AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2023 № 3 (60)

Lalə RƏFİBƏYLİ

Gəncə Dövlət Universiteti

“Musiqi fənləri” kafedrasının doktorantı

Email: lalarafibeyli@gmail.com

 UOT: 78.02              

QƏMBƏR HÜSEYNLİNİN İNSTRUMENTAL ƏSƏRLƏRİ

 

Xülasə: Məqalə görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qəmbər Hüseynlinin instrumental əsər­lərinin araşdırılmasına həsr olunub. Q.Hüseynlinin yaradıcılığında mahnı və ro­manslar, uşaq mahnıları əsas yer tutur. lakin onun bir sıra instrumental əsərləri də vardır ki, tədris re­per­tuarına daxil olmuşdur. Məqalədə bəstəkarın fortepiano üçün yazdığı “7 uşaq pyesi” məcmuəsinin təhlili verilmiş, рyeslərin musiqi dilinin xüsusiyyətləri işıq­lan­dırılmışdır.

Açar sözlər: Fortepiano, pyes, musiqi forması, məqam əsası, melodiya

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

  1. Hüseynli, B.X, Xəlilov, V.C. Bəstəkar Qəmbər Hüseynli. / B.X.Hüseynli, V.C.Xəlilov. – Bakı: Gənclik. – 1997. – 99 s.
  2. Сеидов, Т.А. Развитие жанров азербайджанской фортепианной музыки. / Т.А.Сеидов. – Баку: Шур. – 1992. – 308 с.
  3. Hüseynli Q.M. 7 uşaq pyesası. Fortepiano üçün. [Notlar] / Q.M.Hüseynli. – Bakı: Azdöv­musnəşr. – 1940. – 20 s.

 

Лала РАФИБЕЙЛИ

Докторант кафедры «Музыкальные науки»

Гянджинского Государственного Университета

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГАМБАРА ГУСЕЙНЛИ

 

Резюме: Статья посвящена исследованию инструментальных произведений видного азербайджанского композитора Гамбара Гусейнли. В творчестве Г.Гусейнли основное место занимают песни и романсы, детские песни, а его инстру­ментальные произведения вошли в учебный репертуар. В статье представ­лен анализ сборника “7 детских пьес”, написанных для фортепиано и освещены особенности музыкального языка этих произведений.

Ключевые слова: Фортепиано, пьеса, музыкальная форма, ладовая основа, мелодия

 

Lala RAFIBEILI

Doctoral student of the Department of Musical Sciences

Ganja State University

 

INSTRUMENTAL WORKS BY GAMBER HUSSEINLI

 

Abstract: The article is devoted to the study of instrumental works by the prominent Azerbaijani composer Gambar Huseynli. In the works of G. Huseynli, the main place is occupied by songs and romances, children’s songs, his instrumental works are included in educational repertoire. The article presents an analysis of the collection “7 children’s plays” written by the composer for piano, highlights the features of the musical language of the plays.

Keywords: Piano, piece, musical form, modus, melody

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor Sevda Qurbanəliyeva

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Fazilə Nəbiyeva

Mövzuya uyğun