AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 3 (45)

Fəttah XALIQZADƏ

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,əməkdar incəsənət xadimi, professor

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu Ələsgər Ələkbərov 7

Email: halikzade@mail.ru

UOT: 78.031.4

ÜMUMDÜNYA TAİLAND KONFRANSINDA

endir

PDF

 

Xülasə. Bu il Tailandın Chulalonqkorn Universiteti Ənənəvi Musiqi üzrə Beynəlxalq Şu­ra­nın (İCTM-in) 45-ci Ümumdünya konfransına ev sahibliyi etmişdir. Şura etno­mu­si­qi­şü­nas­lıq və xalq rəqslərini öyrənən etnokoreology sahəsində dünyanın tanınmış mü­tə­xəs­sis­lə­rini öz sıralarında birləşdirir, bu sahələrdə qazanılan ən yeni nailiyyətləri qlo­bal miq­yas­da müzakirələrə çıxarır. Məqalədə konfransın müxtəlif tədbirlər silsiləsi, me­to­doloji mə­sələlər, qeyri-Avropa elmi məktəblərinin hazırkı vəziyyəti, eləcə də, Türk xalq­larının, o cüm­lədən Azərbaycan ənənəvi musiqi və rəqs sənətinin dünya kon­teks­tin­də öyrənilməsi, və ümumiyyətlə səfərin təəssüratları işıqlandırılır. Bütün bunlar milli mü­təxəssislərimizi bey­nəlxalq miqyasda daha yaxından fəaliyyət göstərməyə ruh­lan­dı­rır.

Açar sözlər: etnomusiqişünaslıq, ənənəvi musiqi və rəqslər, dünya xalqları, yeni metod və yanaşmalar.

Фаттах ХАЛЫК-ЗАДЕ

Доктор философии по искусствоведению,

заслуженный деятель искусств, профессор

 

НА ВСЕМИРНОЙ ТАИЛАНДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

 

Резюме: В этом году Университет Чулалангкорн Таиланда принял гостей 45-ой Все­мирной конференции ICTM на которой участвовали видные этномузыковеды и этно­хореологи из всех континентов Земного шара. В рамках данной конференции прош­ло обсуждение новейших достижений практики и теории отмеченных дисциплин. В статье освещаются разнообразные мероприятия прошедшего форума, основные ме­то­дологические дискуссии, состояние западных и неевропейских школ, и, в частности, роль традиционной музыки и танца Азербайджана и других тюркских народов в кон­тексте всей мировой культуры

Ключевые слова: этномузыкознание, традиционная музыка и танцы, мировые культуры, новые методы и подходы

 

Fattakh KHALIG-ZADE

Ph.D, professor

 

ICTM WORLD CONFERENCE IN THAILAND

 

Summary: This year Chulalongkorn University of Thailand hosted 45th ICTM World conference. The conference assembled the renown scholars of ethnomusicology and ethnochoreology all over the world to discuss newest achievements of these disciplines. The article mentions conference’s various events, methodological issues, state of non-European schools, and particularly the view on the Azerbaijani and Turkic peoples traditional music and dance practices in relation to the world cultures with the aim to encourage scietific activities of national colleagues.

Keywords: ethnomusicology, traditional music and dance, world cultures, new methods and approaches

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lalə Hüseynova

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fəxrəddin Baxşəliyev

 

 

Mövzuya uyğun