AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2021 №3 (52)  

Leyla ASLANOVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın doktorantı

Elmi rəhbər: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

professor Gülzar Mahmudova

Ünvan: Bakı, Nəsimi rayonu, Şəmsi Bədəlbəyli 98

E-mail:leyluwka5@mail.ru

 

ELNARƏ DADAŞOVANIN “MÜƏLLİMİN XATİRƏSİNƏ” FORTEPİANO MƏCMUƏSİNİN ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

UOT: +786

Xülasə: Təqdim olunan tədqiqat işi E.Dadaşovanın «Müəllimin xatirəsinə» for­te­pia­no silsiləsinin üslub xüsusiyyətlərinin tədqiqinə həsr edilmişdir. Bu silsilə bəs­tə­karın şəxsi etirafı olaraq fortepiano əsərləri arasında xüsusi yer tutur. Bu sə­bəb­dən tədqiqatın əsasını silsilənin hər miniatürünün məcazi məzmununun acıq­lan­ması təşkil edir. Məqalədə müəllif əsərin musiqi dilinin bütün xüsusiyyətlərini, struk­tur təşkilini araşdırır. Hər miniatürün musiqi inkişafı ilə məcazi məzmunu arasındakı əlaqəyə xüsusi diqqət yetirilir.

Açar sözlər: Elnarə Dadaşova, fortepiano, silsilə, məcazi məzmun, forma, musiqi dili, leytintonasiya

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

 1. Azərbaycan xalq mahnıları. 2 cilddə, I c., Tərtib edən S.Kərimi; red.: E.Dadaşova. B.: Öndər, 2005, 168 s.
 2. Azərbaycan xalq mahnıları. 2 cilddə, II c., Tərtib edən S.Kərimi; red.: E.Dadaşova. B.: Öndər, 2005, 128 s.
 3. Dadaşova E.R. Polifoniya üzrə qısa mühazirələr kursu. B.: APU, 1991, 112 s
 4. Dadaşzadə Z. Elnarə Dadaşova B.: Şərq-Qərb, 2015, 32 s. URL:http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=vtls000476899
 5. Dadaşzadə. Z.A. Elnarə Dadaşova. / Azərbaycan musiqi tarixi. V cild. XX fəsil. Bakı: Elm, 2020, s.541-571.
 6. Dadaşzadə Z.A. Nikbin dünyaduyumlu bəstəkar. / Dadaşzadə Z.A. Biz də bu dünyanın bir hissəsiyik… Bakı: Nurlan, 2004, s.141-150
 7. Əliyeva, D. H. Elnarə Dadaşovanın “6 prelüd” silsiləsinə ifaçılıq təhlili. Metodik göstərişlər: “Ümumi fortepiano” fənni üzrə bakalavr və magistr pilləsində təhsil alan tələbələr ücün / Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Ü.Hacibəyli ad. Baki Musiqi Akad. Bakı, 2009, 22 s. URL:http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=87632&pno=4
 8. Əliyeva F. Musiqi ilə çağlayan ürək. // “Azərbaycan qadını” jurnalı, No 11-12, 1992, s.1.
 9. Əliyeva N. Elnarə Dadaşovanın “Səda” əsərində milli üslubun təzahür prinsipləri. // “Konservatoriya” jurnalı 2018 No1(39) s.35-39 URL: http:// konservatoriya.az/wp-content/uploads/2018/03/Konservatoriya-2018-1-35-39.pdf
 10. Əlizadə F., Axundova N. Qadınlar musiqidə. // “Musiqi dünyası” jurnalı, No 1, 1999, s.154-155.
 11. Hacımusalı O. Musiqi dünyasında iz qoyan sənətkar. // “Xalq Cəbhəsi” 2012. 27 yanvar. s.13. URL:http://anl.az/down/meqale/xalqcebhesi/2012/yanvar/228460.htm
 12. Məmmədova S. Elnarə Dadaşovanın “Sayalı” baletinin müxtəlif redaksiyalarının müqayisəli təhlili. // “Konservatoriya” jurnalı 2018 No 4 (42) s.60-65 URL:http://konservatoriya.az/wp-content/uploads/2018/12/Konservatoriya-2018-4-60-65.pdf
 13. Xəyalə Günəş. Bəstəkar zamanın nəbzini tutur. (Elnarə Dadaşova ilə müsahibə). Palitra. 13 mart. s.12. URL: http://anl.az/down/meqale/palitra/2014/mart/ 357913.htm

