AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 1

Afət NOVRUZOV

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

AMK-nın professoru

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Ramiz ƏZİZOV

Əməkdar müəllim, AMK-nın professoru

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

E-mail: ramizezizov64@mail.ru

UOT 78.072.3                                     

ƏKRƏM MƏMMƏDLİ VƏ ONUN “AZƏRBAYCAN MUĞAMLARI” MƏCMUƏSİNƏ BİR NƏZƏR

endir

 

PDF

 

 

 

Xülasə: Məqalədə görkəmli musiqi xadimi, klassik tar ifaçılıq sənətinin ön­dər­lə­rindən b­iri, prezident təqaüdçüsü Əkrəm Məmmədlinin yaradıcılıq fəa­liy­yə­ti­nə və not qey­diy­y­atına aldığı “Azərbaycan muğamları” kitabından bəhs edilir. Təd­qiqatda Əkrəm Məm­mədlinin yaradıcılıq yolu izlənməklə bərabər mu­ğam­la­rın nota alınması tarixinə nə­zər salınır. Tar ifaçılığı terminlərinin əyani iza­hı, muğamların şöbə və guşələri haq­qın­da Azərbaycan dilində anlamların şərh edil­məsi “Azərbaycan muğamları” adlı dərs vəsaitinin məziyyətlərindəndir. Belə metodika instrumentalçıya həm ifaçılıq ba­xı­mın­dan, həm də muğam bilik dai­rəsinin artırılmasına dəyərli impulslar verir.

Açar sözlər: Əkrəm Məmmədli, tar, muğam, not yazısı

ƏDƏBİYYAT:

  1. Əbdülqasımov V.Ə. Azərbaycan tarı. B.: İşıq 1989, 91 s.
  2. Kərimov M.Ə. Azərbaycan xalqının musiqi irsi. B.: DKA ofse, 2007, 143 s.
  3. Kərimov R.M. Naxçıvan Musiqi Mədəniyyəti Tarixindən. B.: 2012, 160 s.
  4. Quliyev N.P. Naxçıvan Musiqi Mədəniyyəti Tarixindən. : Elm, 1999, 140 s.
  5. Məmmədli Ə.M. Azərbaycan Muğamları, B.: Azərbaycan, 2010, 328 s.
  6. Muğam Ensiklopediyası. (Baş redaktor Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva) B.: 2008, 216
  7. Novruzov A.M. Əkrəm Məmmədlinin nota yazdığı “Azərbaycan muğamları” kitabı haqqında // “Bütöv Azərbaycan” qəz. : 2-8 oktyabr 2014, 11-12 s.
  8. Zöhrabov R.F. Muğam. : Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1991, 220 s.
  9. Musazadə R.M. Muğamın tədrisi metodikası. B.: MBM, 2012, 192 s.
  10. Musazadə R.M. Qədim muğamlar. B.:MBM, 2013, 124 s.

Афет НОВРУЗОВ

Докторфилософиипоискусствоведению

Профессор АМК

 

Рамиз АЗИЗОВ

Профессор АМК

ЭКРЕМ МАМЕДЛИ И ЕГО СБОРНИК «АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ МУГАМЫ»

 

Резюме: Статья повествует о творческом пути известного музыканта, ис­пол­ни­теля на таре, президентского стипендиата Экрема Мамедли и о его книге «Аз­е­р­байджанские мугамы», в которой автор представил но­ти­рованный ва­ри­ант национальных мугамов. Одновременно прос­ле­жи­ва­ет­ся и история нотации му­гамов. Подчеркивается, что Э. Мамедли в от­личие от своих пред­шест­ве­нн­и­ков, в данноми здании представил под­роб­ные разъяснения исполнительских прие­­мов и соответствующих тер­ми­нов игры на таре, а также названий му­гам­ных шобе и гюше, что спо­соб­ствует расширению знаний студентов-та­рис­тов в процессе обучения му­гамам.

Ключевые слова: Экрем Мамедли, тар, мугам, нотация

 

Afet NOVRUZOV

PhDin art history

Professor ANC

 

Ramiz AZIZOV

Professor ANC

 

AKREM MAMMADLI AND HIS COLLECTION «AZERBAIJANI MUGHAMS»

 

Summary: The article tells about the creative path of a famous musician, a classical performer on a tar, and a presidential scholar Akrem Mammadli and his book “Azerbaijani mughams” where the author recorded all mughams. In the researchwe can trace A. Mammadli’s creative path, as well as the history of the notation of national mughams. A detailed explanation of the performing terms of the playing on the tar, clarifying the names of mugham’s shoba and gushe in their native languageis a remarkable quality of this book. Such teaching methods and corresponding text books give creative impulses to the instrumentalist both for performing and for expanding knowledge in the field of mugham.

Key words: Akrem Mammadli, tar, mugham, notation 

 

Rəyçilər: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Malik Quliyev

dosent Malik Mansurov

Mövzuya uyğun