AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA» 2022 №1 (54) 

Fəttah XALIQZADƏ

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, AMK-nın professoru

Ünvan: Yasamal r., Ə.Ələkbərov küç. 7

E-mail: halikzade@mail.ru

 UOT:    78.031.4    

ETNOMUSİQİŞÜNASLAR ÜÇÜN DƏYƏRLİ TƏLİMAT

 

Xülasə: Böyük Britaniyanın məşhur Oksford Uniersiteti 1995-ci ildən etibarən el­min müxtəlif sahələri üzrə çox qısa müqəddimələr qəbilindən olan nəşrlərə baş­la­mış­dır. Beynəlxalq elmi ictimaiyyətin ən müasir tələblərinə cavab verən bu layihə çər­çivəsində 2014-cü ildə tanınmış ABŞ alimi Timoti Raysın “Ethnomusicology.     A Very Short Introduction” adlı dolğun məzmunlu təlimat kitabçası da işıq üzü gör­­müş­­dür. Hazırki rəy-esse dəyərli elmi-metodik vəsaitin təbliği məqsədi ilə onun bü­tün fəsil və bölmələri haqqında geniş məlumat verir, müasir etno­mu­si­qi­şü­­nas­lı­ğın nə­həng və sirli dünyasından bir çox metod və yanaşmaları, anlayış və kon­­sept­ləri pe­şəkarlar, tələbələr, habelə qonşu elmlərin nümayəndələri ilə tanış edir.

Açar sözlər: musiqişünaslıq, etnomusiqişünaslıq, folklor, antropologiya, musiqi nəzəriyyəsi, tarix, müasirlik, tədqiqat metodları

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

 1. Hacıbəyli Ü.Ə. Azərbaycan türklərinin musiqisi haqqında. Nəşrə hazırlayan, ön sö­zün və lüğətin müəllifi F.Ş.Əliyeva. B.: Adiloğlu, 2005, 80 s.
 2. Hacıbəyli Ü.Ə. Azərbaycan musiqi həyatına bir nəzər. / Hacıbəyli Ü.Ə. Seçilmiş əsərləri. B.: Yazıçı, 1985, s.184-194
 3. Blacking, John. How Musical is Man. University of Washingtown Press, Seattle and London,1973,116 p.
 4. Czekanovska, Anna. Etnografia Musiczna. Metodologia və Metodika. (polyak di­lin­də). 1971.
 5. Lomax, Alan. Folk Song Style and Culture.Washington D.C. 88 p.
 6. Merriam, Alan P. The Anthropology of Music. Evanston, II, Northwestern University Press, 1964
 7. Merriam, P.Alan. Definitions of “Comparative Musicology” and “Ethnomusicology”. An Hnorth Westeristorical-Theretical Perspective. Ethnomusicology, Vol.21, No. 2 (May, 1977). P. 189-204
 8. Nettl, Bruno. Study of Ethnomusicology. Tdithirty-one issues and concepts. New edition. Indiana University Press. Urbana, 2005, 513 p.
 9. Rice,Timothy. ‘Ethnomusicology. A Very Short Introduction’Oxford University. 2014, 151 p.
 10. Aдигезалзаде Г.А. Становление и развитие этномузыкознания в Азер­байд­жа­не. Б.: 2008, 328 с.
 11. Чекановска А. Музыкальная этнография. М.: Сов. композитор, 1983, 293 с.

 

SİTATLARIN ORİJİNALI

 

 1. A Very Short Introductions are for anyone wanting a stimulating and accessible way in to a new subject.
 2. Tim Rice has spent his career thinking about the big picture of ethnomusicology. His reflections are both succinct and expansive, directly informed and gently optimistic. He looks back of where ethnomusicologists have been and consider where they might be headed. Rice has directly experienced deep disciplinary change and clearly, he welcomes more.
 3. Ethnomusicology is the study of why and how, human beings are musical.

Tim Rice has spent his career thinking about the big picture of ethnomusicology. His reflections are both succinct and expansive, directly informed and gently optimistic. He looks back of where ethnomusicologists have been and consider where they might be headed. Rice has directly experienced deep disciplinary change and clearly, he welcomes more.

  

 

Фаттах ХАЛЫК-ЗАДЕ

Доктор философии по искусствознанию, профессор АНК

 

ОБ ЦEННОМ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ПОСОБИИ

 

Резюме: Знаменитый Оксфордский Университет Великобритании с 1995 го­да начал публикацию серии очень кратких введений, посвященных многим от­раслям современной науки. В настоящее время имеются сотни книг, пере­ве­ден­ных на десятки языков мира, одной из которых является научно-методическое по­собие крупного учёного из США, профессора Тимоти Райса “Ethnomusicology. A Very Short introduction(2014). Предлагаемое читателям эссе-рецензия с целью оз­на­комления специалистов, студентов, а также представителей смежных наук с бо­гатым содержанием научно-методического пособия, раскрывает его основные ме­тоды и подходы, понятия концепции, изложенные в книге.

Ключевые слова: музыкознание, этномузыкознание, фольклор, теория музыки, антропология, история и современность, методология 

 

Fattah KHALIGZADE

Ph.Doctor on Art Sciences, professor of ANC

 

ON THE VALUABLE SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL INSTRUCTION

 

Summary: ‘Ethnomusicology. A Very Short Introduction’ (2014) by a renown shcolar of the field from US Timothy Rice is one of the stimulating headbooks initiated by the celebrated Great Britain’s Oxford University since the 1995. Many books of this series had been translated into a number of world’s languages and gained wide popularity. The given book is addressed to the schoolers and students in ethnomusicology, as well as to all those who are deeply interested in its history, theory and methodology. The present review-essay is aimed to acquainted Azerbaijani readers with its amazingly rich and update content, expressed in the nine chapters and their inner sections, which include so many innovatory ideas and considerations resulted from the recent investigations of the diversity of the music traditions all over the world.

Keywords: musicology, ethnomusicology, theory of music, anthropology, folklore, history and modernity, methodology

 

Rəyçilər: 

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ülkər Əliyeva 

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lalə Hüseynova

Mövzuya uyğun