Rus dilində

 1. Ахмедова С. Конвергентность «концерта-симфонии» Эльнары Дадашевой. // Электронный журнал “Harmoniya” URL:http://harmony.musigi-dunya.az/rus/archivereader.asp?s=1&txtid=587
 2. Дадашева Э. Некоторые особенности мелодических отклонений в азербайджанских народных танцах. Электронный журнал “Harmoniya” URL:http://harmony.musigi-dunya.az/rus/archivereader.asp?s=1&txtid=233
 3. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений М.: Музыка, 1967, 750 с.
 4. Сеидов Т. Фортепианные пьесы азербайджанских композиторов 70 – 80-х годов ХХ века. Электронный журнал “Harmoniya” URL:http://harmony.musigi-dunya.az/rus/archivereader.asp?s=1&txtid=200
 5. Способин И. Музыкальная форма М.: Музыка, 1984, 401с.

Saytoqrafiya:

 1. Bəstəkar Elnarə Dadaşova haqqında veriliş — Mədəniyyət kanalı. (16.08.2018) URL:https://www.youtube.com/watch?v=4dEAu6ndV8c
 2. Bəstəkarlar İttifaqı. Dadaşova Elnarə Rəhimağa qızı. URL:http://composers.musigi-dunya.az/az/composers_d.html
 3. Гарифуллин Р. https://psyfactor.org/lib/garifullin49.htm
 4. Elnarə Dadaşova. URL: https://sozmusiqi.wordpress.com/az/composer/elnare-dadashova/
 5. Список произведений Эльнары Дадашевой. URL: http://e-library.musigi-dunya.az/gn_katalog/author_ct_d.html
 6. Vikipediya, azad ensiklopediya. Elnarə Dadaşova. URL:https://az.wikipedia.org/wiki/Elnar%C9%99_Dada%C5%9Fova
 1. Uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin tədris portalı. Elnarə Dadaşova. URL:http://music.mctgov.az/az/view/357/24/Dadasova_Elnare

 

Лейла АСЛАНОВА

Докторант БМА им. У.Гаджибейли

 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ФОРТЕПИАННОГО ЦИКЛА

«ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ» ЭЛНАРА ДАДАШЕВОЙ 

 

Резюме: Представленное исследование посвящено изучению сти­лис­ти­че­ских черт фортепианного цикла «Памяти учителя» Э.Дадашевой. Этот цикл за­ни­­­мает особое место среди фортепианных произведений композитора. Данное произ­­ведение личная исповедь автора, поэтому в содержании исследования важ­­ное место занимает раскрытие образного содержания каждой миниатюры цикла. Одновременно автор изучает особенности музыкального языка произ­ве­дения, его структурной организации. В статье уделяется внимание взаимосвязи музы­кального развития каждой миниатюры с его образным содержанием.

Ключевые слова: Эльнара Дадашева, фортепиано, цикл, образное содержание, форма, музыкальный язык, лейтинтонация 

 

Leila ASLANOVA

BMA named after U. Hajibeyli, doctoral student

 

STYLISTIC FEATURES OF THE PIANO CYCLE

«TO THE MEMORY OF THE TEACHER» E. DADASHEVA

 

Summary: The presented research is devoted to the study of stylistic features of the piano cycle «In Memory of the Teacher» by E.Dadasheva. This cycle holds a special place among the composer’s piano works. This cycle is the personal confession of its author. Therefore, in the content of the study, an important place is occupied by the disclosure of the figurative content of each miniature of the cycle. At the same time, the author studies all the features of the musical language of the work, its structural organization. The article pays close attention to the relationship between the musical development of each miniature and its figurative content.

Keywords: Elnara Dadasheva, piano, cycle, figurative content, form, musical language, leytintonation

  

Rəyçilər:

sənətşünaslıq doktoru, professor Gülzar Mahmudova

sənətşünaslıq doktoru, professor Könül Nəsirova

Mövzuya uyğun