AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2022 №3 (56)

 

İradə HÜSEYNOVA

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

AMK-nın dosenti

Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Ə.Ələkbərov küç.7

UOT: 784       

 

AZƏRBAYCAN VOKAL SƏNƏTİNDƏ İLHAM NƏZƏROVUN İFAÇILIQ ÜSLUBUNUN ÖZƏLLİKLƏRİNƏ DAİR

 

Xülasə: Təqdim edilmiş məqalə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, prezident təqaüdçüsü, bir neçə nüfuzlu beynəlxalq vokal müsabiqələrin qalibi İlham Nəzərova həsr edilmişdir. Fəaliyyətə bariton müğənni kimi başlayan sə­nət­kar tezliklə kontratenor kimi sənətini davam etdirir. Azərbaycanda ilk kontratenor tembrlı müğənni olmaqla o, vokal sənətimizdə yeni bir sahəni inkişaf etdirmiş, bu­nun­la da onun çərçivəsini genişləndirmişdir. Opera müğənnisi kimi özünü təs­diq­lə­yən İ.Nəzərov ən müxtəlif dövrlərdə bəstələnmiş, fərqli musiqi məktəblərində ya­ra­dılmış, üslub təzadlığı ilə seçilən səhnə əsərlərində, nəinki Azərbaycanda, dün­ya­nın bir çox səhnələrində müxtəlif obrazları canlandırmışdır. Bununla yanaşı, İ.Nəzərovun konsert fəaliyyəti də geniş inkişaf etmişdir. O, barokko musiqisini ifa edən və onun təbliği ilə məşğul olan müğənnidir.

Açar sözlər: Azərbaycan vokal məktəbi, İlham Nəzərov, bariton, kontratenor, opera, barokko musiqisi

endir

PDF

 

ƏDƏBİYYAT:

  1. Abdullazadə G.A. İlham Nəzərov: sərhədsiz səs… B.: Savad, 2020, 128 s.
  2. Babayeva M.İ. İlham Nəzərov: ənənə və novatorluq kontekstində. // “Musiqi dünyası” jurnalı, 2022, № 1/90, s. 54-58.
  3. Rəhimova A.E. Rəna Qədimovanın “İnsan” monoloqunun vokal ifaçılıq xüsusiyyətləri İlham Nəzərovun təfsirində. // “Sənət akademiyası” jurnalı, 2021, № 2 (14), s. 66-78.
  4. Абасова Э; Данилов Д; Карагичева Л; Сафаралиева К. Азербайджанская Государственная Консерватория имени Узеира Гаджибекова (1921-1971). Б.: Азернешр, 1972, 214 с.
  5. Провинция А.Г. Бакинские отголоски // Театральная Россия, 1905, № 5, с. 74-75
  6. Дильбазова М. Из Музыкального прошлого Баку. Б.: Ишыг, 1985, 136
  7. Насирова К. Мастера вокального искусства Азербайджана. В 2-х т. Т. 1. Б.: Текнур, 2020, 552 с.

 

Ирада ГУСЕЙНОВА

Доктор философии по искусствоведению,

доцент АМК

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ ИЛЬХАМА НАЗАРОВА В ВОКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

 

Рeзюмe: Представленная статья посвящена заслуженному артисту Азер­бай­джанской Республики, президентскому стипендианту, лауреату ряда прес­тиж­ных международных вокальных конкурсов Ильхаму Назарову. Артист, на­чавший свою карьеру как певец-баритон, вскоре продолжил свое творчество как контртенор. Будучи первым в Азербайджане контртенором, он развил новое направ­ление в нашем вокальном искусстве, тем самым расширив его гран­и­цы. И.Назаров, зарекомендовавший себя как оперный певец, исполнял различные пар­тии не только в Азербайджане, но и на многих сценах мира, в сценических произ­ведениях, созданных в разные эпохи, разными школами. В то же время ши­ро­ко развивалась и концертная деятельность И.Назарова. Он музыкант, испoл­няю­щий и прoпoгандирующий музыку барокко.

Ключевые слова: азербайджанская вокальная школа, И.Назаров, баритон, контртенор, опера, барочная музыка

  

Irada Huseynova

Doctor of Philosophy in Art

Associate Professor of ANC

 

ABOUT THE PECULIARITIES OF THE PERFORMING STYLE OF ILHAM NAZAROV IN THE VOCAL ART OF AZERBAIJAN

 

Summary: The article is dedicated to Ilham Nazarov who is the musical artist and a presidential scholar of the Republic of Azerbaijan. He started his career in music as a baritone singer, after the years he has continued to work as a countertenor. As the first countertenor timbrel in Azerbaijan, he developed a new field in our vocal and expanded its scope. I.Nazarov, played various characters in stage works distinguished by stylistic contrasts, not only in Azerbaijan, but also on many stages of the world. At the same time, I.Nazarov’s concert activity has also expanded. He is a musician who plays and promotes baroque music.

Keywords: Azerbaijani vocal school, I.Nazarov, baritone, countertenor, opera, baroque music.

 

Rəyçilər:

fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Akif Quliyev

 

Mövzuya uyğun