AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA» 2022 №2 (55) 

Nəzrin HÜSEYNOVA

Sənətşünaslıq magistri

Elmi rəhbər: Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

professor Fəttah Xalıqzadə

Email: nezrinselimova@gmail.com

 UOT: 786/789                         

FƏXRƏDDİN DADAŞOVUN İFAÇILIQ SƏNƏTİ

 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, professor, dosent, istedadlı kamança ifaçısı olan Fəxrəddin Dadaşovun həyat və fəaliyyətindən bəhs olunmuşdur. Burada ifaçının solo, Cabbar Qaryağdıoğlu adına muğam üçlüyü və müx­təlif ansambllardakı fəaliyyətindən bəhs edilir. Məqalədə Fəxrəddin Da­da­şo­vun formalaşdığı dövr, onu əhatə edən mühit, öz üzərində tələbkar, intizamlı və da­vamlı surətdə çalışmasının uğurlarının əsas səbəbi kimi göstərilmişdir. Fəx­rəd­din Dadaşovun yüksək ifaçılıq qabiliyyəti, sənətinə olan vurğunluğu, neçə-neçə bey­nəlxalq festivallarda, qastrol səfərlərində uğurlu çıxışı qeyd olunmuşdur.

Açar sözlər: Fəxrəddin Dadaşov, muğam sənəti, üçlük, kamança ifaçılığı

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT

 1. Hacıbəyli Ü.Ə. Seçilmiş əsərləri. II cild. — B.: Şərq-Qərb, 2005. — 456 s.
 2. Hüseynov R.B. Min ikinci gecə. — B.: İşıq, 1988. -408 s.
 3. İsazadə Ə.İ., Quliyev X. Bəhram Mansurov. — B.: İşıq, 1982. — 51 s.
 4. Məmmədov A.K. XIX-XXI əsrlərdə Azərbaycan simli musiqi alətləri. — B.: 2011. — 138 s.


 Saytoqrafiya

 1. Xalq artisti professor Əhməd Bakıxanov adına xalq çalğı alətləri ansamblı. Mərakeş teatırı 1990. URL:https://www.youtube.com/watch?v=1_a-C4Ng86M&t=18s
 2. Лятиф (немой фильм с импровизированным саундтреком в стиле этно-джаз). 1930-2011-2019. URL:https://www.youtube.com/watch?v=8OnzYoptjX0&t=2010s
 3. Kamanzən Fəxrəddin Dadaşov — Ruhumun səsi (sənədli film, 2020) URL:https://m.youtube.com/watch?v=ETw5clyl4xs
 4. Faxraddin Dadashov — Durnalar C.Cahangirov (solo kamancha) 2004 URL:https://www.youtube.com/watch?v=a_mNy2Q85lg
 5. KamanTV — Fexreddin Dadashov. URL:https://www.youtube.com/watch?v=QxSdGCi2fTc
 6. Fəxrəddin Dadaşov — Şüştər (1987-ci ildə Kürdəxanıda lentə alınıb) URL:https://www.youtube.com/watch?v=cDff-zRJ0fU
 7. Faxraddin Dadashov — Raftam (Solo kamancha) 2004 URL:https://www.youtube.com/watch?v=MRygCWR_pZ4
 8. Yaqub Memmedovun Yubileyi. Şuşasız. İfa edir: Vahid Abdullayev, Mohlet Muslumov, Fexreddin Dadasov.с URL:https://www.youtube.com/watch?v=v32PInVZmgQ

 

Назрин Гусейнова

Магистр искусствоведения

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО ФАХРАДДИНА ДАДАШОВА

 Резюме: В статье рассказывается о жизни и деятельности народного ар­тис­та Азербайджанской Республики, профессора, видного кя­ман­чис­та Фахраддина Дадашова. Говоря о роли кяманчи в музы­каль­ной культуре Азербайджана, уделяется внимание уникальным оттенкам в исполнительстве Фахраддина Дадашова. Представлено сольное творчество исполнителя, в составе мугамного трио имени Джаббара Карьягдыоглу и его деятельности в различных ансамблях. В статье представлены этапы формирования творчества Фахреддин Дадашова, среда, которая его окружала. Требовательная, дисциплинированная и непрерывная работа над со­бой являются основными причинами его успеха. Представлены высокая ис­пол­ни­тель­ская культура Фахреддина Дадашова, его успешные выступ­ления на нескольких международных фестивалях и гастролях.

Ключевые слова: Фахраддин Дадашов, искусство мугама, трио, сольное исполнение на кяманче, аккомпанемент, концертная деятельность, струнный музыкальный инструмент

 

 Nazrin Huseynova

Master Ethnomusicologist

 FAKHRADDIN DADASHOV’S PERFORMING ART 

 Summary: The article talks about the life and activity of Fakhraddin Dadashov, People’s Artist of the Republic of Azerbaijan, professor, associate professor, talented kamancha player. The role of the kamancha instrument in the music culture of Azerbaijan, the unique shades of Fakhraddin Dadashov’s performance ability were discussed. It is written about the singer’s solo, in the mugham trio named after Jabbar Qaryagdioglu and his activity in various ensembles. In the article, the period in which Fakhreddin Dadashov was formed, the environment that surrounded him, the demanding, disciplined and continuous work on himself are the main reasons for his success. Fakhreddin Dadashov’s high performance ability, successful performances at several international festivals and tours have been shown.

Keywords: Fakhraddin Dadashov, mugham art, trio, kamancha solo performance, accompaniment, concert activity, stringed musical instrument

  

Rəyçilər: 

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Xalıqzadə Fəttah

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qulamova Jalə

Mövzuya uyğun