AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 4 (46)

Fəttah XALIQZADƏ

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

Email: halikzade@mail.ru

UOT: 78(092)

ÇƏTİN SƏNƏT YOLUNUN GÖZƏL BƏHRƏLƏRİ

endir

PDF

   

Xülasə: Məqalə istedadlı bəstəkar, musiqişünas və pedaqoq, respublikanın əməkdar incə­sənət xadimi Nərgiz Şəfiyevanın yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Burada sənətkarın çox­cəhətli və səmərəli fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətləri nəzərdən keçirilmiş, xüsusilə də rəngarəng musiqi əsərlərinin ideya-bədii məzmunu, orijinal üslub keyfiyyətləri və yük­sək estetik qayəsi açıqlanmışdır. Sənətkarın bənzərsiz elmi və bədii təfəkkürünün zən­gin potensialı həm yazılı məqalələrində, həm də oxuduğu mühazirə və semi­na­r­la­rın­da parlaq təzahürünü tapmışdır.

Açar sözlər: bəstəkar, musiqişünas, bədii üslub, elmi məqalə, musiqi əsərləri, təhlil, millilik, müasirlik

  

Фаттах Халыгзаде

Доктор философии по искусствоведению, профессор

 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПЛОДЫ ТРУДНОГО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

 

Резюме: В статье, посвященной славному юбилею талантливого композитора, музыковеда и педагога, заслуженного деятеля искусcтв Азербайджана Наргиз Шафиевой, раскрываются различные направления многогранного творческого пути музыканта. В частности, анализ произведений различного жанра раскрывает их разнообразное идейно-художественное содержание, индивидуальные стилистические черты и высокие эстетические достоинства. Кроме того, богатый потенциал научного мышления Н.Шафиевой отразилось как в ее научных и публицистических статьях, так и в лекциях и семинарах.

Ключевые слова: композитор, музыковед, художественный стиль, научная статья, анализ, черты национальности, современность

 

Fattakh Khalig-zade

Ph.D., professor

 

REMARKABLE FRUITS OF THE HARDCREATIVE LIFE

 

The article is devoted to the anniversary of the talented Azerbaijan composer, musicologist and pedagogue, Honorary art worker of Azerbaijan Nargiz Shafiyeva, where had been made an attempt to analyze her compositions, their rich artistic content, idiosyncratic stylistic features and lofty aesthetical ideas. Beside it, the great potentiality of N.Shafiyeva’s scholarly discourse is overtly manifested itself both in the written articles and a series of lectures and seminars.

Keywords: composer, musicologist, artistic style, scientific article, musical works, analysis, nationalism, modernity

Mövzuya uyğun