AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2023 № 4 (61) 

Fəttah XALIQZADƏ

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

AMK-nın professoru

Email: halikzade@mail.ru

Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

 Arzu ƏLİYEVA

AMK-nın məzunu, sənətşünaslıq magistri

Email: arzu_alizade_1986@mail.ru

 

SALYANIN MUSİQİ HƏYATINDA

AUTENTİK FOLKLOR ƏNƏNƏLƏRİ

 UOT 78.031.4                 

Xülasə: Salyan rayonu Azərbaycanın folklor coğrafiyasında xüsusi mövqeyi olan və indiyə qədər mədəni kimlik baxımından bir qədər müəmmalı qalan əra­zi­lər­dən­dir. Qismən bu rayonda görüşən Muğan və Şirvan mahalları (müvafiq olaraq, Kü­rün sağ və sol sahilləri) cənubdan Lənkəran-Astara regionu, qərbdən Mil dü­zü, şimaldan isə Bakı-Abşeronla çevrələnir. Salyan əvvəllər qonşu Neftçala və Ha­cıqabul rayonlarının bəzi kəndlərini də əhatə edirdi. Əsrlərdən miras qalmış yer­li musiqi folkloru, xüsusilə də onun autentik ənənələri indiyə qədər geniş və sis­temli şəkildə öyrənilməmişdir. Qeyd edilən cəhətlər və eləcə də, arxaik folk­lo­run aşınması mövzunun aktuallığını şərtləndirmişdir. Bu səbəbdən Salyanın özü­nə­məxsus autentik folkloruna məxsus 30 nümunə əldə edilərək yerli musiqi ənənə­lə­rinin ümumi kontekstində araşdırılmış, qonşu bölgələrlə müəyyən paralellər də apa­rılmışdır.

Açar sözlər: etnomusiqişünaslıq, sahə araşdırması, ibtidai sinkretik vəhdət, ictimai-mədəni həyat, autentik folklor, məhəlli musiqi ənənələri

 endir

 

PDF

 

 

ƏDƏBİYYAT:                                                                         

 1. Abbasov, A.A. Quba rayonu folkloru. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru alimlik də­rəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya. – Bakı, 2007, – 184 s.
 2. Abduləliyev, A. “Halay”ın əmək folkloru kontekstində tədqiqinə dair / Azər­bay­can milli musiqisinin tədqiqi problemləri I Respublika elmi konfransın ma­te­rial­la­rı. Bakı, Azərbaycan, 1992, 60-76
 3. Bədəlbəyli, Ə.B. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. – B.: Elm, 1969, – 246 s.
 4. Bülbül. Bir ekspedisiyanın tarixi // Seçilmiş məqalə və məruzələri. – B.: Azərb SSR EA nəşri,1968, 227 s.
 5. Bülbül. Seçilmiş məqalə və məruzələri. (Tərtibçilər: İsazadə Ə.İ. və Qasımov Q.A.). – B.: AMEA-nın nəşri, 1968, – 138 s.
 6. Fərziyeva, S.İ. Azərbaycanın Cənub-Şərq bölgəsinin “halay” rəqs mahnıları. Dərs vəsaiti. – B.: Mütərcim, 2014, — 216 s.
 7. Hacıbəyli, Ü.Ə. Azərbaycan türklərinin musiqisi haqqında (təqdim edəni, ön söz və lüğətin müəllifi F.Əliyeva). – Bakı: Adiloğlu. 2005. – 76 s.
 8. Hacıbəyli, Ü.Ə. Bədii və publisistik əsərlər. – Bakı: Şərq-Qərb, 2008. – 544 s.
 9. Hacıbəyli, Ü.Ə. Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Yazıçı. 1985, – 653 s.
 10. Hüseynli, B.X. Azərbaycan rəqs musiqisinin janr təsnifatı. “Azərbaycan incə­sə­nə­ti”, XII cild, Azərb. SSR EA nəşr, – Bakı. 1968, – s. 67-93.
 11. Hüseynov, İ. Möminlər evi – Salyan. – Bakı: Çənlibel NPM. 2007. – 284 s.
 12. Nəbiyev, A. El nəğmələri, xalq oyunları. – Bakı: Azərnəşr, 1988, – 168 s.
 13. Xalıqzadə, F. X. Azərbaycan məhəlli musiqi folkloru // Folklor və etnoqrafiya, 2013, №3, – s.96-101
 14. Xalıqzadə, F.X. Üzeyir Hacıbəyli və folklor. – B.: Şərq-Qərb, 2014, – 288 s.
 15. Rzayeva G.M. Ağbaba mahalının nanay və tırınqıları. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə dok­toru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın Avtoreferatı. – Bakı, 2011, – 24 s.
 16. Şirinova, S.T. Şəkinin musiqi folkloru. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya. – B., 2009, – 159 s.

 

Fattakh KHALIGZADE

Ph.D on the Art sciences, professor of ANC

 Arzu ALIYEVA

Master of Arts

 

 

ON THE ROLE OF AUTENTIC FOLK MUSIC TRADITIONS

IN THE MUSICAL LIFE OF SALIAN

Anstract: Salian district of the Republic of Azerbaijan has a geographically special and ethnographically uncertain position in the country. Its two halves situated on the left and right banks of the Kura-river, respectedly, present small territories of more broad Shirvan and Mughan regions, which in turn are surrounded by Lankaran-Astara region to the south, Baku-Absheron to the north and Mil plain to the west. Salian has recently included also some villages of the neihboring Neftchala and Hajiqabul districts. However, so far the authentic folk music tradtions the district handed down from the historical past had not yet been systematically explored by ethnomusicologists and are faced with the danger of dissappearance. This article deals with some about 30 folk tunes, collected in the last few years during many field trips. and reveals some parallels to the traditions of the neighboring districts.

Keywords: ethnomusicology, field works, initial folk syncretism sicio-cultural life, authentic folklore, regional traditions

 

Фаттах ХАЛЫК-ЗАДЕ

Доктор философии по искусствоведению,

профессор, АНК

Арзу АЛИЕВА

Магистр искусствоведения

 

О РОЛИ АУТЕНИЧНЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ САЛЯНСКОГО РАЙОНА

Резюме: Сальянский район Республики Азербайджан, географически и эт­ног­рафически занимает особую позицию в стране. Две части, рас­по­ло­женные на левом и правом берегу реки Кура, представляют небольшие тер­ри­то­рии более крупных регионов Ширвана и Мугани, которые, в свою очередь, окру­же­ны регионами Ленкаран-Астара к югу, Баку-Абшерон к северу и Мильской рав­ни­ной к западу. Некоторые селения соседних районов Гаджикабул и Нефтечала не­давно также входили в состав Сальянского района. До сих пор аутентичная фоль­клорная музыка района не подвергалась специальному изучению, что наряду с пос­тепенным исчезновением архаических пластов, обусловило выбор данной темы исследования. Приблизительно три десятка локальных фольклорных об­ра­з­цов, собранных в полевых работах последних лет, подвергаются различному ана­ли­зу в контексте народно музыкальных традиций Сальяна и сравниваются с неко­торыми сходными жанрами соседних регионов.

Ключевые слова: этномузыкознание, полевые работы, первичный фольклорный синкретизм, социально-культурная жизнь, аутентичный фольклор, региональные традиции 

 

Rəyçilər: 

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lalə Hüseynova 

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Fazilə Nəbiyeva

Mövzuya uyğun