kompozitor, 1985, 73 s.
 3. Hacıyev R. Uşaqlar və gənclər üçün musiqi. Moskva, Sovetskiy kompozitor, 1989, 32 s.
 4. İbrahimova S. Azərbaycan təranələri. B.: Mars-Print, 2009, 44 s.
 5. Mirzəyev M. Gənclik albomu. Moskva, Muzika, 1966, 24 s.
 6. Nəzirova E. Azərbaycan xalq melodiyalarının fortepiano işləmələri. B.: 2019, 42 s.
 7. Yeqorova L.Siroviç R. Yeni başlayanlar üçün dərslik. B.: Azərnəşr 2000 164 s.
 8. Yeqorova L.Siroviç R. Yeni başlayanlar üçün dərslik. II hissə. B.: Azərnəşr 1965, 206 s.

Нурана ЗЕЙНАЛОВА

Преподаватель и диссертант

БМА им. Узеира Гаджибейли

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАБОТОК НАРОДНОЙ МУЗЫКИ В РЕПЕРТУАРЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

 

Резюме: В представленной статье рассматриваются национальные лады и об­работки народной музыки, которые в последнее время преобладают в репер­туа­ре азербайджанского фортепианного исполнительства. Для пианистов очень важ­но знакомиться с национальной народной музыкой с раннего возраста. Здесь ме­тодически исследуются разные нотные образцы, отмечаются цели испол­не­ния. Выявлена важность исполнения национальных ладов и народной музыки.

Ключевые слова: Узеир Гаджибейли, народная музыка, национальные лады, фортепианный репертуар, народная музыка, фортепианная музыка, пианист

 

Nurana ZEYNALOVA

Lecturer and candidate for a degree

of Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibayli

 

THE METHODICAL SIGNIFICANCE OF FOLK MUSIC WORKS

IN THE REPERTOIRE OF PIANO PERFORMANCE IN AZERBAIJAN

 

Summary: The presented article discusses the national modes and folk music works that have recently been in the repertoire of Azerbaijani piano performance. It is very important for pianists to get acquainted with national folk music from an early age. Here, different samples of notes are studied from the methodological point of view; the purposes of performance are noted. The importance of performing national modes and folk music was revealed.

Keywords: Uzeyir Hajibeyli, national music, national modes, piano repertoire, folk music performances, piano music, pianist

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, BMA-nın dosenti Sevda Məmmədova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Aytən İbrahimova

Mövzuya uyğun