AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA”  2021 № 2 (51

Yeganə BAYRAMLI

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

“Muğamşünaslıq” şöbəsinin böyük elmi işçisi

Ünvan: Bakı, H. Cavid pr., 31

Email: yegana-bayramli@mail.ru

UOT: 789

AZƏRBAYCAN KAMANÇA İFAÇILIĞINDA USTAD SƏNƏTKAR HABİL ƏLİYEVİN ROLUNA DAİR

 

Xülasə: Təqdim olunan məqalədə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, “Şöh­rət” və “İstiqlal” ordenli ustad sənətkar, mahir kaman ifaçısı Habil Əliyevin öz­ü­nə­­məxsus ifaçılıq ənənəsi tədqiq olunmuşdur. Eyni zamanda, ustadın ifa etdiyi ka­man­ça alətinin özəlliyi və onun muğam ifaçılığında əhəmiyyəti işıqlandırılmışdır.

Açar sözlər: Habil Əliyev, muğam, muğam ifaçılıq ənənəsi, kamança, simli musiqi aləti

endir

 

 

PDF

 

 

 

ƏDƏBİYYAT:

 1. Bayramlı Y.Z. Azərbaycan simli musiqi alətləri milli mədəni ənənənin tərkib hissəsi kimi. Fəlsəfə doktoru dissertasiya işi. Bakı, 2014, 145 s.
 2. Bayramlı Y.Z. Kamança yaylı simli musiqi aləti ənənə və müasirlik rakur­sunda. // “Musiqi dünyası” jurnalı № 2 (59), 2014, s. 100-102
 3. Daşdəmirli Ə. Mən kamançaya borclu qalmamışam. // Azərbaycan müəllimi. 2011. 11 noyabr. s.12-13. URL:http://anl.az/down/meqale/az_muellimi/2011/noyabr/211748.htm
 4. Manafova C. Firəngiz Əlizadənin “Habilsayağı” əsərində muğamdan istifadə prinsipləri. // “Mədəni həyat” 2013-12 s. 63-65
 5. Ol Ə. Kaman əfsanəsi. H. Əliyev haqqında. B.: Aspoliqraf, 2012, 160 s.
 6. Rəhimli İ.Ə. Habil Kaman (Sənətdə keçən ömür). B.: İşıq, 1987, 112 s.
 7. Xəlilzadə F. Möcüzəli təranələr dünyası. // “Azərbaycan”, 2012 14 iyun, s.6
 8. URL: http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2012/iyun/424.htm
 9. Zöhrabov R.F. Azərbaycan muğamları. B.: Təhsil, 2013, 336 s.

 

SAYTOQRAFİYA:

 1. Habil Əliyev: Ermənidən kamança dərsi almışam. URL: https://kulis.az/news/6786
 2. Səxavət Məmmədov, Habil Əliyev “Segah” muğamı
 3. URL: https://www.youtube.com/watch?v=crZeiI9nb2Y
 4. Habil Əliyev “Segah”, “Apardı Sellər Saranı”
 5. URL: https://www.youtube.com/watch?v=3EN6FIOWWH8
 6. Habil Əliyev “Segah”,
 7. URL: https://www.youtube.com/watch?v=RYx0bAYdoMQ\
 8. Habil Əliyev “Segah”
 9. URL: https://www.youtube.com/watch?v=UKOWlKFm4XU
 10. İMSLP Category: Aliуеv, Наbil. URL:https://imslp.org/wiki/Category: Aliуеv,_Наbil

 

Егана БАЙРАМЛЫ

Доктор философии по искусствоведению,

Старший сотрудник отдела «Мугамоведения»

Института Архетектуры и Искусства НАНА

 

О РОЛИ ГАБИЛЯ АЛИЕВА В РАЗВИТИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИССКУСТВА НА КЯМАНЧЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

 

Резюме: В представленной статье исследуется особая исполнительская тра­диция народного артиста Азербайджанской Республики, орденоносца «Шох­рат» и «Истиглал», виртуозного кяманчиста Габиля Алиева. Между тем, под­чер­кивается особенность конструкции самого инструмента кяманчи мастера и его важная роль в исполнении мугама.

Ключевые слова: Габил Алиев, мугам, традиция исполнения мугама, струнный музыкальный инструмент кяманча

 

Yegane BAYRAMLI

PhD in Arts Studies

Institute of Architecture and Arts of ANAS

Senior researcher of Mugam Studies Depratment

 

TOWARDS THE ROLE OF HABIL ALIYEV

IN THE DEVELOPMENT OF THE KAMANCHA PERFORMANCE IN AZERBAIJAN

 

Summary: Azerbaijan Republic People’s Artist, “Shohret” and “Istiqlal” order bearer masterly kamancha player Habil Aliyev’s special performance tradition has been investigated in the presented article. Meanwhile, the speciality of the master’s kamancha instrument and its importance in mugam performance has also been covered.

Keywords: Habil Aliyev, mugam, mugam performance tradition, kamancha stringed musical instrument

 

Rəyçilər:  

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Sevil Fərhadova;

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əfsanə Babayeva

Mövzuya uyğun