AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 4

 

Vüqar ƏLİYEV

AMK-nın baş müəllimi

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

UOT: 781,7           

ŞAMAXI (ŞİRVAN) MUĞAM MƏKTƏBİNİN BƏZİ UNUDULMUŞ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN YARADICILIQ YOLU

 endir

PDF 

 

 

 

 

Xülasə: Məqalə XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan muğam ifaçılığı sənə­tinin inkişafında özünəməxsus rol oynayan Şamaxı (Şirvan) xanəndələrinin yara­dı­cılıq irsinin tədqiqinə həsr olunmuşdur.

Açar sözlər: muğam, xanəndə, təsnif, xalq mahnıları, dəstgah

ƏDƏBİYYAT:

  1. Hüseynov R.B. Min ikinci gecə, B.: İşıq, 1988, 408 s.
  2. Qəniyev T.X. Azərbaycan xanəndəlik sənətində musiqi məclislərinin rolu. // “Musiqi dünyası” jurnalı. № 1-2/39, 2009. S.102-104
  3. Qəniyev S.H; Veysova S.Ə. Məşhur xeyriyyəçi Mahmud ağa və naməlum muğam universiteti. B.: Elm və təhsil, 2014, 292 s.
  4. Şuşinski F.H. Azərbaycan xalq musiqiçiləri. B.: Yazıçı, 1985, 478 s.

 

Вугар АЛИЕВ

Старший преподаватель АНК

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ЗАБЫТЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШЕМАХИНСКОЙ (ШИРВАНСКОЙ) ШКОЛЫ МУГАМА

 

Резюмэ: Представленная статья посвящена творческому наследию шема­­хинских (ширванских) ханенде, сыгравших важную роль в развитии мугама в конце XIX и начале XX веков.

Ключевые слова: мугам, ханенде, тесниф, народные песни, дестгях

 

Vugar ALIEV

Senior Lecturer of ANC

 

THE CREATIVE WAY OF SOME FORGOTTEN KHANENDE OF MUGHAM SCHOOL OF SHAMAKHI (SHIRVAN)

 

Summary: Article have been devoted to creative heritage of Shamakhi (Shirvan) khanende, the played important role in development of a mugham’s performances at the end of XIX and the beginning of the XX centuries.

Key words: mugham, khanende, tasnif, folk songs, dastgah

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Abbasqulu Nəcəfzadə;

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vəfa Xanbəyovova

Mövzuya uyğun